การพัฒนาดัชนีและเกณฑ์ของ NU Office 3

dhanarun
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กลุ่มจะเล็กลง ลักษณะงานใกล้กันมากขึ้น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Office KM ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 14  มิถุนายน 2548  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้อง HU 1307   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เราได้จัดเสวนา โดยแบ่งกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมเสวนาเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยผู้ที่ทำงานในสายงานเดียวกัน  ตามงานหลักของสำนักงานเลขานุการคณะ  ได้แก่  งานธุรการ  งานการเงินและพัสดุ  งานนโยบายและแผน  งานบริการการศึกษา  และยังมีกลุ่มพิเศษ คือ กลุ่มหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ อีกด้วย โดยขอให้แต่ละกลุ่ม ช่วยกันระดมความคิดเห็น  และให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานย่อยในแต่ละกลุ่มงานหลัก  ว่ามีอะไรบ้าง  ผลสรุปเป็นดังนี้

งานย่อยในงานธุรการ

งานย่อยในงานการเงินและพัสดุ

งานย่อยในงานนโยบายและแผน

งานย่อยในงานบริการการศึกษา

งานของหัวหน้าสนง.เลขานุการคณะ

งานสารบรรณ

งานรับ-จ่ายเงิน

งานแผน (วางแผน+ติดตามแผน+ประเมินแผน)

งานจัดการเรียนการสอน
กำกับดูแลและมอบหมายงานในสำนักงานเลขานุการทุกงาน
งานบุคคล
งานลงบัญชี
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาหลักสูตร
งานประชุม/พิธีการภายในคณะ ทั้งระดับคณะและระดับหน่วยงานย่อย
งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ งานวัสดุ
งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
งานบริการวิชาการ
ประสานงานกับหน่วยงานย่อย
งานประชาสัมพันธ์
งานครุภัณฑ์
งานบุคคล (รับ/คัดเลือก+พัฒนา+ประเมิน) งานวิเทศสัมพันธ์
ติดตามงานของหน่วยงานย่อย
      งานกิจการนิสิต  
      งานโสตทัศนูปกรณ์  
      ประสานงานวิจัย  
      งานห้องสมุด  
      งานประกันคุณภาพฯ  
ดิฉันเขียนเป็นตารางให้ดูง่าย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้ทราบว่าแต่ละงานย่อย เพียง 4 งานของสำนักงานเลขานุการ ยังแตกออกเป็นงานยิบย่อย ที่ไม่จิ๊บจ๊อย แต่สำคัญทุกงานอีกมากมาย  เพื่อให้ท่านสามารถลงรายละเอียดการทำงานอย่างมีคุณภาพของแต่ละงานย่อยได้  ด้วยการตั้งก๊วนย่อยๆ  เช่น ก๊วนสารบรรณ  ก๊วนการเงิน  ก๊วนประชาสัมพันธ์ ก๊วนกิจการนิสิต ฯลฯ
แล้วจัดให้มีหัวหน้าก๊วน และมีการพบกันแบบ F2F  เป็นประจำ มี Blog ชุมชน ไว้พบกันแบบ B2B เพราะกลุ่มจะเล็กลง ลักษณะงานใกล้กันมากขึ้น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
วันที่ก๊วนใหญ่ของ Office พบกันครั้งล่าสุด ครั้งที่ 4 ที่คณะศึกษาฯ มีผู้เสนอชื่อผู้นำชุมชนต่างๆ ดังนี้
ชุมชนเลขานุการ : คุณอนุวัทย์  เรืองจันทร์, คุณพิชญานนท์  กริมสูงเนิน, เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์,
ชุมชนงานสารบรรณ  :  คุณกมลทิพย์  กมลวรเดช (เจ๊เฮียง)
ชุมชนงานธุรการ : จนท.จากสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ,คุณไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ
ชุมชนงานบริการการศึกษา : จนท.จากกองบริการการศึกษาของ มน.
ชุมชนการเงินและพัสดุ : จนท.จากกองคลังของ มน.
ชุมชนนโยบายและแผน : จนท.จากงานแผนของ มน.
ผู้นำชุมชนที่เด่นชัด ได้แก่ชุมชนเลขานุการ  และชุมชนสารบรรณ
ผู้นำชุมชนที่มีผู้เรียกร้องต้องการมากที่สุด คือ ผู้นำชุมชนงานการเงิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ธนารุณ บอก...Dhanarun's Blogความเห็น (0)