AAR : KM อำเภอ ครั้งที่ 5

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอที่เข้าร่วม  KM  อำเภอได้ร่วม  AAR  การเข้าร่วมเวทีในครั้งที่  5  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2549  ณ  อำเภอทุ่งตะโก  จังหวัดชุมพร  ในวันนี้มีหัวข้อของกระบวนการการจัดการความรู้  และการเพาะเห็นฟางด้วยทะลายปาล์มน้ำมัน  ซึ่งเป็นการ  AAR  ครั้งแรก  ดังนี้
                   1.  ความคาดหวังในการเข้าร่วมเวที  ครั้งนี้
                              -  ความรู้วิทยาการสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพเกษตร
                              -  แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อน ๆ เจ้าหน้าที่
                              -  ความรู้ที่จะนำไปปรับใช้กับเกษตรกรเพื่อให้การดำเนินงานส่งเสริมด้านเคหกิจที่มี
                                 ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
                              -  ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์มน้ำมัน
                              -  เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                              -  การเตรียมการและปรับปรุงพฤติกรรมการพัฒนาเกษตรกร
                   2.  สิ่งที่ได้รับ
                              -  ความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ้น
                              -  ได้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดฟาง
                              -  ได้รับข่าวสารจากเกษตรจังหวัด
                              -  ได้รับรู้แนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                              -  มีความเข้าใจ  KM  ในระดับหนึ่ง
                   3.  สิ่งที่ไม่ได้รับ
                              -  ทักษะการปฏิบัติ  KM  และความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติเพื่อทำให้สามารถวัดได้
                              -  ไม่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักส่งเสริม
                              -  ไม่เกิดการบันทึกความรู้เพื่อเผยแพร่สู่การปฏิบัติ
                              -  ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกรเพื่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจ
                              -  แนวคิดของเกษตรกรในภาวะปัจจุบัน
                              -  จัดการความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ที่เป็นความต้องการของเจ้าหน้าที่  ชุมชน 
                                  เกษตรกร  ในภาพรวมของวงการส่งเสริมการเกษตรของจังหวัด
                   4.  จะกลับไปทำอะไรต่อจากนี้
                              -  ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจและบุคคลอื่น
                              -  เรียนรู้และนำความเข้าใจใหม่ในทุกขั้นตอน
                              -  ศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากตำราและหนังสือ
                              -  วิสาหกิจชุมชนแบบเครือข่าย
                              -  ขยายธุรกิจกลุ่มปาล์มน้ำมัน
                              -  ค้นคว้าข้อมูลการจัดการพืชด้านชีววิทยาและเคมีเพื่อเปรียบเทียบที่ชัดเจน 
                                 ในการส่งเสริมการผลิตให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน  เพื่อสนับสนุนเวที
                                 KM  ครั้งต่อไป
                              -  มองหาเวที  KM  เพื่อเข้าร่วมทั้งเวทีจริง  และเวทีเสมือนเพื่อให้ได้ความรู้  10 รายการ
                              -  พัฒนางานให้ดีขึ้น  พัฒนาองค์กร
                              -  ใช้  KM  ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรให้มีความพร้อมเข้าสู่ระบบ  GAP
                              -  เปรียบเทียบการประกอบอาชีพเพาะเห็ดฟางกับอาชีพอื่น ๆ (รายได้ , รายจ่าย)
                              -  นำประเด็นความรู้  ไปวางแผนถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่  โดยมีเป้าหมาย
                                 กลุ่มคนที่ชัดเจน
                              -  จัดทำเอกสารรวบรวมประเด็นวิชาการเพื่อการถ่ายทอดความรู้
                        
บันทึกโดย  ออย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM เกษตรชุมพรความเห็น (0)