ข้อที่ 1 ความแตกต่างระหว่าง "ข้อมูลและสารสนเทศ"

   ตอบ   ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับบุคคล สิ่งของ แนวคิดและเหตุการณ์ที่เราสนใจศึกษา

            สารสนเทศ คือ ผลลัพทืที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์

ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นายปิยทัศน์ ทองปานความเห็น (0)