BLOG ทำอะไรได้บ้าง

BLOG ทำอะไรได้บ้าง
การพัฒนาระบบทั้งสามจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในเวอร์ชั่นถัด ๆ ไปจะเน้นการพัฒนาระบบให้มีการติดต่อประสานกับผู้ใช้มากยิ่งขึ้นเพื่อความง่ายและสะดวกต่อการใช้ รวมทั้งเน้นการพัฒนาให้ระบบสามารถทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นอีกด้วย   ดร.จันทวรรณ น้อยวัน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนึ่งในทีมผู้พัฒนาระบบบล็อก กล่าวว่า GotoKnow.org เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาโดยเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เน้นหลักการออกแบบที่ช่วยให้อ่านง่ายเป็นระเบียบ และบันทึกความรู้ได้โดยง่ายและสะดวกภายใต้การควบคุมของเจ้าของบล็อกเอง โดยที่เจ้าของบล็อกสามารถจัดการบล็อกได้ด้วยตนเองที่ “แผงควบคุม” เหมือนมีเว็บไซต์ส่วนตัว และ เขียนบันทึกได้ง่ายเหมือนใช้ Microsoft   จุดเด่นของบล็อก GotoKnow.org สามารถจัดการบล็อกได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็น การสร้าง-แก้ไข-ลบ บล็อก หรือ การสร้าง-แก้ไข-ลบ บันทึก หรือ การลบข้อคิดเห็น เป็นต้น ทั้งนี้ระบบบล็อก GotoKnow.org ยังอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้ได้อีกมากมาย เช่น สามารถสร้างบล็อกหรือชุมชนบล็อกได้มากกว่าหนึ่งแห่ง, บล็อกแต่ละบล็อก สามารถเป็นสมาชิกชุมชนบล็อกได้มากกว่าหนึ่งแห่ง, เผยแพร่ความรู้ฉับไวด้วยเทคโนโลยี RSS และมีการปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญมีความปลอดภัยสูง ฯลฯ  GotoKnow.org ย่อมาจาก The Gateway of Thailand''s Online Knowledge Management เป็นระบบ “บล็อก” (Blog) เพื่อการจัดการความรู้แบบฝังลึก โดยเน้นการบันทึกในรูปแบบไดอารี่ของแต่ละบุคคลเพื่อแสดงความคิด ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคการทำงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประโยชน์ของการบันทึกความรู้ลงบล็อก คือ เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ เผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นเครื่องมือค้นหาผู้ชำนาญการ และสามารถแยกแยะประเภทของความรู้และสร้างความสัมพันธ์ของความรู้ โดยเจ้าของบล็อกสามารถจัดกลุ่มบันทึกแต่ละบันทึกด้วยคำหลักซึ่งแทนแก่นความรู้สำคัญของบันทึกนั้น ๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดาเรศ กั้วพานิชความเห็น (0)