ตอบข้อมูลข้อเท็จจริง หรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่ผ่านการเลือกให้เหมาะกับการใช้งานให้ตรงเวลา เช่น บุคคล สิ่งของ สถานที่ฯลฯ