คำถามที่ 5

 ความรู้ที่ได้จาก ลปรร. เชื่อถือได้แค่ไหน

  • เป็นความรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งผู้ที่ได้รับถ่ายทอด หรือเห็นว่าน่าสนใจเป็นผู้ตัดสินใจเบื้องต้นว่าเชื่อถือได้ไหน จากนั้นก็ยังต้องมีการตรวจสอบผ่านการเอาไปปฏิบัติจริงต่อไป
  • ... ??? รอความคิดเห็นค่ะ ...

FAQ KM กรมอนามัย [1] - เริ่มต้นตรงไหนดี ผู้บริหารไม่สน จะทำยังไง

FAQ KM กรมอนามัย [2] - อะไรคือ CoP ... สร้างยังไง

FAQ KM กรมอนามัย [3] - เราก็ทำคู่มือโดยไม่เคยใช้ KM ... ทำไมบอกว่า KM นำไปสู่คู่มือ

FAQ KM กรมอนามัย [4] - ถ้าจะ ลปรร. ไปดูงานวิจัยที่เขามีอยู่แล้ว ไม่ดีกว่าหรือ

FAQ KM กรมอนามัย [5] - ความรู้ที่ได้จาก ลปรร. เชื่อถือได้แค่ไหน

FAQ KM กรมอนามัย [6] - Website มีประโยชน์อะไร ทำ KM โดยไม่มี Web ไม่ได้หรือ

FAQ KM กรมอนามัย [7] - คำเท่ห์ๆ จากการ ลปรร.