ทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อม


ทัศนศิลป์ ทัศนธาตุ และสิ่งแวดล้อม ศิลปะความเพื่อสุนทรียะทางอารมณ์และประโยชน์ใช้สอย

 

ทัศนศิลป์ เป็นผลงานศิลป์ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อมุ่งแสดงความงดงาม และความพึงพอใจให้ประจักษ์แก่คนทั่วไป มากกว่ามุ่งสนองตอบทางด้านประโยชน์ใช้สอยทางร่างกาย และการรับรู้ผลงานทัศนศิลป์ผ่านประสาทสัมผัสทางสายตา ซึ่งอาจจะเรียกว่า ศิลปะที่มองเห็นก็ได้

                                ทัศนศิลป์ประกอบด้วยศิลปะ 4 ประเภท คือ

 1. จิตรกรรม
 2. ประติมากรรม
 3. สถาปัตยกรรม
 4. ภาพพิมพ์

จิตรกรรมผลงานอ.จักรพันธ์ โปษยกฤต

ขลุ่ยทิพย์ เขียน ยิ้มศิริ

ยามเช้า, ๒๕๒๔
ศ.ประหยัด พงษ์ดำ
ภาพพิมพ์แกะไม้, ๖๐ x ๔๐ ซม.
สมบัติของมหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทภาพพิมพ์
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ พ.ศ. ๒๕๒๔
The Morning, 1981
Wood cut, H. 60 x 40 cm.

ทัศนศิลป์ แปลความหมายตรงตัวได้ความว่า ศิลปะที่รับรู้ได้ด้วยการมองเห็นด้วยสายตา จึงก่อให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึกสะเทือนใจ ลักษณะของผลงานทัศนศิลป์ เป็นเรื่องของการสนองตอบสัมผัสทางสายตา อันได้แก่ มีรูปร่าง รูปทรง มีสีสัน กินพื้นที่ในอากาศ สามารถจับต้องได้

 

คุณค่าของทัศนศิลป์

                ในการชื่นชมผลงานทัศนศิลป์ อันได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม มักพิจารณาจากคติ ความเชื่อ ความนิยม และประโยชน์ใช้สอยหรือที่เรียกว่า คุณค่าทางศิลปะ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ

 1. คุณค่าทางเรื่องราว
 2. คุณค่าทางรูปทรง

                คุณค่าทางเรื่องราว

                หมายถึง คติความเชื่อ และความหมายที่แฝงอยู่ในผลงานศิลปะเป็นการบอกเล่าเนื้อหาและสาระสำคัญที่ผู้สร้างศิลปะต้องการถ่ายทอดและบอกกล่าว รวมถึง ประวัติศาสตร์ ความเป็นมาในแง่ต่างๆของศิลปกรรมนั้นๆ

                คุณค่าทางเรื่องราวทางทัศนศิลป์ที่ทำกันพอประมวลได้ดังนี้

 • เรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อถือ ศรัทธา
 • เรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา
 • เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์
 • เรื่องราวเกี่ยวกับการเมือง การปกครอง
 • เรื่องราวเกี่ยวกับวรรณคดี

คุณค่าทางรูปทรง

หมายถึง เกณฑ์ความงดงามที่มีอยู่ในศิลปะ ซึ่งสามารถรับรู้และยอมรับกันโดยทั่วไป เป็นการประสานกันขององค์ประกอบทางความงามที่สามารถรับรู้ได้ด้วยตาที่ผู้สร้างผลงานศิลปะจินตนาการและออกแบบขึ้นด้วยความชำนาญ

ส่วนประกอบที่ทำให้เกิดความงามของทัศนศิลป์มี 6 ประการ คือ

 1. เส้น
 2. รูปร่าง รูปทรง
 3. จังหวะและช่องไฟ
 4. น้ำหนัก
 5. สี
 6. พื้นผิว
 7. เส้น หมายถึง การต่อกันของจุดที่นำไปใช้ในการแสดงขอบเขต และส่วนละเอียดของสิ่งต่างๆ ในภาพประกอบด้วย เส้นตั้ง เส้นนอน เส้นเฉียง เส้นโค้ง เส้นหยัก เส้นขด เส้นแต่ละชนิดจะให้ความรู้สึกในการรับรู้ต่างๆกัน
 8. รูปร่าง หมายถึง การต่อกันของเส้นตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป และสิ่งที่แสดงขอบเขตรอบนอกของวัตถุสิ่งของต่างๆ มีลักษณะเป็น 2 มิติ แสดงความกว้างและความยาว รูปร่างมักอยู่รวมกับรูปทรงและเรียกควบคู่กัน รูปทรง สิ่งที่มีลักษณะ 3 มิติ แสดงความกว้าง ความยาว ความหนา ในทางศิลปะมีความหมายรวมไปถึงความหนาอันเกิดจากแสง-เงา และน้ำหนักสีบนผิวหน้าของจิตรกรรมด้วย
 9. จังหวะและช่องไฟ หมายถึง ความเหมาะสม กลมกลืนในการจัดวางรูปและพื้น
 10. น้ำหนัก หมายถึง ความเข้มของสีที่ทำให้เกิดความรู้สึกใกล้และไกล มิได้หมายถึง ความต้านทานแรงดึงดูดของโลก โดยปกติน้ำหนักของสีจะเทียบเป็นขาว-ดำ น้ำหนักน้อยสุดจะเป็นสีขาว แล้วเพิ่มขึ้นที่ละน้อยจนเป็นดำซึ่งหนักที่สุด
 11. สี หมายถึง ความเข้มที่ปรากฏแก่ตา ในทางวัตถุสีมีลักษณะเป็นสสารชนิดหนึ่งที่สามารถระบาย ย้อม ฉาบ เปลี่ยนสีผิวหน้าวัตถุให้เป็นอย่างใหม่ได้
 12. พื้นผิว หมายถึง พื้นนอกของวัตถุสิ่งของที่แสดงความขรุขระทางการมองเห็น

                ส่วนประกอบทั้ง 6 นี้ จะมีอยู่ในผลงานทัศนศิลป์ทั้งประเภทจิตรกรรม ประติมากรรมและสถาปัตยกรรม ในการชื่นชมความงามของทัศนศิลป์ทางด้านรูปแบบ จึงจำเป็นต้องมองจากส่วนประกอบทั้ง 6 ประการ ในทำนองกลับกันเมื่อต้องการสร้างผลงานทัศนศิลป์อย่างใดอย่างหนึ่ง จำเป็นต้องนำส่วนประกอบทั้ง 6 นี้มาออกแบบเข้าด้วยกัน

ขอบคุณข้อมูลจากบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชางานศิลปะทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ..ขออานิสงค์ตกแด่คุณครูทุกท่านนะคะ...

 

สีน้ำผลงานเทอดศักดิ์ ไชยกาล

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนการสอนทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) เพ้นท์เสื้อรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนค่ะ..

ขั้นตอนการเตรียมงานค่ะ..

ร่างภาพค่ะ

เริ่มบรรเลงตามใจชอบแล้วค่ะ..

เมื่อได้วาดดังใจสิ่งใดๆก็เงียบงั้นคงไว้ซึ่งสมาธิ

หลากลีลาสุดแต่ใจจะไขว่คว้าเลย..

ภูมิใจครับภูมิใจค่ะ..โลกสวยด้วยมือเราค่ะ..

สีที่ใช้เป็นสีอะคริลิคกับสีอเนกประสงค์ค่ะ

งานก็ได้หลากหลายสไตล์ตามความชอบค่ะ

แนววัยรุ่นวุ่นรัก

แนวการออกแบบดีไซด์

แนวอนุรักษ์ไทย

แนวรักธรรมชาติ...ป่าเขาน้ำตก

แนวรักท้องทะเล...

ผู้เรียนสามารถใช้สีที่เขาเรียกว่าทัศนธาตุสร้างสรรค์ผลงงานตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้เต็มศักยภาพของผู้เรียนเองโดยอิสระ..

ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมติดตามอ่านได้ที่...

http://gotoknow.org/blog/envisci/304856

อาจารย์ศศิฌามนตร์

มหาลัยวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะ

คำสำคัญ (Tags): #ครูเพื่อศิษย์
หมายเลขบันทึก: 304751เขียนเมื่อ 10 ตุลาคม 2009 12:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 21:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (49)

สวัสดีค่ะ

มาอ่านและรับความรู้ เรื่อง ศิลปะ ค่ะ

จำได้ว่า อาจารย์ที่สอนบอกว่า ศิลปะคือเครื่องจรรโลงใจ....

ขอบคุณค่ะ

(^___^)

ขอบคุณค่ะคนไม่มีราก..ศิลปะคือความงามความพึงพอใจ..การพึงพอใจหรือความภูมิใจนำมาซึ่งการจรรโลงจิตใจให้ผ่องใสเบิกบานค่ะ...

สวัสดีคะพี่สาวคนสวย... มาทัศนศึกษา บันทึก ทัศนศิลป์ เจ้าค่ะ อิอิ

มาซาบซึ้งศิลปด้วยคนนะคะ

ดีมากๆคะบันทึกนี้

มาเยี่ยมพี่อ้อยครับ

กำลังค้นงานเขียนเก่า ๆ จากค่ายศิลปะ ที่ทำกับ อ.พิเชษฐ์ ที่ มอ.ปัตตานี มาแบ่งปันครับ

ว๊าว งามแต้ๆ

ขนาดฝีมือนักเรียนนะนี่

ไม่รู้ครูเก่ง หรือหรือลูกศิษย์เก่งค่ะ

สงสัยจะทั้งสองละน้า อิอิ

Pขอบคุณค่ะพอลล่าที่ปรึกษาตัวน้อยที่น่ารักเสมอเลย...

Pครูอ้อยเล็กไปเยี่มชมช่าสิบหมู่ของสาวน้อยคนสวยมาแล้วนะจ๊ะ..ยินดีที่รู้จักนะคะ...

Pจ้าหนานเกียรติยินดีจะคอยชมล่ะกันนะ...

Pอิๆพี่ตุ๊กตาที่สำคัญครูอ้อยเล็กมีสาวที่เก่งกาจแบบพี่ตุ๊กตาอีกด้วยนะคะ...ภูมิใจจัง...

นี่ นี่ พี่ก็ไปวาดมา ที่งานมหกรรมพลังเยาวขนฯ ที่ สยามพารากอน

Pก๊ากๆเก่งจริงเลยพี่เรา...ศิลปะสร้างสุขสดใสเน๊าะ...

ตามมาแซวพี่ครู ป.๑ ครับ

...

พี่วาดตัวเองเหรอ... ฮิ ฮิ...

 • พี่อ้อยเล็กครับ ช่วงที่ผมเป็นนักเรียนชั้นประถมผมชอบวาดรูปที่สุด
 • ต่อมาความรู้สึกผมกลับตรงกันข้าม เพราะคุณครูท่านหนึ่ง
 • ท่านไม่ใช่ครูวาดเขียน แต่ท่านมาสอนแทน  ให้วาดรูปตามใจชอบ
 • วันนั้นผมวาดรูปสุนัข แต่คุณครูท่านนั้นบอกว่า "เหมือนลิงจังเลย"
 • และบอกว่าเหมือนหน้าผมด้วย และเรียกผมว่า "ไอ้หน้าลิง" ผมอายเพื่อนมาก
 • จากวันนั้น. ผมก็ไม่ชอบวิชาศิลปะอีกเลยและเกลียดด้วย(ขอโทษนะพี่)
 • ผมไม่ผิดใช่ไหมพี่อ้อยเล็ก...   ผมไม่ผิดใช่ไหม.. ผมไม่ผิดใช่ม้ายยย... 
 • พอแล้วพี่

P..หนานเกียรติระหว่างโดนพี่ครูป.1เหนี่ยวเอานะพี่ครูอ้อยเล็กช่วยซ้ำด้วยนะ...

P..โอ๊ะโอ..น้องท..ไม่ผิดหรอก..เพราะครูอาจจะสร้างเจตคติไม่ดีต่อเด็กทำให้เด็กไม่มีความมั่นใจและบังเอิญมากที่ครูอาจจะไม่ได้คิดอะไรแซวเล่นด้วยเอ็นดู..โดยที่ไม่ได้เข้าถึงจิตใจของเด็กคนนั้นๆว่าจริงๆแล้วเขาคิดอะไรอยู่..ไปแซวในสิ่งที่เด็กไม่ชอบ..น้องท.ในตอนนั้นก็เป็นเด็กอาจจะเป็นเด็กที่มีความคิดเป็นของตัวเองด้วย..ครูมาแซวแบบนี้..เลยทำให้น้องท.มีเจตคติไม่ดีต่อวิชา..อันเนื่องมาจากครูผู้สอน..หาใช่ศิลปะไม่จ็า..จริงๆน้องท.มีศิลปะอย่างมาก..การแต่งกาพท์กลอนก็เป็นศิลปะแขนงหนึ่งดีๆนี่เองที่เขาเรียกว่า..วรรณกรรมหรือวรรณศิลป์ไงจ๊ะน้อง..ท..น้องท.ไม่ได้เกลียดศิลปะหรอก..หากแต่ไม่ชอบครูที่สอนศิลปะคนนั้นต่างหาก...

สวัสดีค่ะ

         เปลี่ยนภาพใหม่สวยค่ะ

         เด็ก ๆ เก่งจังเลยนะคะ สมัยครูอิงเด็ก ๆ ไม่มีครูสอนวาดภาพเลยค่ะ

         พอถึงชั่วโมงศิลปะ ส่วนมากก็วาด  ภูเขาสองลูก  พระอาทิตย์อยู่ระหว่างภูเขา อิ..อิ...

         ตอนนี้ได้แต่ชื่นชมคนที่วาดภาพเก่ง ๆ ค่ะ เห็นท่าวาดภาพของครู ป.1 แล้ว น่ารักดีนะเพื่อนเรา

บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส 1997

 • ทัศนศิลป์เป็นงานสร้างสรรค์ที่สัมผัสได้ผ่านการมองเห็น(ทัศน-)
 • คนเราจะเกิดอารมณ์สะเทือนใจกับชิ้นงานนั้น ล้วนผ่านการรับรู้ หรือรับสัมผัสส่งผ่านไปที่สมองตีความเเละให้ความหมายจากลิ้นชักความทรงจำ
 • ดังนั้นทัศนศิลป์คนทุกคนมักตีความหรือให้คุณค่าที่อาจจะเหมือนหรือต่างกัน ขึ้นอยู่กับลิ้นชักความทรงจำของเเต่ละคนที่เคยรับสัมผัสในอดีตมาก่อน......
 •  เอาละขอบคุณเพื่อนรักมากที่นำสิ่งดีๆมาฝากกันเสมอ
 • แม้งานจะรัดตัวมากก็ตาม..ดูเเลสุขภาพนะเจ้าสัญชัยเพื่อนที่บ้านเป็นห่วงเพื่อนอยู่เช่นกัน.....

Pขอบคุณค่ะครูอิงจันทร์พี่ครูป.1แกมีลักยิ้มน่าร๊ากน่ารัก..แกเลยน่ารักตลอดแม้ยามนั่งวาดภาพอิๆ

Pไม่เป็นไรน่าอาจารย์..ตายยากแก่ง่ายอิๆ..เก็บไว้นานเดี๋ยวบูดเลยรีบเผยแพร่ก่อน..งานรัดตัวแต่ไม่รัดใจที่อยากเผยแพร่เพื่อลูกศิษย์นี่นา...ขอบคุณจ้าบอกสัญชัยด้วยว่าคิดถึงมันเสมอเลย..

Pสิ่งแวดล้อมอ่านได้ที่....

http://gotoknow.org/blog/envisci/304856

ของอาจารย์ ศศิฌามนตร์ แสงสวัสดิ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ได้ร่วมกันเรียนรู้ค่ะลุงมหา...
 

สวัสดี ค่ะ ขอบคุณมากนะค่ะที่ติดตามอ่านบันทึก

เข้ามาเยี่ยมบันทึกของพี่อ้อยแล้ว น่าสนใจมาก แล้วก็ได้ความรู้มากๆ ด้วย รูปสวยอีกตะหาก ขอบคุณมากค่ะ ที่เขียนบันทึกให้อ่าน

Pค่ะน้องศศิฌามนตร์..ยินดีมากเลยที่ได้รู้จัก..และโพสต์บล็อกผนวกกันพอดี..ขอบคุณมากค่ะ

รู้สึกภาพประจำตัวจะดีขึ้นมากถึงมากที่สุดนะเพื่อนอ้อยเล็ก... เอาผลไม้ฝากให้

ก่อนนอน..รักษาสุขภาพด้วย

สวัสดีค่ะพี่อ้อยเล็กคนสวย ชอบงานศิลป์ทุกประเภทค่ะ...ยิ่งภาพแรกและก็ภาพดอกบัวชมพูสีน้ำชอบสุด ๆ เลยค่ะ... เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ (เชาวนปรีชาอุทิศ) เพ้นท์เสื้อได้งามแต้...ภูมิใจไทยไทย ไทยใช้...

ตัวนี้ภูมิใจเสนอ...ฝีมือผมเองคร้าบ...

     สวัสดียามดึกๆครับพี่อ้อยเล็ก ที่เคารพรัก

 • ขอบคุณมากๆที่ให้ความกระจ่างเรื่องศิลปะ และอธิบายเรื่อง "ทัศนคติของผมต่อครูท่านนั้น"
 • คงจริงอย่างพี่ว่านั้นแหละ...(เข้าใจแล้วพี่)   ขอสมัครเป็นลูกศิษย์หน่อยพี่
 • คืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับ
 • ราตรีสวัสดิ์

สวัสดีค่ะครูอ้อยเล็ก มาดูภาพวากสวยๆค่ะ เก่งจังเลย สวยและเก่งนะคะ

 

Pขอบคุณค่ะ..เปลี่ยนจากแอบเปิ้ลเป็นองุ่นไม่มีเม็ดดีก่า...

Pงานชิ้นนี้พวกเขาภูมิใจมาก..หวงกันอย่างกะไข่ในหิน..

Pยินดีต้อนรับลูกศิษย์ท.นะคะ..ศิลปะสร้างสุขสดใสค่ะ...

Pพี่แดงก็เก่งในวิชาชีพมากๆเลยนะคะ...เก่งทั้งกายแกร่งทั้งใจค่ะ...มอบหัวใจให้ค่ะ

หมอน้อยเวียงเชียงรุ้ง

แวะมารับความรู้อีกแนวทางที่ไม่สันทัดเลยครับ เยี่ยมครับ

30ค่ะหมอน้อยเวียงเชียงรุ้งยินดีลปรร.ค่ะ...มาอ่านได้ทุกเมื่อนะคะ...

สวัสดีค่ะครูอ้อยเล็ก ตามที่อ่านงานวิจัยของ ตปท. เขาบอกว่าการเสียชีวิตของเด็กจะนำมาซึ่งความเศร้าโศก มากกว่าที่เราสูญเสียพ่อแม่

พี่แดงก็...เห็นความรัก ความอดทน ยิ่งสงสาร...ช่วยเอาการ์ตูนของลูกๆไปให้อ่านครั้งละเป็นสิบเล่ม เวลาปวดก็รีบให้ยามอร์ฟีน....ความรักที่เราแสดงออกคงรับรู้ได้นะคะ

น้องเป็นเด็กเรียนเก่งมาก...

 

จริงอย่างงานวิจัยแหล่ะค่ะ...ผู้ใหญ่เราถือว่าเป็นไปตามสังขาร...เห็นโลกมาเยอะ..แต่กับเด็กๆนี่เขากำลังสดใสมาด่วนจากมาด่วนป่วยไข้ร้ายแรง..น่าเศร้าใจจริงๆ..พี่แดงเก่งค่ะ..สู้ไหวใจแกร่งเพราะถ้าเราอ่อนแออีกคนเด็กๆคงแย่ค่ะ..

 • มาแวะชม
 • มาเรียนรู้
 • ได้สาระความรู้ ที่ยังไม่รู้ เพิ่มขึ้น
 • ต้องขอขอบคุณมากๆ ครับ

Pยินดี..ลปรร.ค่ะคุณสามสัก...ขอบคุณเช่นกันค่ะ...

เมื่อวาน(22 เมษายน)วันสิ่งแวดล้อมโลก มีการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้ากันเถอะค่ะ..และร่วมด้วยช่วยกันนะคะ...โลกจะได้ร่มเย็นค่ะ...

ดีขร๊ะ

คือว่าก้ดีอ่น่...

ลัดดาวัลย์ กมลรัตน์vb. ญาณิศาsp.

ชุดนี้เป็นชุดจิตรกรรมทั้งหมดคะครู..

มันสวยดีคะพวกหนูเลยเอามาฝากคะ..

ให้คะแนนพวกหนูเยอะนะค่ะ..

กัณฐิกา...สุภัสสร.....

สีน้ำผลงานเทอดศักดิ์ ไชยกาล

เป็นภาพวาดสีน้ำที่เหมือนจริง

  สวยมาก มาย เลย คร๊าฟ ครู

พลอย เเจน กู้ง....เข้าได้สามคนแรกก็ยังดีเน๊าะ...ต้องปรับปรุงเสียแล้วซิ...ระบบสารสนเทศโรงเรียน....

กัณฐิกา...สุภัสสร.....อืม...รู้จักชื่นชมผลงานศิลปะ...เข้าท่านะนักกีฬา....

วันนี้(พวกหนูเรียนสนุกมากๆๆๆๆๆ)

เลยค๋ะ(เเต่หนูวาดรูปมั้ยค่อยเก่งนะ)

ค๋ะ หนูทำดั้ยเเค่นี้ค่ะ

(จริงๆๆนะมั้ยดัยหรอก)

(จาก พลอย เเจน เอียด กู้ง วิว แป๋ม)

ภาพวาดเหล่านี้สวยงามมากปุ้มชอบมากๆ

ใม่บอก บอกก็รุ้ดิ่!!!!!!!!!

ดีใจมาดท่ได้เปิดเข้ามาดุท่นี่ 

มีความสุกมากๆๆเรย

ด.ช. อธิพงษ์ สงวนจิตร

h

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท