GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.1-10

บังเอิญเหลือบไปเห็นงานที่เคยสรุปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  1-10  เลยนำมาบันทึกให้เพื่อน  พี่  น้อง  ที่สนใจศึกษาได้อ่านกันนะคะ

 

สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  1-10

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2504-2509 

                เน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการลงทุนใน สิ่งก่อสร้างขั้นพื้นฐานในรูปแบบของระบบคมนาคมและ ขนส่ง ระบบเขื่อนเพื่อการชลประทานและพลังงานไฟฟ้า สาธารณูปการ ฯลฯ รัฐทุ่มเททรัพยากรเข้าไปเพื่อการปู พื้นฐานให้มีการลงทุนในด้านเอกชนเป็นหลัก

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 2 พ.ศ.2510-2514

ยึดแนวทางแผน 1 โดยขยายขอบเขตของแผนให้ครอบคลุม ถึงการพัฒนาของรัฐ โดยสมบูรณ์กระจายให้บังเกิดผลไปทั่ว ประเทศ เน้นเขตทุรกันดารและห่างไกลความเจริญ และมี โครงการ พิเศษนอกเหนือไปจากหน้าที่ปกติของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาภาค โครงการเร่งรัด พัฒนาชนบทและโครงการช่วยเหลือชาวนา ฯลฯ

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 3 พ.ศ.2515-2519

  1. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยรักษาอัตราการขยายตัวของปริมาณเงินตรา, รักษาระดับราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ, รักษาเสถียรภาพทางการเงินระหว่างประเทศ, ส่งเสริมการส่งออก, ปรับปรุงโครงสร้างการนำเข้า

2. ปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและยกระดับการผลิต เร่งรัดการส่งออกและทดแทนสินค้านำเข้า ปรับงบลงทุนในโครงการก่อสร้างมาสนับสนุนการลงทุนเพื่อใช้ประโยชน์จากโครงการขั้นพื้นฐานที่มีอยู่

3. กระจายรายได้และบริการทางสังคม โดยลดอัตราการเพิ่มประชากร กระจายบริการเศรษฐกิจและสังคมสู่ชนบท ปรับปรุงสถาบันและองค์กรทางด้านเกษตรและสินเชื่อ รักษาระดับราคาสินค้าเกษตร

 

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 แผนพัฒนาพ.ศ.2520-2524

1. เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งขยายการผลิต สาขาเกษตร, ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่ง ออก, กระจายรายได้และการมีงานทำในภูมิภาค, มาตรการ กระตุ้นอุตสาหกรรมที่ซบเซา, รักษาดุลการชำระเงินและการ ขาดดุลงบประมาณ

2. เร่งบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลักของชาติ รวมทั้งการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ โดยเฉพาะที่ดิน แหล่งน้ำ ป่าไม้และแหล่งแร่, เร่งรัดการปฏิรูปที่ดิน, จัดสรร แหล่งน้ำในประเทศ, อนุรักษ์ทะเลหลวง, สำรวจและพัฒนา แหล่งพลังงานในอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งตะวันออก

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 5 พ.ศ.2525-2529

1. ยึดพื้นที่เป็นหลักในการวางแผน กำหนดแผนงานและโครง การให้มีผลทางปฏิบัติทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น พื้นที่ เป้าหมายเพื่อพัฒนาชนบท พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก พื้น ที่เมืองหลัก ฯลฯ

2. เน้นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ เป็นพิเศษโดยการเร่งระดมเงินออม, สร้างวินัยทางเศรษฐกิจ การเงิน และการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ปรับ โครงสร้างการเกษตร ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเพื่อการส่ง ออกและกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ส่วนภูมิภาค, ปรับโครง สร้างการค้าต่างประเทศ และบริการ,              ปรับโครงสร้างการผลิต และการใช้พลังงาน ฯลฯ

3. เน้นความสมดุลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ

4. เน้นการแก้ปัญหาความยากจนในชนบทล้าหลัง กำหนดพื้นที่ เป้าหมาย 286 อำเภอและกิ่งอำเภอ

5. เน้นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเช่นมีระบบการบริหารการ พัฒนาชนบทแนวใหม่ประกาศใช้ พ.ศ. 2527

6. เน้นบทบาทและการระดมความร่วมมือจากภาคเอกชน

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 พ.ศ.2530-2534

1. เน้นการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพของการเงินการคลัง โดยเน้นการระดมเงินออมในประเทศ เน้นการใช้จ่ายภาครัฐอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และเน้นบทบาทภาคเอกชนในการพัฒนา

2. เน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานและคุณภาพชีวิต

3. เน้นการเพิ่มบทบาทองค์กรประชาชนในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. เริ่มแผนหลักการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. ทบทวนบทบาทรัฐในการพัฒนาประเทศ

6. มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ

7. มุ่งปรับโครงสร้างการผลิตและการตลาดของประเทศให้กระจายตัวมากขึ้น

8. เน้นการนำบริการพื้นฐานที่มีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

9. พัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค

10. ขยายขอบเขตพัฒนาชนบทครอบคลุมทั่วประเทศ เขตล้าหลัง 5,787 หมู่บ้าน เขตปานกลาง 35,514 หมู่บ้าน และเขตก้าวหน้า 11,612 หมู่บ้าน

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 พ.ศ.2535-2539

1. เน้นการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ

2. เน้นการกระจายรายได้ และการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและชนบท

3. เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

4. เน้นการพัฒนากฎหมาย รัฐวิสาหกิจ และระบบราชการ

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ.2540-2544

1. การพัฒนาศักยภาพของคน

2. การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาคน

3. การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบทเพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง

4. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนา คนและคุณภาพชีวิต

5. การจัดหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. การพัฒนาประชารัฐ เป็นการพัฒนาภาครัฐให้มีสมรรถนะ และพันธกิจหลักในการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะ ของคนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

7. การบริหารจัดการเพื่อให้มีการนำแผนพัฒนาฯไปดำเนินการ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้วยแนวทางการแปลงแผนไปสู่การ ปฏิบัติ

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9  (พ.ศ. 2545 - 2549)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๕–๒๕๔๙) เป็นแผนที่ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดยยึดหลักทางสายกลาง เพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง และนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และสถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

 

วัตถุประสงค์

                (๑)  เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพและมีภูมิคุ้มกัน

                (๒) เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง ยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างรู้เท่าทันโลก

                (๓)  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในสังคมไทยทุกระดับ

                (๔)  เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนไทยในการพึ่งพาตนเอง 

 

ลำดับความสำคัญของการพัฒนา

1.  การเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพ

2.  การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

3.  การบรรเทาปัญหาสังคม

4.  การแก้ปัญหาความยากจน 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10   (พ.ศ. 2550 - 2554)

วิสัยทัศน์ประเทศไทย

มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society)คนไทยมีคุณธรรมนำความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”

พันธกิจ

(1)    พัฒนาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรู้อย่างเท่าทัน

(2) เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม

(3) ดำรงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 299502
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 83
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (83)

สวัสดีครับขอนำความรู้ตรงนี้ไปขยายต่อนะครับ

selamat hari raya aidil fitri‏

ดีมากทำให้เข้าใจง่ายและจดจำ

ขอนำเอาบทความนี้ไว้ตอบคำถามเวลาสอบ Com น่าจะดีครับ...............หะหนิงมาแว๊ว..............................

ขอบคุณมากนะคับ ข้อมูลมีความสำคัญมาก

ขอบคุณมากๆกำลังจะเอาไปสอบเลยค่ะ

ถ้าให้ดีชว่ยบอกว่าจุดแข็งและจุดออ่นของแผนพัฒนาฯ

มีอะรัยบ้างค่ะ ขอบคุณลว่งหน้าค่ะ

ขอบคุณมากๆๆค่ะจำง่ายได้ใจความดีค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูลได้ใช้ในการเตรียมตัวสอบค่ะ ขอให้ครูหนิงสวยยิ่งๆ ขึ้นไป

ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูลนำไปใช้ในการเรียนและรายงานหน้าห้อง (เอกพัฒนาชุมชน ปี52)ขอให้คุณมีความสุขในปีใหม่ 2553 ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน สุขภาพแข็งแรงตลอดปี

ขอบคุณค่า...

อาจารย์ให้ทำรายงานพอดีเลย

ขอบคุณค่า....

ขอขอบคุณข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากครับ
สมัยเรียนอยู่ เคยไปที่สภาวิจัยฯ
เพื่อค้นคว้าเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับต้นๆเพื่อเรียงความชิงรางวัลของสภาวิจัย
ขอบคุณครับที่ทำให้ผมรำลึกถึงความหลัง

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ

มีประโยชน์มาก

สวัสดีครับคุณครูหนิง

เป็นประโยชน์มากใช้อ้างอิงได้หลายงานครับ

ขอบคุณครับ หามา นานครับ

มีประโยชน์มาก ครับ

ขอบคุณมากครับสาระดีมากกกกกกกกกกกกกกกก

ขอบคุณมากๆครับ รายงานผมเสร็จได้ด้วยคุณ T^T

กะลังหายุเรย

งานตั้องส่งพุ่งนิด้วย หามานานมาก

สุดท้ายก็เจอขอบคุนเด้อ

ไงก

ต้องขอขอบคุร คุณครูหนิงนะครับ

ดีมาก้ครับ

ขอบคุณมากๆๆๆ นะค่ะูุุุุูุุุุุ^^ถ้าไม่ได้คุณครูช่วยไว้คงเครียดเลย

ดีใจมากมาย ที่ผลงานชิ้นนี้

สามารถช่วยให้ทุกๆๆ คน หายเครียดกับงานที่ อ.สั่ง

เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ

ครูหนิง

ขอบคุณนะค่ะ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากเลย

ช่วยได้เยอะจริงๆค่ะ

เนื้อหาเข้าใจง่าย รวบรัดดีค่ะ

แปลเป็นภาษาอังกฤษให้หน่อยได้มั้ยค่ะ ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆค่ะ

โห่ดีมากเลยคับ!! ครูหนิง

หาแทบแย่...แบบที่อธิบายอย่างเนี้ย!!

เจอแต่แบบยาวเหยีด...ลึกซึ้ง

พุ้งนี้ผมสอบเขียน....ขออนุญาติ เอาไปสอบละกานนะคับ

ขอบคุณคับ!!

-อยากทราบเรื่องทฤษฎี3ห่วง2เงื่อนไข..คับ (พร้อมตัวอย่างการนำไปใช้)

-เหตุผลที่ต้องนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้?

ดีใจมากๆๆ ค่ะ

ที่มีส่วนช่วยให้ทุกคนได้นำเนื้อหาส่วนนี้

ไปใช้ประโยชน์

ทั้งเรื่องเรียน และการสอบ

ว่างๆๆ จะนำเรื่อง "ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง"

มานำเสนอนะคะ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ

โปรดติดตามตอนต่อไป

ตอนนี้ขอลุยวิจัย ป.โท ให้สำเร็จก่อนค่ะ

ขอบคุณมากนะคะ

ขอบคุณสำหรับเนื้อหาส่วนนี้

ซึ่งมีประโยชน์กับบุคคลหลายๆ คนเป็นอย่างมาก

อ่านง่าย และจำง่าย

ขอบคุณค่ะ

รักครูหนิงมากกกกกก ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณมากครับ อาจารย์หนิง

ขอบคุณมากคะ..ต้องการพอดีเลย

ขอบคุณมากคับ

คุณครู..

น่าจะเอา

ฉบับที่ 11 มาด้วยนะครับ

เพราะว่าตอนนี้กำลัง

ศึกษาอยู่ครับ.

ขอบคุณค่ะ กำลังหาอยู่เลย

ขอบพระคุณค่ะ

คุณครูหนิง

ดีใจที่หาเจอ

ขอบคุณนะค่ะครูหนิง..

ต้องการใช้พอดีเลยครับ สรุปเนื้อหาแบบนี้ต้องการพอดีใช้เลยครับ

ขอบคุณอย่างสุง สำหรับข้อมูลค่ะ

ขอบคุณมากๆๆ ค่ะ

ขอบคุณครับ

ขอขอบคุณคุณครูมากๆคะ เป็นประโยชน์มากมายคะ

ผมขอบคุณครูหนิงมากครับที่ให้ความรู้มากมาย และ อยากให้ครูหนิงทำดีแบบนี้ต่อไปนะครับ

ขอบคุณอย่างสูงค่ะคุณครู

มีตั้ง 10 ฉบับแล้ว

ประเทศไทย ก้อยังอยู่แค่เนี่ย

น่าเศร้าใจ

ต้องการไล่ข้าราชการทำตัวไม่เหมาะสมจะทำอย่างไร

ขอบคุณ..คุณครูมากๆ ครับ ที่ให้ความรู้เป็นวิทยาทาน กำลังต้องการคันคว้าส่งงานอาจารย์พอดี ..ขอบุญกุศลให้คุณครู สวยๆๆเก่งๆๆยิ่งขึ้นนะครับ ขอบคุณครับ

thank so much

ขอบคุณมากๆนะคับ

อยากรู้ว่าปัจจุบันใช้ของอาไร1-10

งงจัง

อยากรู้จัง

เร็วนะ

ฉบับที่ 10 ค่ะ

ขอบคุนมากคะพี่ ตอนนี้กำลังเรียนอยู่พอดี เป็นประโยชน์อย่างสูงคะ

ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆค่ะ.....

.....คุนครูสุดสวย

มันส่งพรุ่งนี้

นี่ถ้าไม่เจออันนี้นี่

คงโดนครูด่าตายเลย

ขอบคุณมีประโยชน์มากค่ะ

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุนคับ

จาด้ายส่งอาจา

ละพุ่งนี้

อิิอิอิอิอิออิอิ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณคร้าบ แต่ครูจัดเต็ม10เลย

ขอบคุนมากๆคะ

ใช้พอดีเลยยย

ขอบคุณมากๆเลยนะค่ะ

กำลังต้องการเนื้อหาอยู่พอดีเลย

เนื้อหาดีจังข่ะ

ขอบคุณมากนะข่ะ

จะได้เอาปายทามโครงงาน

ขอบคุณนะคะ เป็นประโยชน์ อย่างมากที่เดียวค่ะ คือหามาหลายเว็บแต่อันนี้สรุปสุด

สรุปดีมากค่ะ เข้าใจง่ายขอขอบคุณค่ะ

ขอบคุน มากๆ

ขอบคุณมากๆครับเป็นประโยชน์กับการทำรายงานมากจริงๆ

เป็นข้อมูลที่ดีมากค่ะ ขอขอบคุณ

ขอบคุณมากครับ ถ้าไม่มีเว็ปนี้ รายงานผม ไม่เสร็จ แน่ๆ

ขอบคุณมากครับ

ขอบคุณมากถ้าไม่ได้คุณครูคงแย่เลย

ขอบคุณค่ะ

 

ขอบคุณมากน่ะค่ะ คุณครู ^^ ข้อมูลของคุณครูมีประโยชน์มากค่ะ

ขอบคุณมากๆเลยค่ะ

 

ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ข้อมูลเป็นประโยชน์มากเลย happy valentine นะคะ สำหรับเจ้าของกระทู้และคนใจดีทุกคนเลย :)

ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกกก หาหลายเว็ปมากกก แต่อันนี้ดีที่สุดเลยครับ

เป็ประโยชน์มากครับ แต่ว่า ทำไม บางข้อมันซ้ำกันอ่ะ ผมมั่ว

Thx !!!!!!!!!

ขอบคุณค่ะ  จะตั้งใจสอบให้ได้ค่ะ

ขอบคุณมากเลย ครับ ทำให้มีเวลา ทำอย่างอื่นได้ มาก

ถ้าให้มาอ่านทีละฉบับ คงเหนื่อยเลยทีเดียว

ขอบคุณมากค่ะ ข้อมูลกระชับได้ใจความที่สุดเลยค่ะ

ขอบคุณคร๊า จากเด็ก ม.ทักษิณ

ขอบคุณมากค่ะ

ขอบคุณน่ะค่ะ

สำหรับข้อมูล

ขอบคุณมากๆค่ะ อ่านแล้วได้ประโยชน์จริงๆ

ขอบคุนคับ

กำลังหาอยู่พอดีเลย

ขอบคุณมากมายครับ

...