ตอบ   ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ แนวคิดและเหตุการณ์ที่เราสนใจศึกษา

            สารสนเทศ คือ ผลลัพทืที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์

ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้