การค้ามนุษย์

หัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์คือ ทราบความหมายของการค้ามนุษย์อย่างถูกต้อง

ปัญหาการค้ามนุษย์มีอยู่ทั่วโลก แบ่งออกเป็นสองกลุ่มได้แก่ ทางเพศ และแรงงาน เหยื่อส่วนใหญ่เป็นสตรีและเด็ก (บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี) ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยกระบวนการ การป้องกัน ปราบปราม ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ที่ถูกค้า และการส่งกลับภูมิลำเนาเดิม การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ไม่สามารถแก้ไขได้โดยองค์กรใดองค์กรหนึ่งแต่ต้องแก้ไขร่วมกันแบบทีมสหวิชาชีพ เช่น ตำรวจ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พมจ.) สำนักงานจัดหางาน สำนักงานแรงงานจังหวัด องค์กรส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนโดยมีเป้าหมายเดียวกันและมีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา หัวใจสำคัญของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ คือความเข้าใจที่ตรงกันหรือทราบความหมายของการค้ามนุษย์อย่างถูกต้อง การค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551มาตรา 6 ประกอบด้วย3 องค์ประกอบดังนี้

1.เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ

2 .มีการกระทำ ได้แก่เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งมาจากที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย

3. มีวิธีการ โดยข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำนาจโดยไม่ชอบ

มาตรา 4  “แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ”  หมายความว่า การแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณี การผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามก การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การเอาคนลงเป็นทาสการนำคนมาขอทาน การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ การบังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า หรือการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม

การกระทำความผิดฐานการค้ามนุษย์ตามพรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มาตรา 6 เหยื่อที่เป็นผู้ใหญ่ต้องมีครบทั้ง 3 องค์ประกอบ สำหรับเด็กใช้เพียง 2 องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบที่1 และองค์ประกอบ 2 โดยไม่ต้องมีการบังคับให้กระทำ ยกเว้นเรื่องการใช้แรงงานต้องมีครบทั้ง 3 องค์ประกอบทั้งกรณีผู้ใหญ่และเด็ก

การปฏิบัติงานทีมสหวิชาชีพ ด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ด้านตำรวจเทคนิคการสืบสวนและการดำเนินการค้ามนุษย์ประกอบด้วยหลัก4 ต้อง ได้แก่ ต้องรู้ตัวบทกฎหมาย ต้องรู้ข้อเท็จจริง ต้องวิเคราะห์ข้อเท็จจริงกับตัวบทกฎหมาย ต้องรู้วิธีการช่วยเหลือเหยื่อและผู้กระทำผิด คดีการค้ามนุษย์ผู้เสียหายหรือเหยื่อจะต้องได้รับการช่วยเหลือโดยไม่ถูกดำเนินคดีและอยู่ในความดูแลของ พมจ.สำหรับบทบาทหน้าที่ขององค์กรส่วนท้องถิ่นหรือประชาชนคือการแสวงหาข้อมูลและแจ้งให้ส่วนราชการทราบเมื่อพบเหยื่อการค้ามนุษย์

การประชุมเชิงปฏิบัติการทีมสหสาขาวิชาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

วันที่16 กันยายน 2552 โรงแรมชัยนาทธานี

 

                                                                                                         พยง พุ่มสุข

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน-รพ.มโนรมย์ความเห็น (4)

ขอบคุณสำหรับรายละเอียดที่ให้ความรู้เพิ่มเติม

ยุคซับซ้อนสมัยนี้ต้องทำงานเป็นทีมที่รวมศาสตร์ต่างๆมาเรียนรู้และแก้ไขหรือป้องกันร่วมกัน

เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับ ในสายตาผู้ที่ไม่ค่อยคลุกคลีกับกฎหมายอย่างเรา / boss

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ เขียนได้ละเอียดดีครับ /สรวุฒิ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ได้ความรู้ในเรื่องที่ไม่เคยรู้

อนุเทพ