โหวด เป็นเครื่องดนตรีของคนอิสานมีรูปร่างเป็นทรงกระบอกกลมมีลูกที่มีความยาวต่างๆ ติดอยู่รอบ เมื่อเป่าจะทำให้เกิดระดับเสียงต่างๆใช้เล่นเดี่ยวหรือเล่นร่วมวงก็ได้ 

บั้งไฟขนาดไม่ถึงหมื่น ส่วนมากนิยมทำทรงเหมือนโหวด มีลูกโหวดมัดไว้รอบ เมื่อจุดขึ้นไปบนฟ้าจะได้ยินเสียง ไพเราะมาก ปัจจุบันไม่ทำแล้วเพราะวัตถุประสงค์เปลี่ยนไป

ปัจจุบันจะติดร่มเพื่อให้เกิดความปลอดภัย  และแข่งขันกัน  มีการพนันด้วย

จึงไม่ได้ยินเสียงโหวดจากบั้งไฟอีก