ในที่สุดวันที่ สมาชิกคนเขียน blog มมส. ได้มาพบกันแบบ F2F ครั้งแรกก็เกิดขึ้น ตามที่ได้มีการนัดหมายล่วงหน้า จากคุณวิชิต "จิบกาแฟคนเขียนBlog MSU-KM" แม้ว่าจะเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ทุกคนมาด้วยใจ เทวดาท่านส่งเสริมและให้พรประพรมน้ำมนต์ โดยมีฝนตกลงมาบริเวณ มมส. เขตขามเรียง ก่อนจะถึงเวลานัดหมายเพียง 15 นาที แล้วก็หยุด หลังการพบกันหรือจัดกิจกรรมแล้ว สิ่งที่ได้เรียนรู้ของกิจกรรม KM ที่ควรจะต้องทำตามมาคือ การทำ AAR (After Action Reveiw) ของตนเอง อย่างน้อยใน 4 ประเด็นคือ

1. สิ่งที่คาดหวังในการเข้าร่วมในครั้งนี้

  • ได้พบสมาชิกคนเขียน Blog MSU จากหลากหลายหน่วยงานใน มมส.
  • ได้ ลปรร.ประสบการณ์ - ความรู้ในเรื่อง KM และ การเขียน blog

2. สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังในการเข้าร่วมในครั้งนี้

  • สมาชิกชาว bloger มมส. ที่มาร่วมมาด้วยสมัครใจจริง ๆ เกินกว่า 80% ของสมาชิกที่แจ้งไว้
  • บรรยากาศเป็นกันเอง แม้เป็นการพบกันครั้งแรก

3. สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวังในการเข้าร่วมในครั้งนี้

  • ยังไม่มีสมาชิกจากคณะต่าง ๆ และ หน่วยงานอื่น ๆ นอกเหนือจากหน่วยที่สังกัด สำนักงานอธิการบดี (ยกเว้น CARD) มาร่วม
  • ไม่มีสมาชิกจากสายวิชาการ ของ มมส. มาร่วมเลย (นอกเหนือจากตัวเอง)

4. สิ่งที่จะกลับไปทำ

  • กลับมาเขียน AAR
  • คิดว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะกระตุ้นให้ บุคคลากร มมส. โดยเฉพาะสายวิชาการ เข้าสู่ชุมชน คนเขียน blog มมส. ให้มากขึ้นได้
  • คิดว่าจะต้องทำอย่างไร มมส. ถึงจะมี แม่ปลาตะเพียน (ตัวจริง) ไม่ปล่อยให้ ลูกปลาตะเพียน แหวกว่ายไปกันตามยถากรรม (คิดตาม โมเดล ปลาตะเพียน ของท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ )