การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน)

บทคัดย่อ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บทคัดย่อ


    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างเกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิชาภาษาไทย (2) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ (3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ


    กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเป็นนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ 2  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง เทศบาลนครขอนแก่น  ซึ่งกำลังเรียนอยู่ภาคเรียนที่ 12 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  แผนการเรียนรู้จำนวน 20 แผน เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องสังข์ทองจำนวน 1 เรื่อง แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของครู  แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน  แบบบันทึกเหตุการณ์ขณะทำการสอนของครู แบบบันทึกประสบการณ์การเรียนของนักเรียน แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบย่อย  และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยช่วงชั้นที่สอง ผลการวิจัยพบว่า

     1) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้และเกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนได้ดี ส่งผลดีต่อตัวครูผู้สอน นักเรียน และทำให้บรรยากาศในการเรียนดีขึ้น นักเรียนส่วนใหญ่สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น และร่วมมือกันเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

    2) ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังการเรียนโดยใช้เกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาผลคะแนนจากการทดสอบย่อยในแต่ละวงจร พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงกว่าเกณฑ์ความรอบรู้ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 86.0 และมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ความรอบรู้ที่กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 86.7 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 80

    ดังนั้นการนำเกมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้าใช้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการเรียนตามรูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้ ทำให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสูงขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ ครูภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาไทย#กิจกรรมการเรียนรู้#การสอนภาษาไทย#วิจัยในชั้นเรียน#ภาษาไทย ป. 5

หมายเลขบันทึก: 304468, เขียน: 09 Oct 2009 @ 10:39 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 08:55 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)