กำหนดการกิจกรรมวิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพที่ภูเก็ต

วิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพ
กำหนดการ : กิจกรรมค่ายเยาวชนวิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพ

 

 

ระดับประถมศึกษา วันพฤหัสที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2548

 

ระดับมัธยมศึกษา วันเสาร์ที่ 3 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2548

 

สถานที่ : ณ วิจิตรรีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต

 

ผู้รับผิดชอบ : 1.โครงการการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ ชุดโครงการการสื่อสารเพื่อสุขภาพ

 

ในนามของมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

 

2.กลุ่มขบวนการตาสัปปะรด

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

กิจกรรมค่ายเยาวชนวิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพระดับประถมศึกษา

 

 

วันพฤหัสที่ 1 กันยายน 2548

 

 

09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและรับเอกสาร

 

 

09.20 น. แนะนำกิจกรรมและคณะทำงานของโครงการการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพและกลุ่มขบวนการตาสัปปะรด

 

 

10.00 น. กิจกรรมสันทนาการกลุ่ม โดยวิทยากรจากกลุ่มขบวนการตาสัปปะรด

 

 

10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

11.00 น. เรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง รู้จักและรู้ใจสื่อวิทยุชุมชนโดยวิทยากรจากโครงการการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ โดย คุณธิดารัตน์ แดงทองดี

 

 

12.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13.00 น. กิจกรรมสันทนาการกลุ่ม โดยวิทยากรจากกลุ่มขบวนการตาสัปปะรด

 

 

13.20 น. เรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง รู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่โดยวิทยากรจากโครงการการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ โดย อ.นิษฐา หรุ่นเกษม

 

 

14.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

14.35 น. เรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง กระบวนการทำข่าวโดยคุณฉัตรชัย เชื้อรามัญและวิทยากรจากกลุ่มขบวนการตาสัปปะรด

 

 

15.35 น. เรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง กระบวนการจัดทำรายการวิทยุชุมชนโดยคุณฉัตรชัย   เชื้อรามัญและวิทยากรจากกลุ่มขบวนการตาสัปปะรด

 

 

17.00 น. พักผ่อนทำกิจกรรมส่วนตัว

 

 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

 

 

19.00 น. กิจกรรมสันทนาการกลุ่ม โดยวิทยากรจากโครงการการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ

 

 

19.20 น. เรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง รู้จักรู้ใช้เครื่องมือและเทคนิคการจัดรายการโดยคุณฉัตรชัย เชื้อรามัญและวิทยากรจากกลุ่มขบวนการตาสัปปะรด

 

 

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2548

 

 

06.00 น. นักเรียนลงพื้นที่ชุมชนไทยใหม่ เพื่อเก็บข้อมูลจัดรายการวิทยุชุมชน

 

 

08.30 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

 

 

09.30 น. กิจกรรมสันทนาการกลุ่ม โดยวิทยากรจากกลุ่มขบวนการตาสัปปะรด

 

 

09.45 น. เตรียมตัวฝึกปฏิบัติจัดรายการวิทยุชุมชน ด้วยการออกแบบเนื้อหา รูปแบบรายการ และวิธีการนำเสนอ

 

 

10.30 น. แบ่งกลุ่มย่อยตามโรงเรียนเพื่อฝึกปฏิบัติจัดรายการวิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพ โดยวิทยากรให้คำแนะนำจากกลุ่มขบวนการตาสัปปะรด คณะทำงานของโครงการการรู้

 

เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ และวิทยากรรับเชิญจากกลุ่มวิทยุชุมชนในพื้นที่ รวมถึงกลุ่มครูและผู้ปกครอง

 

 

10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันระหว่างคณะทำงานกิจกรรม กลุ่มนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกลุ่มครูและผู้ปกครอง

 

13

.00 น. กิจกรรมสันทนาการกลุ่ม โดยวิทยากรจากกลุ่มขบวนการตาสัปปะรด

 

 13

.20 น. แบ่งกลุ่มย่อยตามโรงเรียนเพื่อวางแผนร่วมกันร่างโครงการดำเนินกิจกรรม รายการเพื่อสุขภาพในสื่อกระจายเสียงของโรงเรียนหรือสื่อวิทยุชุมชนในพื้นที่ และนำเสนอแผนงาน พร้อมซักถามปัญหาต่างๆ จากวิทยากรกลุ่มขบวนการตาสัปปะรดและโครงการการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ

 

 

14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.45 น. พิธีมอบวุฒิบัตร โดยหัวหน้าโครงการการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ

15.30 น. ปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนวิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพ ระดับประถมศึกษากิจกรรมค่ายเยาวชนวิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพระดับมัธยมศึกษา

 

 

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2548

 

 

09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและรับเอกสาร

 

 

09.20 น. แนะนำกิจกรรมและคณะทำงานของโครงการการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพและกลุ่มขบวนการตาสัปปะรด

 

 

10.00 น. กิจกรรมสันทนาการกลุ่ม โดยวิทยากรจากกลุ่มขบวนการตาสัปปะรด

 

 

10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

 

11.00 น. เรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง รู้จักรู้ใจรู้ใช้รู้รักษาสื่อวิทยุชุมชนโดยวิทยากรจากโครงการการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ โดย คุณอภินันท์ ธรรมเสนา

 

12.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 น. กิจกรรมสันทนาการกลุ่ม โดยวิทยากรจากกลุ่มขบวนการตาสัปปะรด

 

13.20 น. เรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง รู้เท่าทันกลยุทธ์บริษัทบุหรี่โดยวิทยากรจากโครงการการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ โดย อ.นิษฐา หรุ่นเกษม

 

14.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.35 น. เรียนรู้ร่วมกัน เรื่อง เทคนิคและกลยุทธ์การนำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อกระจายเสียงชุมชนโดยคุณฉัตรชัย เชื้อรามัญและวิทยากรจากกลุ่มขบวนการตาสัปปะรด

 

16.00 น. พักผ่อนทำกิจกรรมส่วนตัว

 

17.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

 

17.30 น. กิจกรรมสันทนาการกลุ่ม โดยวิทยากรจากกลุ่มขบวนการตาสัปปะรด

 

18.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและแบ่งกลุ่มย่อยตามพื้นที่ในหัวข้อที่สนใจ อาทิ การผลิตเนื้อหารายการ หรือการบริหารจัดการสถานีวิทยุชุมชน โดยวิทยากรจากตัวแทนจากสถานีวิทยุชุมชนเด็กและเยาวชน กลุ่มขบวนการตาสัปปะรด โครงการการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ และวิทยากรรับเชิญจากกลุ่มวิทยุชุมชนในพื้นที่

 

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2548

 

 

06.00 น. นักเรียนลงพื้นที่ชุมชนไทยใหม่ เพื่อเก็บข้อมูลจัดรายการวิทยุชุมชน

08.30 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน

09.30 น. กิจกรรมสันทนาการกลุ่ม โดยวิทยากรจากกลุ่มขบวนการตาสัปปะรด

 

09.45 น. เตรียมตัวฝึกปฏิบัติจัดรายการวิทยุชุมชน ด้วยการออกแบบเนื้อหา รูปแบบรายการ และวิธีการนำเสนอ

10.30 น. แบ่งกลุ่มย่อยตามโรงเรียนเพื่อฝึกปฏิบัติจัดรายการวิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพ โดยวิทยากรให้คำแนะนำจากกลุ่มขบวนการตาสัปปะรด คณะทำงานของโครงการการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ และวิทยากรรับเชิญจากกลุ่มวิทยุชุมชนในพื้นที่ รวมถึงกลุ่มครูและผู้ปกครอง

10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันระหว่างคณะทำงานกิจกรรม กลุ่มนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และกลุ่มครูและผู้ปกครอง

13.00 น. กิจกรรมสันทนาการกลุ่ม โดยวิทยากรจากกลุ่มขบวนการตาสัปปะรด

 

13.20 น. แบ่งกลุ่มย่อยตามโรงเรียนเพื่อวางแผนร่วมกันร่างโครงการดำเนินกิจกรรม รายการเพื่อสุขภาพในสื่อกระจายเสียงของโรงเรียนหรือสื่อวิทยุชุมชนในพื้นที่ และนำเสนอแผนงาน พร้อมซักถามปัญหาต่างๆ จากวิทยากรกลุ่มขบวนการตาสัปปะรดและโครงการการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ

 

 

14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง

 

 

14.45 น. พิธีมอบวุฒิบัตร โดยหัวหน้าโครงการการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาพ

 

15.30 น. ปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนวิทยุชุมชนเพื่อสุขภาพ ระดับมัธยมศึกษา

 

 

-----------------------------

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อสารสุขความเห็น (1)

ชาตรี
IP: xxx.90.139.18
เขียนเมื่อ 

ผมเคยมีประสบการณ์ไปร่วมการอบรมการจัดรายการ อยากจะแบ่งปันว่า ไคลเม็คของเรื่องคือการได้ลองพูดหน้าไมค์ในห้องส่ง(ห้องส่งจริงหรือจำลองก็ได้) สักครั้งในชีวิต แต่ห้องว่งหรือไมค์แบบนี้มักมีชุดเดียวจึงต้องเรียงคิวเข้าห้อง(ห้องส่งนะครับ ไม่ใช่ห้องอื่น) เวลาที่แต่ละทีมได้จึงแป็บเดียวจริงๆ ไม่ทันหายอยากกรมมการเป่านกหวีดแล้ว ทางออกก็คือ ถ้าทีมงานทำห้องส่งจำลองสองห้อง เวลาที่จะได้ทดลองออกอากาศก็จะเพิ่มขึ้นเท่าตัว หรือ กระจายกลุ่มได้อีกเท่าตัวเช่นแต่เดิมกลุ่ม 8 คน ก็เป็น 4 คน มันกว่ากันเยอะเลยครับ