ผมมีหลักในการประเมินสมรรถนะ การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน (ตามจำนวนหน้าที่ ก.ค.ศ. กำหนด)  และการเขียนผลงานทางวิชาการว่าต้องดูให้สอดคล้องกับมาตรฐานตำแหน่ง  และ มาตรฐานวิทยฐานะ   เช่น
                          มาตรฐานตำแหน่งครู   จะกำหนด  เรื่องสำคัญไว้ คือ
                ก. หน้าที่ความรับผิดชอบ     คือ   1)  การจัดการเรียนการสอน   2) การส่งเสริมการเรียนรู้   3) พัฒนาผู้เรียน  4) ปฏิบัติงานวิชาการ   5) พัฒนาตนเองและวิชาชีพ   6) ประสานผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง    7) การบริการสังคม   8) ปฏิบัติหน้าที่อื่น
                ข. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ    ที่ขยายรายละเอียดจากหน้าที่ความรับผิดชอบมีทั้งหมด  8 ข้อ  (ดูได้จากหนังสือ ว. 17  ของ ก.ค.ศ. )
 
                         มาตรฐานวิทยฐานะครู   จะนำหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานตำแหน่ง  มากำหนดคุณภาพการปฏิบัติงานซึ่งต้องครอบคลุม  3 ด้าน คือ  1) ความรู้    2) ทักษะ     และ  3) วินัย คุณธรรม   จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   โดยแต่ละวิทยฐานะต้องแสดงให้เห็นคุณลักษณะเฉพาะวิทยฐานะนั้นที่ชัดเจน  ได้แก่
                1.  วิทยฐานะชำนาญการ     ต้องมีความรู้ระดับพื้นฐานและดำเนินการตามแนวทางที่หลักสูตรกำหนด (ทำตามแบบ) มีทักษะเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ  และ นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
                (ดังนั้นวิทยฐานะนี้ เขาจึงกำหนดว่าไม่ต้องส่งผลงานทางวิชาการ)
                2. วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ต้องมีความรู้ระดับพื้นฐานและแสดงความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีการปรับประยุกต์จากแนวทางที่กำหนด  มีทักษะที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ   เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน  และ เกิดการพัฒนาผู้เรียน
                (ดังนั้นวิทยฐานะนี้ เขาจึงต้องกำหนดให้ว่าต้องมีผลงานทางวิชาการ  1  เรื่อง )
                3. วิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ต้องมีความรู้ในระดับสูง  มีการวิเคราะห์   สังเคราะห์   คิดค้น   วิจัย  และ นำผลไปใช้พัฒนา    มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของกลุ่มสาระที่เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียน  และ มีการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถพัฒนาผู้เรียนได้มาตรฐาน
                (ดังนั้นวิทยฐานะนี้  จึงต้องกำหนดให้ว่าต้องมีผลงานทางวิชาการ  2 เรื่อง  โดยบังคับทำวิจัย 1 เรื่อง )
                4. วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ   ต้องมีความรู้ระดับสูง   มีการคิดค้นและพัฒนา   สร้างองค์ความรู้ใหม่   นำไปใช้พัฒนามีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง   มีการถ่ายทอดและได้รับการยอมรับ    มีทักษะที่เหมาะสมกับสาระ  และความแตกต่างของผู้เรียน   มีการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น  และสามารถพัฒนาผู้เรียนได้มาตรฐาน
                (ดังนั้นวิทยฐานะนี้ เขาจึงต้องกำหนดให้ว่าต้องมีผลงานทางวิชาการ  2  เรื่อง   โดยบังคับทำวิจัยและพัฒนา   1  เรื่อง )