ผอ.รังสรรค์  เถื่อนนาดี

อาจารย์สมพิศ  สารบรรณ

อาจารย์ลักขณา    พวกเมืองพล