ตัวแบบการนำนโยบานสู่การปฏิบัติ

ตัวแบบนโยบาย ตัวแบบทางทฤษฎี การนำนโยบายไปปฏิบัติ

การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติสามารถใช้ตัวแบบเพื่อเชื่อมโยงหรือเป็นกรอบแนวทางในการอธิบายนโยบายได้ดังนี้

    ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล   (วิศวกรรมศาสตร์ )    เงื่อนไขสำคัญอยู่ที่ประสิทธิภาพในการวางแผนและการควบคุม    ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยของนโยบายคือ 1. การกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ชัดเจน   วัดได้  เป็นจริงได้ ไม่สูงหรือต่ำเกินไป  2.  การกำหนดงาน  ภารกิจ  หรือการแปลงวัตถุประสงค์ไปสู่การปฏิบัติ   อย่างมีมาตรฐานในการทำงาน  สัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน  3. การวัดและการประเมินผล  เป็นการติดตามภารงานที่ได้ปฏิบัติ   4. มาตรการในการให้คุณให้โทษของนโยบาย

    ตัวแบบการจัดการ  เงื่อนไขสำคัญอยู่ที่สมรรถนะขององค์กรหรือหน่วยงานที่รับนโยบาย   ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้คือ 1. โครงสร้างขององค์กรถ้าเปรียบเสมือนร่างกายของมนุษย์ก็ต้องสัมพันธ์ สอดคล้องและประสานเชื่อมโยงกัน  ทุกส่วนต้องช่วยกันนั่นคือสมองจะเป็นตัวกำหนดวิสัยทัศน์อย่างแข็งแกร่งทนทานและเชื่อมโยงต่อสภาพแวดล้อมภายนอก     การวางแผนและการบริหารทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงการควบคุมดูแลเปรียบเสมือนแขนขวา     ส่วนการสนับสนุน หรือหน่วยปฏิบัติในระดับล่างจะเปรียบเสมือนแขนซ้าย    และลำตัวจะเปรียบเสมือนหัวหน้างานหรือหัวหน้าแผนก   ส่วนขาซ้ายขวาจะเป็นหน่วยปฏิบัติระดับล่างซึ่งจะสัมพันธ์กับผู้รับบริการโดยตรง  โครงสร้างขององค์กรจึงขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งภายในและความแข็งแกร่งภายนอกขององค์กร  2. บุคลากร  เช่นมีจำนวนเพียงพอหรือไม่  คุณภาพ   การใช้ประโยชน์จากบุคลากร  ความรู้  ความสามารถ   การสรรหา  การคัดเลือกที่เป็นธรรม   หรือสิ่งจูงใจต่างๆ ที่จะให้เกิดการพัฒนา   3. งบประมาณ  ขึ้นอยู่กับความเพียงพอ  ความต่อเนื่องและการจัดสรรอย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพและท้นเวลา  4. อุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่งใช้  รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ทันสมัยหรือเพียงพอหรือไม่  5. อาคาร สถานที่ ทำเลที่ตั้ง  พร้อมหรือไม่

    ตัวแบบการพัฒนาองค์กร    เงื่อนไขสำคัญอยู่ที่ภาวะผู้นำและความร่วมมือ (พฤติกรรมศาสตร์)   ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 1. การใช้ภาวะผู้นำที่เหมาะสม  2. การจูงใจทั้งเชิงบวกและเชิงลบ  3. การสร้างการมีส่วนร่วม  4. ความผูกพัน และการยอมรับ  หากทุกคนในหน่วยงานตระหนักและเห็นความสำคัญขององค์กร  ร่วมกันเป็นเจ้าของ  ความสำเร็จเกิดขึ้นก็จะเกิดกับทุกคนจากความร่วมมือของทุกฝ่ายและจะส่งผลต่อความต่อเนื่องเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรเพราะอำนาจที่แท้จริงขององค์กรจะกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในองค์กร

    ตัวแบบการเมือง   เงื่อนไขสำคัญอยู่ที่การบริหารสภาพแวดล้อม  ( รัฐศาสตร์ )  นโยบายสำเร็จเกิดจากความสามารถของผู้เล่น  หรือบุคคลที่เป็นตัวแทน  การบริหารสภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการบริหารความขัดแย้ง  การเผชิญหน้า  การระดมพลัง การแสวงหา สนับสนุน  การโฆษณาชวนเชื่อหรือการสร้างเงื่อนไขและการหาข้อต่อรองระหว่างบุคคล  กลุ่มคน  ภายใต้สถานการณ์สภาพแวดล้อม  ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม  ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 1. ระดับของความสนับสนุน  ต่อต้านหรือขัดแย้ง  2. จำนวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือทำงานร่วมกัน 3. ความสามารถในการเจรจาต่อรองหรือปฏิสัมพันธ์ภายนอก 4. สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม

   ตัวแบบทั้ง 4 ตัวแบบจะสามารถนำไปอธิบายการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการนำนโยบายไปปฏิบัติก็อาจขึ้นอยู่กับปัญหาหรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องได้อีก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายและการวางแผนการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#ตัวแบบนโยบาย#ตัวแบบทางทฤษฏี#การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

หมายเลขบันทึก: 301988, เขียน: 30 Sep 2009 @ 05:52 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 12:59 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

แวะมาดูตัวแบบครับ อาจารย์ กำลังเรียน ภาวะผู้นำ อาจารย์ ย่อภาวะผู้นำ มาให้เรียนก็จะขอบคุณครับ