เรื่องเล่าสิ่งที่พบเมื่อมาฝึกงานที่โรงพยาบาลบ้านตาก

ในการฝึกปฏิบัติได้เห็นการทำงานที่เป็นระบบมีการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนในการให้การบริการ แต่ในขณะที่มีผู้ป่วยมากเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกันเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็วที่สุด
              นักศึกษาเภสัชศาสตร์ วีรยุทธ กันทะมูล จาก ม.เชียงใหม่ มาฝึกงานที่โรงพยาบาลบ้านตากระหว่างวันที่ 17 เมษายน-19พฤษภภาคม 2549 ได้เขียนบันทึกเล่าเรื่องในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากพี่เภสัชกรและพีเจ้าพนักงานเภสัชกรรมทุกๆคน ซึ่งการฝึกปฏิบัตินั้นได้มีการดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความรู้ทางเภสัชกรรมในด้านต่างๆมากมายซึ่งหลักๆสามารถแบ่งเป็นด้านต่างๆดังนี้
              ด้านเภสัชกรรมบริการหรือการบริบาลเภสัชกรรม ทำให้ได้พบได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยได้พบจริงในการเรียนการสอนแบบปกติ จากทางมหาวิทยาลัย ในการฝึกปฏิบัติได้เห็นการทำงานที่เป็นระบบมีการแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนในการให้การบริการ แต่ในขณะที่มีผู้ป่วยมากเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ร่วมมือกันปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือกันเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพและรวดเร็วที่สุด และมีการวางแผนในการจ่ายยา มีการตรวจสอบการสั่งจ่ายยา ซึ่งกระบวนการในการจัดยาและจ่ายยานั้นผู้ที่ทำการตรวจสอบเป็นคนละคนกันทำให้เกิดความถูกต้องมากที่สุด และการให้ความรู้กับผู้ป่วยเป็นเทคนิคที่จะก่อให้เกิดการร่วมมือในการรักษาคือการถามย้ำถึงการใช้ยาจากผู้ป่วย อธิบายจนผู้ป่วยจำยาได้ และเข้าใจในความจำเป็นของการใช้ยาจนก่อให้เกิดการร่วมมือในการรักษามากที่สุด
              ด้านเภสัชกรรมฝ่ายผลิต เป็นฝ่ายงานที่ทำการผลิตยาสมุนไพรและยาใช้ภายนอกต่างๆ ในการผลิตจะมีการควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอนซึ่งจะรวมตั้งแต่การเลือกซื้อวัตถุดิบ การแปรรูปวัตถุดิบ การเก็บรักษาการพัฒนาสูตรตำรับการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งทุกขั้นตอนจะทำการควบคุมคุณภาพโดยเภสัชกร และเจ้าหน้าที่เภสัชกรรม การปฏิบัติงานทุกอย่างทำภายใต้มาตรฐานของ GMP ซึ่งจะแบ่งเป็นด้านต่างๆทั้งสถานที่การผลิต กระบวนการผลิต และการควบคุมคุณภาพ ซึ่งการดำเนินงานในกระบวนการต่างๆจะมีข้อจำกัดต่างๆในแต่ละสถานที่ และในโรงพยาบาลบ้านตากก็มีข้อจำกัดในเรื่องอาคารสถานที่ของการผลิตซึ่งไม่ได้ก่อสร้สงเพื่อใช้ในการผลิตโดยเฉพาะ แต่เป็นอาคารที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ดังนั้นในกระบวนการผลิตจึงอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนต่างๆได้จึงมีข้อเสนอแนะในกระบวนการผลิตว่า สมควรที่จะมีการบริหารแผนผังการเดินระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ โดยเมื่อมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะต้องมีแผนผังการเดินอย่างเคร่งครัดไม่มีการเดินไปมาบริเวณการผลิต และห้องต่างๆซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการปนเปื้อนในกระบวบการผลิตได้ และภายในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องมีวิธีการสวมชุดผลิต และมีรูปภาพตัวอย่างการสวมที่ถูกต้องเพราะว่ายังมีเจัาหน้าที่ที่ยังสวมชุดผิดอยู่
              การบริหารเวชภัณฑ์ เป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบซึ่งต้องบริหารยาให้พอดีกับอัตราการใช้ ไม่ให้ขาดและเหลือจนหมดอายุ การฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลบ้านตากทำให้ทราบการบริหารเวชภัณฑ์ที่เหมาะสม เทคนิคในการบริหาร และการสั่งซื้อยาในกรณีต่างๆ 
              การออกพื้นที่ในการให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่บริการ เป็นการฝึกประสบการณ์ในการออกพื้นที่เพื่อบริการประชาชน ทำให้เห็นภาพจริงๆของการทำงาน และได้เข้าใจถึงการดำเนินชีวิตในแต่ละพื้นที่และต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพการดำเนินชีวิตในพื้นที่นั้นๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)