ข้อที่ 1 สรุปความคิดรวบยอดของข้อมูลและสารสนเทศ

   ตอบ  สารสนเทศ จะเป็นการนำเอาข้อมูลมาคำนวณทางสถิติเพื่อนำไปใช้งาน

           ข้อมูล คือสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง เช่น บุคคล  สิ่งของ  และข้อมูลต้องถูกต้องแม่นยำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พีระศิลป์ ลิบประภากรความเห็น (0)