เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ ...

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไปที่...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/notic_9.pdf สำหรับชุดเครื่องแบบ เป็นชุดปกติขาวเหมือนกับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ...

ชุดปกติขาว เป็นเสื้อสีขาว แขนยาว

(ชาย) กางเกงขายาวสีขาว (หญิง) กระโปรง (สีขาว)

(รองเท้าหนังสีดำ)

พนักงานราชการทั่วประเทศ ทุกกระทรวง กรม เป็นชุดปกติขาวเหมือนกัน...

อย่าลืมดู - ความหมายของ คำว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย แตกต่างกันอย่างไร

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/306519

- พนักงานราชการตรงกับคำศัพท์ ภาษาอังกฤษว่าอะไร

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/299319

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/308316

- บัญชี 32 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับพนักงานราชการ http://gotoknow.org/blog/bussayamas/309383

- พนักงานราชการตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไร ด้วยนะค่ะ

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/299319

จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ใน (www.gotoknow.org)

หรือคลิกตรงประวัติ แล้วเลือกดู blog ด้านขวามือ...

ถึง น้อง ๆ พนักงานราชการทุกท่าน

ขณะนี้ สำนักงาน ก.พ. อยู่ในการแจ้งเวียนหนังสือ (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) รวม 3 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

2. เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552

3. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และคู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

ให้กับทุกหน่วยงานได้รับทราบ ผู้ที่รับผิดชอบ 3 เรื่องดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ฝ่ายเลขานุการ คพร. โทร 0 2547 1963 ค่ะ ซึ่งขณะนี้ ได้แจ้งเวียนให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบแล้ว...ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/47 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 ใจเย็นสักนิดค่ะ...เพราะเป็นเรื่องใหม่...ขอเวลาให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย...

เครื่องแบบพิธีการกำหนดให้ใช้เครื่องแบบพิธีการในลักษณะเดียวกับลูกจ้างประจำ ได้แก่ เครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบครึ่งยศ และเครื่องแบบเต็มยศ

เครื่องแบบปกติในการปฏิบัติงาน ให้ส่วนราชการเป็นผู้กำหนด

"ตัวอย่างรูปถ่ายของข้าราชการ"

(การแต่งเครื่องแบบปกติขาวของข้าราชการ)

อินทรธนูบนบ่าของข้าราชการเป็น "ช่อชัยพฤกษ์" ซึ่งยังใช้ของเดิมที่ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนในการเข้าสู่แท่งค่ะ (ซึ่งแต่ละซีจะแตกต่างกันค่ะ ระหว่างช่อชัยพฤกษ์) สำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติ ของแต่ละบุคคล...

(ให้ทายค่ะว่า รูปนี้ คือใคร...)

"ตัวอย่างรูปถ่ายของพนักงานราชการ"

เป็นตัวอย่างของพนักงานราชการที่ใส่ชุดเครื่องแบบปกติขาวซึ่งสามารถใช้ติดบัตรประจำตัวพนักงานราชการได้ (ต้องขอขอบคุณ "ครูจิ๋ว" สมาชิก www.gotoknow.org มาก ๆ ค่ะที่ส่งรูปมาให้เพื่อเป็นตัวอย่างให้พวกเพื่อน ๆ พนักงานราชการได้ดูค่ะ...

(บ่าทั้งสองข้างติดอินทรธนู ดอกพิกุล,ตรงคอปกเสื้อเป็นรูปเสมา (กระทรวงศึกษาธิการ หากท่านใดสังกัดกระทรวงใดก็ให้ติดเครื่องหมายของกระทรวงนั้น) สำหรับแถบแพรด้านซ้าย เป็นแถบแพรเปล่าค่ะ เนื่องจากยังไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมงกุฏหรือชั้นช้างเผือก)

(ทั้งสองรูปบน เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง

การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการและ

พนักงานราชการ)

สำหรับท่านที่สนใจต้องการดูภาพการใส่ชุดปกติขาวของพนักงานราชการ แบบเต็มตัว ไปดูที่ หัวข้อ "บรรยากาศงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา" ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/317611

สำหรับพนักงานราชการที่สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดูระเบียบการแต่งเครื่องแบบ ฯ ของพนักงานราชการ (ชุดปฏิบัติงานหรือชุดกากี) ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้างล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/view/461948

http://gotoknow.org/file/bussayamas/view/461949

http://gotoknow.org/file/bussayamas/view/461951

โดยให้สอบถามไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยว่า ระเบียบนี้ยังคงใช้อยู่หรือไม่ ถ้ายังใช้อยู่ในถือปฏิบัติตามนี้...

หมายเหตุ : ขอให้พนักงานราชการที่สังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดูระเบียบของ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ข้างต้น)

ด้วยนะค่ะ...ไม่ทราบว่ายังใช้ถือปฏิบัติอยู่หรือเปล่า...

ผู้เขียนเห็นว่ามีข้อความในประกาศ ข้อ 1 แจ้งว่า

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเครื่องแบบพิธีการ

ของพนักงานราชการ ซึ่ง ชื่อประกาศ ด้านบน คือ

ประกาศเรื่องการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

(ขัดกันกับข้อ 1 ค่ะ...แจ้งว่า ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ เรื่องเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ)

เพราะ คพร.กำหนดให้ส่วนราชการกำหนด

ให้ทำแต่เรื่องเครื่องแบบปกติ ไม่เกี่ยวกับเครื่องแบบพิธีการ

ของพนักงานราชการค่ะ... สำหรับข้อ 3.3 อินทรธนูอ่อน

ก็มิได้ระบุว่ามีเครื่องหมายใดประดับบนอินทรธนู...

จึงทำให้พนักงานราชการเกิดอาการงง... (ให้ศึกษาระเบียบ

เครื่องแบบของลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527 เพื่อเทียบเคียงดูก็ได้)

จะทำให้เห็นข้อแตกต่างกันค่ะ...

ศึกษาระเบียบเครื่องแบบของลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527

ตามไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bb11111.doc

หน่วยงานที่สังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

http://www.sueksa.go.th/subordinate-units.html

ศึกษาเรื่อง เครื่องแบบลูกจ้างประจำกับพนักงานราชการ

ได้ตามบล็อกด้านล่าง...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/367304

สำหรับพนักงานราชการของสพฐ. ให้ถือปฏิบัติตามที่ สพฐ.กำหนด...เพราะผู้เขียนยังไม่เคยอ่านประกาศในการกำหนดให้พนักงานราชการของ สพฐ.ใส่เครื่องแบบชุดปกติ...ถ้าสงสัยว่าจะใส่ถูกหรือไม่...ลองส่งเมล์มาให้ผู้เขียนได้อ่านก่อนค่ะ...ถึงจะบอกได้ว่าถูกหรือผิด...ต้องมีหลักฐานตามประกาศ ฯ ค่ะ...เพราะการบอกว่าถูกหรือผิดต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปค่ะ...

ถึง พนักงานราชการทุกท่าน...

สำหรับเรื่องเครื่องเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ผู้เขียนได้โทร. ประสานฝ่ายเลขานุการ คพร. + สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีให้ทราบแล้ว...เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 เวลาประมาณ 10.30 น. ทางสำนักเลขาคณะรัฐมนตรี แจ้งว่าสำหรับเรื่องเครื่องแบบถ้าเป็นของข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ตลอดจนเครื่องหมาย ท่านใดจะนำไปแต่งไม่ได้...เพราะเป็นไปตามที่ผู้เขียนได้เขียนไว้...สำหรับเรื่องเครื่องแบบของพนักงานราชการ สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี มอบอำนาจให้ คพร. เป็นผู้กำหนด...โดย คพร. ได้กำหนดในส่วนของเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการไปแล้ว และมอบให้ส่วนราชการไปกำหนดเรื่องเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการเอง...ซึ่งการที่ส่วนราชการกำหนดนั้น ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของแต่ละฉบับ (ตามที่ผู้เขียนได้เขียนไปแล้วนั้น)...ถ้าน้อง ๆ พนักงานราชการท่านใดอ่านแล้ว...ให้ดูของตนเองว่าเข้าข่ายไม่ถูกต้องหรือไม่...ให้โทร.สอบถามไปที่คุณลักขณา (คพร.) เบอร์ตรง...โทร. 0 - 25471977...ค่ะ...

"อย่าลืม!...เตรียมประกาศของส่วนราชการที่เราสงสัยว่าไม่ถูกต้อง

ตามที่พี่เขียนไว้เพื่อปรึกษาเจ้าหน้าที่ด้วยนะค่ะ..."

การแต่งเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ...สิ่งที่ถูกต้อง...

ให้แต่ตามประกาศของส่วนราชการกำหนด...ถ้าไม่มีประกาศแจ้ง

เรื่อง การแต่งเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

ก็ไม่สามารถแต่งได้ค่ะ...ต้องมีหลักฐานแสดงค่ะ...

ตัวอย่าง "ประกาศการแต่งกายเครื่องแบบปกติของพนักงาน

ราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข...

ตามไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbbbbb11111.pdf

ศึกษารายละเอียดเรื่อง ตัวอย่าง "ประกาศการแต่งกายเครื่องแบบ

ปกติของพนักงานราชการ" ที่ถูกต้อง ตามบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/374970

ผลงานที่ผู้เขียนได้เขียนใน blog ของ gotoknow ค่ะ สามารถอ่านเพื่อเป็นความรู้ (โดยได้รับความรู้ใหม่ + ความรู้เดิม + ประสบการณ์) สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ตาม Web Site ข้างล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/users/bussayamas/view

ดูภาพการแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้างล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussaya28/325196

ดูบรรยากาศการประดับอินทรธนูของพนักงานราชการและ

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามข้างล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussaya27/325399

พนักงานราชการทุกท่านสามารถทำความเข้าใจ

ระบบพนักงานราชการ

ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas49

http://gotoknow.org/blog/bussayamas49?page=1

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก 108 คำถาม

ของพนักงานราชการได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/108_70708_3.pdf

ศึกษารายละเอียด เรื่อง "การจ่ายค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่าย

ควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ" ได้จากไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/359357

...ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า...

"ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2553"

ระหว่างวันที่ 3 - 25 พฤษภาคม 2553

ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussaya13/355399

ศึกษารายละเอียด เรื่อง "การเทียบตำแหน่งของพนักงานราชการ

เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือนประเภทและระดับตำแหน่งใด"...

ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/366393

ศึกษารายละเอียด เรื่อง "ข้อมูลเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ

ของพนักงานราชการ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2551"

ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/366526

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่อง "สิทธิการลาและค่าตอบแทน

ระหว่างลาของพนักงานราชการ" ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/366533

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่อง "การเบิกเงินค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานราชการ"

ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/366604

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่อง "ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของพนักงานราชการ" ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/366621

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่อง "ค่าตอบแทน

การออกจากราชการโดยไม่มีความผิดของพนักงานราชการ"

ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/367171

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่อง "เงินทดแทน

กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงาน

ให้ราชการของพนักงานราชการ" ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/367175

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่อง

"เครื่องแบบลูกจ้างประจำกับเครื่องแบบพนักงานราชการ"...

ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/367304

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง

"การได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ"...

ตามบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/373301

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง

"ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ ตอนที่ 1 - 2"...

ตามบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussaya14/373330

http://gotoknow.org/blog/bussaya14/373337

ผู้เขียนขอฝากให้พนักงานราชการอ่านเรื่อง "การวางแผนชีวิต"

ทำให้ได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต...ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

...อย่าลืมอ่านนะค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas7/362463

http://gotoknow.org/blog/bussaya7/355050

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/364791

ศึกษารายละเอียดเรื่อง การเรียน HRD e - Learning

ของสำนักงาน ก.พ. สำหรับพนักงานราชการ

ได้จากบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/373542

ศึกษารายละเอียด เรื่อง “ตัวอย่าง” ของใบประกาศนียบัตร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้จากบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/392988

ศึกษา...เรื่อง "ครบรอบ 1 ปี ของการเป็นสมาชิก Gotoknow"

(19 กันยายน 2552 - 19 กันยายน 2553) ได้จากบล็อกด้านล่างนี้..

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/392863

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ

เรื่อง ชนิดของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ได้จากบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/393007

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น

ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก มีกี่ชั้น?...ได้จากบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/393012

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย มีกี่ชั้น?...ได้จากบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/393017

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น

ที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ มีกี่ชั้น?...ได้จากบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/393024

จากการที่ผู้เขียนได้เขียนบล็อกนี้...ทำให้ผู้เขียนทราบถึงปัญหา

ความเป็นอยู่ในการทำงานของพนักงานราชการทุกท่าน

และทราบถึงการแบ่งเป็นกลุ่มประเภทบุคคล เช่น กลุ่มข้าราชการ

กลุ่มลูกจ้างประจำ กลุ่มพนักงานราชการ และกลุ่มพนักงาน

มหาวิทยาลัยตลอดรวมถึงกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว จึงทำให้ผู้เขียน

ได้เขียนบล็อก เรื่อง "การคิดเชิงบวก" (Positive

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.2552ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
ตุ่มน้ำ
IP: xxx.26.100.250
เขียนเมื่อ 

ได้รู้แบบนี้มันน่าน้อยใจนะค่ะอาจารย์ หนู่ก็เป็นพนักงานราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แสดงว่าพนักงานราชการที่จบปริญญาตรีก็หมดหวังใช่ไหมค่ะเขาให้สิทธิ์เฉพาะข้าราชการเหรอค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณตุ่มน้ำ...

 • ไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะ ก่อนอื่นต้องเข้าใจด้วยค่ะ ว่า ระบบพนักงานราชการสิทธิสวัสดิการจะไม่เหมือนกับข้าราชการ เพราะเป็นคนละระบบกัน แม้แต่ ระบบลูกจ้างประจำก็ไม่สามารถนำวุฒิมาปรับให้ได้รับค่าจ้างสูงขึ้นได้ค่ะ ได้แต่ปรับเพื่อให้วุฒิการศึกษาสูงขึ้นเท่านั้น...เพราะระบบพนักงานราชการจะเป็นการจ้างด้วยสัญญาจ้าง ขึ้นอยู่กับการทำสัญญาในแต่ละครั้งว่าส่วนราชการต้องการจ้างพนักงานราชการด้วยค่าตอบแทนเดือนละเท่าไร และส่วนราชการประสงค์ที่จะรับตำแหน่งอะไร นี่คือ ข้อตกลงในการทำงานด้วยระบบสัญญาจ้างค่ะ จะไม่เหมือนข้าราชการ ข้าราชการสอบบรรจุครั้งแรก สุดท้ายจะออกจากราชการ (ถ้าไม่มีโทษทางวินัย) จะออกจากราชการเมื่ออายุครบ 60 ปี คือ การเกษียณอายุ ข้าราชการจึงสามารถนำวุฒิมาปรับเพื่อให้ได้เงินเดือนสูงขึ้นได้ไงค่ะ...
 • แต่ก็มีทางออก สำหรับคุณถ้าจบปริญญาตรีแล้ว ต้องการให้ได้เงินค่าตอบแทนตามวุฒิ ป.ตรี ก็ต้องไปสอบที่ส่วนราชการเปิดรับวุฒิ ป.ตรี ไงค่ะ...นอกนั้น ไม่สามารถทำได้เลย...
ทัสวรรณ
IP: xxx.93.172.167
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คิดว่าข่าวนี้พนักงานราชการกลุ่มงานบริการ (ครูพี่เลี้ยง) อย่างดิฉันซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาตรีจะเข้าข่ายได้รับเิงินเดือนขั้นนี้ไหมค่ะขอความเห็นค่ะ

รัฐบาลใหม่ดีเดย์ปรับฐานเงินเดือน ขรก.- รสก. 15,000 บาท ต.ค.นี้

รัฐบาลใหม่ดีเดย์ปรับฐานเงินเดือนขรก.-รสก. 15,000 บาท ต.ค.-ค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทม.ค.ปีหน้า

"จารุพงศ์"เผยรัฐบาลใหม่เตรียมปรับฐานเงินเดือนข้าราชการและรัฐวิสาหกิจให้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาทตั้งแต่เดือนต.ค.นี้ พร้อมปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทเดือนม.ค.ปีหน้า

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ในฐานะทีมเศรษฐกิจของพรรค เปิดเผยภายหลังประชุมหารือร่วมกับน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่าที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมว่า รัฐบาลใหม่จะเริ่มการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 15,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ ส่วนค่าจ้างขั้นต่ำจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อทำความเข้าใจกับภาคเอกชน รวมถึงหานโยบายสนับสนุนให้เอกชนมีกำลังในการขึ้นค่าจ้าง เช่น การลดภาษีนิติบุคคล หาตลาดสินค้าส่งออกให้ จึงคาดว่าจะเริ่มได้เดือนมกราคม 2555

"นโยบายการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท ว่าต้องการให้คนจน หรือระดับรากหญ้าสามารถลืมตาอ้าปากได้ โดยยืนยันว่าจะให้เท่ากันทุกจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นลูกจ้างที่เรียกร้องค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 441 บาท" นายจารุพงศ์กล่าว

นายจารุพงศ์กล่าวว่า องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ระบุว่าค่าจ้างต้องตั้งบนพื้นฐานที่สามารถเลี้ยงดูแรงงานได้ โดยรวมคู่สมรสและบุตร ดังนั้น จากนี้ไปเมืองไทยจะไม่มีค่าแรงถูกอีกต่อไป โดยจะยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และยุทธศาสตร์การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าสูง ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในปี 2020

Administrator (192.168.1.*) [ วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 20:03 น. ]

นาย
IP: xxx.172.101.164
เขียนเมื่อ 

ปรับเงินเดือนข้าราชการเเลรัฐวิสาหกิจเเล้วพนักงานราชการปรับไหมครับอาจารย์.

นาย
IP: xxx.172.101.164
เขียนเมื่อ 

อย่าลืมนะพวกเราพนักงานราชการเกิดจากคุณทักษิณ..เขาไม่ลืมพวกเรานะ..หวังว่าอย่างนั้นนะเพคะ..ขอบคุณอาจารย์มาก

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณนาย...

 • การปรับเงินเดือน 5 % จะปรับได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ค่ะ...เพราะเป็นเงินที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้อยู่ในงบบุคลากร ถ้าข้าราชการได้ปรับ 5 %  ลูกจ้างประจำ + พนักงานราชการ ก็จะได้รับด้วยค่ะ...
Praphun Pholpheangkwa
IP: xxx.10.204.125
เขียนเมื่อ 

เรียน ถามช่วยให้รายละเอียด ขอขอบคุณ

ผมรับราชการครู ตำแหน่ง ผอ. โรงเรียน มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ( ชี 9) สังกัด องค์กรปกครองท้องถิ่น แต่งเครื่องแบบกากี

และเห็นเพื่อน ผอ.โรงเรียน สังกัด สพฐ. ใส่อินธนู มีครุฑนูน บนอินธนู ถูกต่อว่าผิดระเบียบ ใครมีระเบียบขอรับด้วยจะขอบคุณมาก

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณทัสวรรณ...

 • ผู้เขียนยังไม่ขอออกความเห็นดีกว่านะคะ เพราะเป็นเรื่องนโยบาย เอาไว้ให้ได้ข้อมูลจริง ๆ ผู้เขียนจะนำมาแจ้งให้ทราบดีกว่า เพราะตอนนี้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกค่ะ...
เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ Praphun Pholpheangkwa...

 • ให้ศึกษาระเบียบการแต่งกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะ น่าจะมีระเบียบประกาศออกมาใช้แล้ว...
นาย
IP: xxx.172.101.222
เขียนเมื่อ 

อ.ครับถ้าปริญาตรีได้15000หมายถึงผู้ที่เข้าทำงานใหม่ใช้ไหม..เเล้วคนที่จบป.ตรีที่ทำงานเเล้วไม่ถึง15000จะได้ตามไหม..หมายถึงพนักงานราชการ..ขอบคูณครับอาจารย์

ปุ้มปุ้ย
IP: xxx.26.110.152
เขียนเมื่อ 

เรียนถามอาจาย์คะ

ทำไม่พนักงานราชการ กศน. เขาแต่งกายชุดกากีมีกระดานบ่ามีขีดครบละคะ เขามีคำสั่งหรือมีกฎหมายรับรองแล้วหรือคะอาจารย์หนูเห็น เขาแต่งกันคะ ขอคำตอบคะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ นาย...

 • ใช่ค่ะ จริง ๆ แล้ว ภาครัฐ คือ สำนักงาน ก.พ. ก็บอกว่าจะขึ้นให้สำหรับผู้ที่จบ ป.ตรี เริ่มแรกไงค่ะ แต่ก็จะมีข้อ commen ต่าง ๆ เช่น จบวุฒิปริญญาตรี 2 วุฒิ พูดภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ ได้อีกหลายภาษา ใช้คอมพิวเตอร์ได้ ฯลฯ
 • คงไม่ได้หมายถึง ผู้ที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในปัจจุบันนี้หรอกค่ะ...คงสำหรับเด็กที่จบ ป.ตรี รุ่นใหม่...แต่ก็รอฟังนโยบายที่ชัดเจนดีกว่านะคะ เพื่อมีโอกาสที่ดีสำหรับพวกรุ่นเก่าด้วยก็ได้...ผู้เขียนจึงยังไม่ขอตอบไงค่ะ...
 • เท่าที่เคยเป็นมาพวกรุ่นเก่า ก็ที่รัฐขึ้น 5 % ให้เมื่อ 1 เมษายน 2554 นี้ไงค่ะ...
เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณปุ้มปุ้ย...

 • ผู้เขียนไม่ขอตอบคำถามนี้นะคะ เพราะถ้าส่วนราชการใดออกมา ส่วนราชการนั้นก็จะเป็นคนรับผิดชอบค่ะ ว่าถูกหรือผิด...
 • บางครั้งการอ่านกฎหมายก็ต้องดูด้วยว่ารัฐ หมายถึงสิ่งใด...
 • การมีกฎหมายรองรับต้องถามผู้ที่อยู่ในส่วนราชการนั้นค่ะ...จะทำให้รู้ว่าถูกต้องหรือไม่...ผู้เขียนจึงไม่ต้องการก้าวก่ายค่ะ...แต่ก็ถือว่าที่ผู้เขียนปฏิบัติอยู่ถูกต้องค่ะ เราควรทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าจะปล่อยให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไงค่ะ เพราะถ้าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เมื่อทำต่อ ๆ ไป เด็กรุ่นหลังก็จะทำตามไปเรื่อย ๆ เลยไม่ทราบว่าที่คนรุ่นแรกทำให้ปฏิบัตินั้น ถูกต้องหรือเปล่า?...
 • บางครั้ง อาจเกิดการเข้าใจคลาดเคลื่อนกันก็ได้ ผู้เขียนจึงไม่ขอวิพากษ์ ฯ นะค่ะ เอาเป็นว่า ส่วนราชการไหนทำก็ส่วนราชการนั้นเป็นผู้รับผิดชอบก็แล้วกันค่ะ...เอาเป็นว่าเราคิดว่าเราทำถูกมาแล้ว ก็ควรทำต่อไปค่ะ...
 • ถ้าอยากทราบคำตอบ ต้องสอบถามผู้ที่อยู่ในส่วนนั้นค่ะ แล้วก็ต้องทราบความถูกต้องของประกาศด้วยค่ะ...เพราะที่เห็น ๆ น้อง ๆ โพสต์มาให้ดู บางประเด็นไม่ถูกต้องค่ะ...ก็แปลกดีว่าหัวหน้าส่วนราชการนั้นปล่อยให้ผ่านออกมาประกาศใช้ได้อย่างไรก็ไม่ทราบค่ะ...
คนเคยเป็นพนักงานราชการ
IP: xxx.31.173.132
เขียนเมื่อ 

ผมเคยเป็นพนักงานราชการ ตอนแรกคิดว่ามีความไม่เป็นธรรมในระบบนี้ ตอนนี้ผมสอบบรรจุเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการได้แล้ว เพิ่มมาเข้าใจ อะไรหลายอย่าง ความจริงแล้วการเป็นข้าราชการไม่ใช่เรื่องง่าย การสอบแข่งขันที่ว่ายากแล้ว แต่การดำรงตัวให้สมกับการเป็นข้าราชการที่ดี เหมาะสมกับชุดกากีนั่นยากกว่า ภาระงานความรับผิดชอบที่สูงกว่า ความคาดหวังสูงกว่า เลยอยากบอกว่าพวกท่านทั้งหลายที่เป็นพนักงานราชการ นั้น มีความหลากหลายในภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการบริหารงานบุคคลให้เหมาะกับภาระกิจภาครัฐ อย่าได้น้อยเนื้อต่ำใจ ทำงานของตัวเองให้ดีที่สุด เพื่อในหลวงและประเทศชาติของเรา สิ่็งเหล่านั้นไม่ใช่หรือที่เป็นเกียรติและความภาคภูมิใจในชีวิตราชการของพวกเรา

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณคนเคยเป็นพนักงานราชการ...

 • ขอบคุณค่ะ ที่เข้าใจระบบของข้าราชการและพนักงานราชการ...ถูกต้องค่ะ การเป็นข้าราชการที่ดีที่ข้าราชการจะดำรงตัวให้ดีได้นั้น ยากมาก ๆ สำหรับการวางตัวและทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้ผู้อื่นได้เห็น
 • ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการนั้น ก็ถือว่าแต่ละประเภททำงานให้กับภาครัฐ เพียงแต่แตกต่างกันที่หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ ที่ยังไม่ลืม คำว่า "พนักงานราชการ"
น้อย
IP: xxx.172.104.179
เขียนเมื่อ 

อ.ครับเราสามารถขอทำบัตรประจำตัวพนักงานราชการใหม่ได้ไหมเพราะกรมอุทยานเขาให้ใช้รูปถ่ายเป็นชุดสากล..โดยยื่นที่ฝ่ายทะเบียนประวัติเเละบำเหน็จบำนาญชั้น3อาคาร h.a.slade Fmi155 ใช้ไหมครับ..

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณน้อย...

 • สามารถทำได้ค่ะ...ส่วนราชการอื่นหรือที่ ม. ที่พี่อยู่ เขาก็ให้พนักงานราชการทำบัตรประจำตัวพนักงานราชการ โดยใช้รูปถ่ายที่แต่งชุดปกติขาวกันค่ะ ลองบอกเจ้าหน้าที่สิค่ะว่า เรามีสิทธิใส่และก็สามารถนำไปติดบัตรประจำตัวพนักงานราชการได้แล้ว เอาระเบียบที่เรามีสิทธิใส่เครื่องแบบชุดปกติขาวให้กับเจ้าหน้าที่เขาดูค่ะ อีกอย่างแนบรูปของเราที่ถ่ายด้วยเครื่องแบบชุดปกติขาว 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ตามที่เขากำหนด) ให้เขาไปทำบัตรให้เลยค่ะ ว่าถูกต้อง ซึ่งระเบียบใหม่เขายกเลิกชุดสากลไปแล้วค่ะ...
ศุภลักษณ์
IP: xxx.142.208.30
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับเขาว่า อินทรธนูพนักงานราชการชุดปฏิบัติการสีกากี ตามประกาศสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2554 ลง 22 เม.ย.54 ประกาศแล้ว www.nfe.go.th ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรืเท็จ ยังไงอาจารย์ช่วยหาคำตอบให้ผมด้วยนะครับ ด้วยความเคารพ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณศุภลักษณ์...

 • ไม่ทราบว่าคุณศุภลักษณ์ เป็นพนักงานราชการสังกัดส่วนใดค่ะ เพราะชุดปฏิบัติการ การกำหนดให้ใส่นั้นขึ้นอยู่กับที่แต่ละส่วนราชการจะกำหนดให้ค่ะ ไม่เหมือนกัน ขอรายละเอียดให้มากกว่านี้นะคะ...
ศุภลักษณ์
IP: xxx.142.208.30
เขียนเมื่อ 

เครื่องแบบปฏิบัติการของพนักงานราชการจะปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรครับ

และจำทำให้ชัดเจนมากขึ้นหรือไม่ครับ อาจารย์

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณศุภลักษณ์...

 • ขึ้นอยู่กับระเบียบพนักงานราชการค่ะ ถ้า คพร.มีมติให้แก้ไขก็สามารถปรับแก้ได้ แต่ถ้ามติไม่มีการปรับแก้ก็ยังเหมือนเดิม คือ เครื่องแบบปฏิบัติการขึ้นอยู่กับแต่ละส่วนราชการเป็นผู้กำหนดค่ะ...จึงทำให้แต่ละส่วนราชการมีเครื่องแบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันไงค่ะ...
เขียนเมื่อ 
 • ศึกษาเรื่อง "สิ่งที่คน (บางคน) กลัว...กลัวเรื่องการเปลี่ยนแปลง" ได้จากบล็อกด้านล่างนี้ค่ะ...
 • http://www.gotoknow.org/blog/bussayamas/454174
4711
IP: xxx.206.185.5
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ ขอเรียนถามดังนี้ครับ ผมเคยเป็นสมาชิกสภาเทศบาลแต่ตอนี้หมดวาระแล้ว จะยังสามารถแต่งชุดขาวเข้ารับพระราชทานปริญญาได้หรือไม่ครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ 4711...

 • ให้คุณศึกษา เรื่อง ระเบียบการแต่งการของสมาชิกสภาเทศบาลนะคะ (สอบถามที่งานการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ก็ได้) เพราะในระเบียบน่าจะระบุไว้ ว่ามีสิทธิใส่ชุดปกติขาวได้ในกรณีใดค่ะ...เพราะระเบียบแต่ละระเบียบของส่วนราชการแต่ละส่วนราชการจะมีความแตกต่างกันค่ะ...จึงไม่สามารถตอบได้...ยิ่งปัจจุบันรัฐกระจายอำนาจให้แต่ละส่วนราชการปฏิบัติ ผู้เขียนจึงไม่สามารถจะตอบให้ได้ เกรงว่าจะผิดค่ะ...
พนักงานราชการ
IP: xxx.52.105.173
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับผมได้เข้าไปดูเว็บของ กศน. ทำไมเขาถึงมีพิธีประดับอินธนูให้พนักงานราชการได้ครับ พนักงานราชการของ กศน. เขาสังกัดเดียวกับ พนักงานราชการที่สอนในโรงเรียนที่สอนปกติเปล่าครับ สงสัยครับ ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณ พนักงานราชการ...

 • พิธีประดับอินทรธนูให้พนักงานราชการ สามารถทำได้ค่ะ เพราะที่ ม. ก็ได้ดำเนินการประดับอินทรธนู (ชุดปกติขาว) ให้กับพนักงานราชการเหมือนกันค่ะ
 • ถ้าเป็นพนักงานราชการของส่วนราชการแล้ว ส่วนราชการสามารถดำเนินการจัดทำพิธีการประดับอินทรธนูให้ได้ค่ะ...
รณชัย
IP: xxx.207.118.166
เขียนเมื่อ 

ขอเรียนถามอาจารย์ครับ เรื่องหมวกชุดปกติขาวของพนักงานราชการ ใช้เหมือนลูกจ้างประจำใช่หรือไม่ครับ แล้วถ้าเหมือน กระผมพบว่าผ้าพันหมวกชุดปกติขาวของลูกจ้างประจำเป็นสีดำ ต่างจากหมวกชุดปกติขาวของข้าราชการพลเรือนที่เป็นสีขาว เช่นนี้จะต้องใช้ตามแบบของลูกจ้างประจำใช่หรือไม่ครับ เพราะในตอนแรกเข้าใจว่าหมวกชุดปกติขาวคงเหมือนกันทั้งหมด

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณรณชัย...

 • ให้ลองศึกษาในบล็อกที่พี่เขียนดูนะคะว่า ใช้แบบใด เพราะมีอยู่ ให้ดูที่ระเบียบการแต่งชุดปกติขาวของลูกจ้างประจำค่ะ...
 • http://www.gotoknow.org/blog/users/bussayamas/view
 • เพราะพนักงานราชการที่ ม. ก็แต่งแบบของข้าราชการค่ะ ไม่เห็นมีผ้าพันหมวกแต่อย่างใดเลยนี่ค่ะ...ลองศึกษาดูนะคะ...
รณชัย
IP: xxx.206.45.33
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอาจารย์ครับสำหรับคำตอบ....พอดีผมอ่านเปรียบเทียบระหว่าง หมวกของข้าราชการพลเรือนสามัญ กับของลูกจ้างประจำแล้ว มาสะดุด ตรงหมวกครับ เลยขอยกข้อความมาให้ดูกัน

"(๑) หมวก ข้าราชการชาย ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กะบังหน้าทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียม

หนังสีดำ สายรัดคางสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑพ่าห์ขนาดเล็กติดที่ข้างหมวก

ข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีขาว หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้นสีทองสูง ๕ เซนติเมตร

บนหมอนสักหลาดสีขาว"

ในส่วนของลูกจ้างประจำ มีข้อความว่า "๙.๑ หมวก

๙.๑.๑ ลูกจ้างประจำชาย ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีขาว กระบังหน้า

ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดำ สายรัดคางสีทองกว้าง ๑ เซนติเมตร มีดุมโลหะสีทองตราครุฑ

พ่าห์ขนาดเล็ก ติดที่ข้างหมวกข้างละ ๑ ดุม ผ้าพันหมวกสีดำ ที่หน้าหมวกติดตราครุฑพ่าห์ปักดิ้น

สีทอง สูง ๕ เซนติเมตร บนหมอนสักหลาดสีขาว"

เห็นได้ว่าต่างกันตรงผ้าพันหมวก กระผมจึงนำมาถามอาจารย์ครับ เพื่อความรู้ความเข้าใจต่อไป และจะได้เป็นแนวปฏิบัติต่อไปให้ถูกต้อง ทั้งตัวกระผมและท่านอื่นๆครับ...ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ (หมวกราชการชุดสีกากีก็ต่างกันตรงผ้าพันหมวกเช่นกันครับ)

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณรณชัย...

รณชัย
IP: xxx.206.108.154
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับอาจารย์....แสดงว่า ยังคงมีการเข้าใจผิดและต้องแยกระหว่างหมวกข้าราชการกับลูกจ้างประจำ ด้วยครับ แต่ไม่เห็นมีขายแตกต่างกันเลย เห็นมีก็แต่เข็มขัดครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณรณชัย...

 • บางครั้งก็ไม่อยากโทษ ผู้ที่ไปซื้อหมวก (บางคน) หรอกนะคะ ไม่อ่านระเบียบให้ละเอียดไปบอกทางร้านว่า หมวกของชุดปกติขาว ทางร้านคงนึกว่าเป็นข้าราชการ น่าจะบอกสักนิดว่าเป็นของลูกจ้างประจำ แม้แต่เข็มขัดเครื่องแบบปฏิบัติงาน (ชุดสีกากี) ลูกจ้างประจำให้ใส่สีดำ ก็ไปซื้อสีกากีมาใส่ (คิดว่าเหมือนของข้าราชการ) ทำให้ปฏิบัติกันแบบผิด ๆ แล้วก็ผิดกันเรื่อยมาค่ะ...สำหรับหมวกลองสอบถามทางร้านดูนะคะ หรือไม่ก็นำระเบียบนี้ไปให้เขาดูเพื่อที่ร้านใหญ่ที่เขาทำส่งมี จะได้นำมาขายและปฏิบัติกันอย่างถูกต้องไงค่ะ...
 • สืบเนื่องมาจากคนเราไม่ค่อยได้ศึกษาระเบียบกันอย่างละเอียดไงค่ะ เห็นเขาใส่ก็ซื้อมาใส่กันบ้างไงค่ะ จึงทำให้ผิดไปตาม ๆ กันค่ะ...
รณชัย
IP: xxx.207.121.41
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ ขอบคุณอาจารย์มากที่สละเวลามาตอบ พอดีข้องใจที่เห็นความแตกต่าง ก็ฝากไว้เป็นตัวอย่างให้ปฏิบัติกันให้ถูกต้องต่อไปครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...คุณรณชัย...

 • ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • ศึกษาเรื่อง "เคล็ดลับ 10 ข้อ ที่พึงปฏิบัติในการดูแลตนเอง" ได้จากบล็อกด้านล่างนี้ค่ะ
 • http://www.gotoknow.org/blog/bussaya5/464349

 

เขียนเมื่อ 
 • ศึกษาเรื่อง "ให้ข้อคิดเรื่อง "น้ำท่วม" ได้จากบล็อกด้านล่างนี้ค่ะ
 • http://www.gotoknow.org/blogs/posts/465427
อ.ชิษ
IP: xxx.205.37.42
เขียนเมื่อ 

เรียนสอบถาม อ.บุษยมาศ ว่า

หากเคยเป้นพนีกงานราชมาก่อน แล้วลาออกมารับตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัยเอกชน แล้วที่มหาวิทยาลัยมีพิธีประทานปริญญาบัตร จากพระองค์เจ้าโสมสวลี เสด็จมาเป็นองค์ประธาน ผมจะกลับไปใส่ชุดปกติขาว ในการเข้ารับเสด็จได้หรือเปล่าครับ ในฐานะผู้บริหาร ต้องนั่งแถวหน้า กับบัณฑิตครับ

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...อ.ชิษ

 • ถ้าพูดถึงระเบียบของพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 จะเกี่ยวเนื่องกับการทำสัญญาจ้าง เรื่องแต่งเครื่องแบบปกติขาวของพนักงานราชการที่สามารถจะใส่ได้ก็ต่อเมื่อ ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการอยู่
 • แต่เมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว ก็แสดงว่าสัญญาจ้างหมดสิ้นลง ในความคิดเห็นของผู้เขียนมีความคิดเห็นว่า ไม่น่าจะใส่ได้ เพราะเราหมดสัญญาจ้างแล้วไงค่ะ จะไม่เหมือนกับข้าราชการค่ะ แม้แต่ลูกจ้างประจำเมื่อหมดอายุการทำงานก็ไม่สามารถใส่ได้เหมือนข้าราชการค่ะ เพราะกฎหมายที่ระบุไว้ไม่เหมือนกันค่ะ
 • ในกรณีที่เราไมมีชุดปกติขาว และไม่สามรถใส่ได้ เราก็ใส่ชุดสูทสากลแทนก็ได้ค่ะ ถ้าเป็นผู้บริหาร
เขียนเมื่อ 
 • ศึกษาเรื่อง การพัฒนาตนเอง "การเขียนบล็อก" ได้จากบล็อกด้านล่างนี้ค่ะ
 • http://www.gotoknow.org/blogs/posts/467462
เขียนเมื่อ 
 • ศึกษาเรื่อง "ปัญหาที่พบในเรื่อง การพิจารณาความดีความชอบ" ได้จากบล็อกด้านล่างนี้ค่ะ
 • http://www.gotoknow.org/blogs/posts/467522
เขียนเมื่อ 
พนักงานราชการ
IP: xxx.52.105.23
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับเรื่องรบกวนถามอาจารย์ ผมเป็นพนักงานราชการครบ 5 ปี พอดี ผมจะขอเครื่องราชฯครับ แต่พอดีมีหนังสือส่งมาเกี่ยวกับการขอเครื่องราชฯ พร้อมแบบฟอร์ม ของข้าราชการครูและลูกจ้างประจำครับ ผมเองจะต้องใช้แบบฟอร์มเดียวกับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเปล่าครับ หรือมีแบบฟอร์มอื่นครับ ขอบคุณครับ

พนักงานราชการ
IP: xxx.52.105.105
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับผมอยากทราบว่าการขอเครื่องราชฯของพนักงานราชการต้องมีอายุการทำงานกี่ปีครับ เพราะผมสอบถามทางเขต บอกว่าต้องไม่น้อยกว่า 8 ปี แต่ผมอ่านของอาจารย์ ต้องไม่น้อยกว่า 5 บริบูรณ์ เพราะผมครบ 5 ปี ปีนี้ครับ ผมอยากทราบครับ ขอบคุณครั

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณพนักงานราชการ

 • เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของส่วนราชการ น่าจะปรับแบบฟอร์มให้กับพนักงานราชการด้วยนะคะ เพราะที่ มรภ.พิบูลสงคราม ผู้เขียนก็จะปรับแบบให้กับพนักงานราชการค่ะ เพียงแต่สิทธิในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นไปตามบัญชีที่บุคลากรในแต่ละประเภท (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ) มีสิทธิในการขอพระราชทานเท่านั้นเองค่ะ
เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณพนักงานราชการ

 • ตามที่ผู้เขียนำมาลงนั้นถูกต้องแล้วค่ะ พนักงานราชการ ต้องไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ ค่ะ ลองคลิกในแบบบัญชี 32 ซึ่งเป็นคุณสมบัติการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของพนักงานราชการดูก็ได้นะคะ...ขอยืนยันค่ะ ว่าถูกต้อง
 • ส่วนลูกจ้างประจำนั้นไม่น้อยกว่า 8 ปี ค่ะ (เจ้าหน้าที่จำสับกันหรือเปล่าค่ะ)... ผู้เขียนก็ได้นำมาลงในเว็บ ฯ เช่นกันค่ะ
พนักงานราชการ
IP: xxx.52.105.105
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับท่านอาจารย์สำหรับคำตอบที่อาจารย์ตอบมาทำให้ผมเข้าใจ และขอรบกวนอาจารย์อีก 2 ข้อครับ 1.แบบฟอร์มการขอเครื่องราชฯของพนักงานราขการขอได้ที่ไหนหรือดาวโหลดได้ที่ไหนเพราะว่าที่เขตส่งมาเป็นของข้าราชการครูครับ 2.พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) นั้นอยู่ในกลุ่มงานใด และสามารถขอเครื่องราชฯได้ชั้นใด สุดท้ายนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วครับ อาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยครับ ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณพนักงานราชการ

 • สามารถปรับแบบฟอร์มของข้าราชการครู ได้เลยค่ะ
 • พนักงานราชการ (ครูผู้สอน) อยู่กลุ่มใดนั้นให้ดูได้ตามที่ประกาศรับสมัครในครั้งแรกที่คุณสอบบรรจุ หรือดูตามคำสั่งจ้างที่ เขตพื้นที่ ได้สั่งจ้างคุณก็ได้ค่ะ ให้สอบถามที่ทางเจ้าหน้าที่ของเขต ในเรื่องเกี่ยวกับสัญญาจ้างนะคะ
 • การขอเครื่องราชฯ เมื่อทราบว่าอยู่กลุ่มใดแล้ว ให้ศึกษาตามบล็อกที่พี่ได้เขียน โดยคลิกที่สารบัญด้านบนขวามือของคุณในหน้านี้แหล่ะค่ะจะขึ้นบล็อกมากมายที่พี่นำมาให้ศึกษา (บัญชี 32 ของพนักงานราชการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชฯ ค่ะ)
 • ขอบคุณสำหรับคำห่วงใยค่ะ...
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕  ทุกท่านค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • ท่านสามารถศึกษา เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือนพนักงานราชการ ได้จากบล็อกด้านล่างนี้ค่ะ
 • http://www.gotoknow.org/blogs/posts/473588
เขียนเมื่อ 
 • ท่านสามารถศึกษา เรื่อง "ตัวอย่างตัวชี้วัดรายบุคคลของสำนักงาน ก.พ." ได้จากที่นี่...
 • http://www.gotoknow.org/blogs/posts/474085
เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 
ครูผู้สอน
IP: xxx.52.8.117
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ ครับกระผมได้ติดตามข้อมูลข่าวสารทางช่องทางนี้เป็นระยะ กระผมเป็นพนักงานราชการ ครูผู้สอน สังกัดสพป.นภ.1 มาแล้ว 3ปี และเป็นครูอัตราจ้างมาก่อน 2 ปีครึ่ง สอบบรรจุครูก็หลายหน มีชื่อขึ้นบัญชีไว้บ้าง แต่ก็ไม่ถึง อายุก็มากขึ้นหลักสามกว่าแล้วครับ ชีวิตก็ไม่สิ้นหวังหลอกครับก็พยายามต่อไปอีกครับ ผมขอเรียนถามท่านว่าสพฐ.มีประกาศหรือระเบียบให้แต่งกายชุดสีกากีแล้วหรือครับ ผมเห็นกลุ่มพนักงานทั้งโรงเรียนเดียวกันและต่างโรงเรียนใส่กันทุกวันจันทร์เลย ผมทำงานมาทั้งหน่วยงานอื่นของรัฐนับอายุราชการ เกือบ10ปี ผมยังไม่กล้าใส่เลยครับ จึงเรียนถามท่าว่าสพป.สพม.มีหนังสือยืนยันให้แต่งกายชุดสีกากีแล้วหรือครับ ช่วยหาคำตอบให้กระผมด้วยครับ ขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ตอบ...ครูผู้สอน

ชุดสีกากี คือ ชุดปฏิบัติการ ซึ่งปัจจุบัน คพร. มอบอำนาจให้ส่วนราชการเป็นผู้กำหนดในการใส่เครื่องแบบนี้เอง ยกเว้นเครื่องแบบพิธีการนั้น คพร.เป็นผู้กำหนดให้ใส่ชุดปกติขาว ตามที่พี่แจ้งให้ทราบ...การจะใส่ชุดสีกากีหรือไม่นั้น อยู่ที่อำนาจของส่วนราชการเองกำหนด เพราะบางส่วนราชการก็ไม่ได้กำหนดให้ใส่ อาจให้ใส่สูทแทน เช่น ที่ มรภ.พิบูลสงคราม สำหรับตามเขตพื้นที่ประถม หรือมัธยมนั้น ให้ดูว่ามีกฎหมายของเขตพื้นที่กำหนดหรือไม่ บางครั้งเขาอาจกำหนดให้ใส่ให้เหมือนกับข้าราชการเดิมที่ต้องใส่ทุกวันจันทร์ เลยต้องให้พนักงานราชการใส่เหมือนกับข้าราชการไงค่ะ...

ให้คุณสอบถามที่ สพป.ของคุณค่ะ ว่ามีระเบียบให้ปฏิบัติหรือไม่ ถ้าไม่ก็ไม่สามารถใส่ได้ ถ้ามีระเบียบรองรับคุณก็สามารถใส่ได้ค่ะ

พี
IP: xxx.157.30.3
เขียนเมื่อ 

ถ้าเป็นพนักงานราชการที่ไม่ได้ทำงานอยู่ในสังกัดของมหาวิทยาลัยก็ไม่สามารถใส่ชุดพิธีการรับพระราชทานปริญญา ใช่หรือไม่ครับ

เขียนเมื่อ 

ถึง น้อง ๆ พนักงานราชการทุกท่าน...

เขียนเมื่อ 

ตอบ  คุณพี...

 • การที่คุณเป็นพนักงานราชการ ไม่ว่าสังกัดใด ถ้าเป็นพนักงานราชการตามระเบียบ ข้างต้นนี้ สามารถใส่ชุดปกติขาวได้ ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ ร่วมในพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร หรือใส่เพื่อร่วมรับเสด็จในพิธีการต่าง ๆ ได้ค่ะ เช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่มีชุดปกติขาวค่ะ...แต่แตกต่างกันที่อินทรธนูที่ใช้ประดับบนบ่าค่ะ...
เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 

ถึง พนักงานราชการทุกท่าน

ท่านสามารถศึกษาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ทุจริตเวลา

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481701

หน้าที่ของข้าราชการที่ดีคือ ?

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481703

ค่านิยมสร้างสรรค์ข้าราชการไทย

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481705

ข้าราชการตกสวรรค์

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481707

รถราชการ

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481711

คำตอบอยู่ที่ตัวคุณ

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481712

เขียนเมื่อ 

ถึง พนักงานราชการทุกท่าน

ท่านสามารถศึกษาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ของล่อใจ

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481723

หนังโฆษณา : สำนักงาน ก.พ.

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481726

ทางสองแพร่ง

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481728

พรุ่งนี้ก็สายไป

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481731

เขียนเมื่อ 
 • ถึง พนักงานราชการทุกท่าน

ท่านสามารถศึกษาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

ของล่อใจ

 • http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481723

หนังโฆษณา : สำนักงาน ก.พ.

 • http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481726

ทางสองแพร่ง

 • http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481728

พรุ่งนี้ก็สายไป

 • http://www.gotoknow.org/blogs/posts/481731
พนักงานราชการสุรินทร์
IP: xxx.172.218.161
เขียนเมื่อ 

ข้าพเจ้าเป็นพนักงานราชการ เหมือนกันคะ ได้รับหนังสือพิมพ์จาก สพป. แจ้งโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าพนักงานราชการไม่มีสิทธิ์ใส่ชุดสีกากี คะ ได้แนบไฟล์มาให้ดูด้วยคะ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณพนักงานราชการสุรินทร์...

             ขอบคุณค่ะ สำหรับหนังสือที่แนบมาให้อ่าน ขออนุญาตนำไปแจ้งให้กับพนักงานราชการทุกท่านได้ทราบนะคะ...

เขียนเมื่อ 

เรียน พนักงานราชการทุกท่าน

 • ท่านสามารถศึกษา เรื่อง ตอบข้อหารือเครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการที่ถูกต้อง ได้จากที่นี่...
 • http://www.gotoknow.org/blogs/posts/490574
เขียนเมื่อ 

 

ภัทรา
IP: xxx.7.169.36
เขียนเมื่อ 

พนักงานราชการ สังกัดกองทัพบก ติดแพรแถบได้มั้ยค่ะ แล้วติดเครื่องหมายอะไรได้อีกบ้าง ใส่เครื่องแบบพิธีการได้รึป่าวค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • ตอบ คุณภัทรา...
 • สำหรับพนักงานราชการของกองทัพบก ให้ศึกษาระเบียบของสังกัดกองทัพบกนะคะว่ามีการเขียนข้อบังคับหรือประกาศเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะบางส่วนราชการเท่าที่ทราบ เห็นว่ามีการไปเขียนระเบียบให้พนักงานราชการปฏิบัติกัน
 • ให้สอบถามที่งานการเจ้าหน้าที่หรือฝ่ายบุคคล หรืองานนิติกร ที่ดูแลเรื่องระเบียบข้อบังคับนะคะ
 • แต่ถ้าพนักงานราชการของส่วนราชการอื่น ๆ เขาก็จะใช้ของส่วนกลาง ที่ออกให้ใช้ปฏิบัติกันอยู่ค่ะ

 

เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 

 

เขียนเมื่อ 
พนักงานราชการครู
IP: xxx.49.250.130
เขียนเมื่อ 

อยากทราบความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ และสวัสดิการจะได้รับเพิ่มขึ้นหรือไม่ เช่น ทำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเหมือนในมหาวิทยาลัย ช่วยตอบด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • การต่อสัญญาจ้าง ขณะนี้ทุกส่วนราชการกำลังดำเนินการจัดทำกรอบอัตรากำลังไปยังสำนักงาน ก.พ. อยู่ค่ะ ขึ้นอยู่ที่ส่วนราชการของที่คุณสังกัดอยู่ด้วยค่ะ ว่าได้ดำเนินการหรือไม่
 • สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นอยู่ที่แต่ละส่วนราชการปฏิบัติค่ะ
เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 
เขียนเมื่อ 
พนม
IP: xxx.29.228.210
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ท่านผอ. ผมเองปฏิบัติหน้าที่เป็นครูพิเศษสอนอยู่ประมาณ 5 ปี แล้วก็สอบได้พนักงานราชการที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ผมได้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานาชการและทำสัญญาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 หรือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองครับ ผมต้องขอขอบคุณท่าน ผอ.เป็นอย่างสูงเนื่องจากผมกำลังหาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง จากปัญหาที่ทราบกันดีเกี่ยวกับเครื่องแบบปฏิบัติราชการปกติของพนักงานราชการที่ได้รับความชัดเจนอย่างสูงสุดแล้วนั้นคือให้ส่วนราชการกำหนดเอง นั้นหมายความว่า ส่วนราชการต่าง ๆ ก็จะมีเครื่องแบบปฏิบัติราชการที่ไม่เหมือนกัน(อันที่จริงส่วนราชการในอยุธยาจะแต่งกายชุดปฏิบัติราชการในทุกวันจันทร์ แต่พอดีผมเองมีสอนวิชาลูกเสือซึ่งก็ต้องแต่งกายชุดลูกเสืออยู่แล้วก็เลยยังไม่มีโอกาสได้แต่งในเร็ววันนี้แต่เป็นห่วงเพื่อน ๆ พี่ๆน้อง ๆที่ยังสับสนกับความชัดเจนที่ได้รับ) จึงอยากหารือกับท่าน ผอ. เผื่อมีแนวทางนำเสนอผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ ให้พนักงานราชการแต่งเครื่องแบบปฏิบัติราชการที่เหมือนกัน อย่างน้อยก็กระทรวงเดียวกันก็น่าจะเหมือนกัน ไม่ใช่ว่า สพฐ.อย่าง/สอศ.อย่าง/กศน.อย่าง/ ซึ่งมันก็จะกลายเป็นความแตกต่างที่ไม่ควรแตกต่าง จึงอยากนำเสนออย่างนี้ครับ ถ้าเรานำอินทนูอ่อนที่ใช้ในเครื่องแบบปฏิบัติราชการของข้าราชการครูหรือลูกจ้างประจำแล้วนำมาปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบางอย่างลงไป เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของพนักงานราชการ แล้วนำเสนอเรื่องนี้กับกระทรวงหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพิจารณา ผมคิดว่ามันอาจเป็นทางออกทางหนึ่งที่น่าจะดี(ในความคิดของผม) สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ ท่าน ผอ. อีกครั้งที่ให้ความรู้กับเราชาวพนักงานราชการและผมเป็นอย่างมาก หากประเทศชาติของเรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและที่สำคัญที่สุดคือความมีน้ำใจอย่างท่าน ผอ. ผมว่าระบบข้าราชการไทยจะไม่มีวันตายและจะไม่มีระบบใดๆที่จะมาทดแทนระบบข้าราชการไทยได้อย่างแน่นอน

      ด้วยความเคารพ
เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณพนม...

        สำหรับเรื่องเครื่องแบบชุดปกติขาว ภาครัฐก็ได้กำหนดแล้วค่ะว่าให้แต่งชุดปกติขาวเหมือนกันทั้งประเทศ แต่สำหรับชุดปฏิบัติงานนั้น ให้ขึ้นอยู่กับส่วนราชการเป็นผู้กำหนดขึ้นมาเอง ในความที่เราต้องการให้เหมือนในแต่ละส่วนราชการอาจมีความแตกต่างกันได้ค่ะ ซึ่งส่วนราชการที่คุณบอก อาจเป็นการกำหนดที่คล้าย ๆ กันได้ แต่สำหรับในส่วนของมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่เราจะใช้ชุดสูทสากลในการแต่งกายในชุดปฏิบัติงานค่ะ จึงทำให้แต่ละบริบทของส่วนราชการมีความแตกต่างกันค่ะ

        ระบบราชการมิได้สูญหายไปไหน แต่ขึ้นอยู่กับตัวข้าราชการของแต่ละคนเองค่ะว่า จะมีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติได้ดีหรือไม่เท่านั้นเองค่ะ ซึ่งข้าราชการแต่ละคนต้องรู้ตัวเองดีว่า ปัจจุบันนี้ภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนความคิดเป็นเดิม ๆ ที่ว่า การเป็นข้าราชการนั้นจะต้องเป็นนายคนนั้นผิดไปแล้วค่ะ เพราะปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไปมาก หน้าที่ของข้าราชการที่ดีนั้นคือ การได้ทำตามหน้าที่ การรับใช้บริการ การเป็นพี่เลี้ยงที่ดีให้กับน้อง ๆ รุ่นใหม่ เช่น พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ฯลฯ ค่ะ...การที่ข้าราชการแต่ละคนจะปฏิบัติให้ดีได้นั้น ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวต้องหมั่นศึกษาหาความรู้จากที่ภาครัฐได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทของข้าราชการด้วยค่ะ

 

อัครเดช
IP: xxx.93.170.166
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ บุษยมาศ

.......ขอเรียนถามหน่อยนะครับ ผมเป็นลูกจ้างชั่วคราวในหน่อยงานของ สพป. เห็นพี่ที่ทำงานบอกว่า ผมสามารถใส่ชุดสีกากีได้ แต่มีข้อกำหนด ว่าใส่ชุดสีกากี+ป้ายชื่อ+ใสเสมาได้เท่านั้น อันนี้จริงไหมครับ เพราะที่ผ่านมาผมเห็นลูกจ้างในหน่วยงานราชการต่างๆเขาแต่งกัน

แต่ปัจจุบันผมใช้ยศ สิบเอก แทนคำนำหน้าชื่อ แล้วผมสามารถ แต่เครื่องแบบ อย่างไรได้บ้างครับ รบกวนอาจารย์ตอบหน่อยนะครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนอาจารย์ผมเป็นพนักงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอสอบถามเพื่อความมั่นใจอีกดังนี้ครั้งว่า 1.พนักงานราชการสามารถใส่ชุดพิธีการขาว เข้ารับปริญญาได้หรือไม่ (หากอยู่ในช่วงทดลองงาน)

เขียนเมื่อ 
 • ตอบ คุณอัครเดช
 • ลูกจ้างชั่วคราว พี่ไม่แน่ใจนะคะ เพราะต้องถามที่ต้นสังกัดของคุณว่ามีระเบียบรองรับให้กับเราหรือไม่ เพราะถ้าแต่งแล้วถูกต้อง ก็สามารถทำได้ (ให้ดูระเบียบให้เห็นกับตานะคะ) อย่าเชื่อเขาง่าย ๆ
 • แต่ถ้าเป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ที่เราเกษียณแล้วได้รับเงิน กสจ. + เงินบำเหน็จรายเดือน นั้น สามารถใส่ได้เลยค่ะ
 • ขอโทษที่ตอบช้าไปนะคะ
 • เครื่องแบบให้แต่งตามที่เรามีฐานะเป็นอยู่ ณ ปัจจุบันค่ะ สำหรับคำนำหน้าชื่อนั้น สามารถนำมาใช้ได้ค่ะ
เขียนเมื่อ 
 • ตอบ คุณสุริยา
 • ใส่ได้เลยค่ะ ตามระเบียบที่พี่แจ้งให้ทราบแล้ว ทดลองก็สามารถใส่ได้ คือ ใส่ได้ตั้งแต่คำสั่งบรรจุให้เราเป็นพนักงานราชการได้แล้วค่ะ + สัญญาจ้างที่ส่วนราชการได้ทำให้กับเราแล้วค่ะ
 • แต่แต่งให้ถูกต้องด้วยนะคะ
เขียนเมื่อ 
 • ถึง น้อง ๆ พนักงานราชการทุกคน
 • พี่ขอเชิญพนักงานราชการของประเทศไทยทุกคน รวมกลุ่มเครือข่ายพนักงานราชการ ได้ตามนี้ค่ะ...http://www.gotoknow.org/blogs/posts/506168
 • แล้วพบกันนะคะ
พนักงานราชการ
IP: xxx.52.105.7
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับผมอยากทราบว่าการต่อสัญญาเมื่อหมดลงแล้ว เวลาต่อใหม่เขาต่อ 4 ปี หรือเหลือแค่ปีต่อปีครับ เราะผมหมดสัญญา ซึ่งเคยต่อ 4 ปีมาตลอด แต่มาครั้งนี้บอกเหลือ ปีต่อปีครับ เขตบอกว่าเกี่ยวกับเงินเดือนไม่เท่ากัน ผมก็เลยยังไม่เข้าใจครับ ช่วยขยายความหน่อยครับ ขอบคุณครับ

อรดา
IP: xxx.172.96.34
เขียนเมื่อ 

อยากทราบ

เขียนเมื่อ 

ตอบ คุณพนักงานราชการ

   การต่อสัญญาจ้าง ถ้าตามระเบียบของพนักงานราชการจะแจ้งว่า ให้ส่วนราชการจ้างได้ไม่เกิน 4 ปี (คำว่า ไม่เกิน 4 ปี จึงทำให้ส่วนราชการบางส่วนราชการ กำหนดการจ้างเป็น 1 ปี ในการจ้างตามสัญญาจ้างก็ได้ เหตุที่ส่วนราชการบางส่วนทำแบบนี้ เพื่อที่จะให้พนักงานราชการตั้งใจทำงาน + พัฒนาตนเอง + พัฒนางานในหน้าที่ให้ดีขึ้น...ถ้าจะให้เข้าใจแบบถูกต้อง คุณต้องถามที่กองบริหารงานบุคคล หรืองานการเจ้าหน้าที่ของเขตแล้วละคะว่า เป็นเพราะเหตุใด...แต่ที่ ม. ของพี่ที่ทำงานอยู่นั้น จ้าง 4 ปี ค่ะ เพราะภารกิจที่พวกเราต้องปฏิบัติ คือ เป็นการทำงานแบบต่อเนื่อง ในเชิงของงานสนับสนุนสายวิชาการค่ะ...ส่วนราชการแต่ละส่วนอาจจะไม่เหมือนกันนะคะ...
   แต่ข้อเสียของการจ้างแบบปีต่อปี ก็คือ การที่พนักงานราชการขาดขวัญ กำลังใจในการทำงาน ด้านความมั่นคงในอาชีพของตนเองไงค่ะ...แล้วก็จะมีผลเสียสำหรับพนักงานราชการที่ตั้งใจทำงาน แต่ถูกผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้ง คือ รับสมัครพวกพ้องของตนเข้ามาทำงานแทน แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาไม่ใช่แบบนี้ ก็จะทำให้ส่วนราชการได้คนดี คนเก่ง เข้ามาทำงานค่ะ อยู่ที่ว่า ผู้บังคับบัญชามีคุณธรรมมากพอแค่ไหนด้วยค่ะ...เพราะคนเราแต่ละคน เดาใจยากสำหรับเรื่องจิตใต้สำนึกค่ะ...
พนักงานราชการ
IP: xxx.52.105.184
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ทำไมมีหนังสือจากเขตถึง ร.ร. เกี่ยวกับการขอมีบัตรของพนักงานราชการ เกี่ยวกับรูปติดบัตรเขาไม่ให้ใช่รูปชุดเครื่องแบบปกติขาวแล้วรึครับเขาให้ใช้รูปใส่สูทสากลติดบัตรแทนครับ อาจารย์พอจะอธิบายให้เข้าใจได้เปล่าครับ ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 
 • ตอบ พนักงานราชการ
 • เรื่องนี้ต้องถามที่ เขตพื้นที่นะคะว่าเพราะอะไร แต่ที่ส่วนราชการของพี่ ติดได้ค่ะ (ชุดปกติขาว)เพราะ ก.พ. ก็กำหนดแล้วว่า พนักงานราชการสามารถแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวได้ ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้าราชการนั่นแหล่ะค่ะ
 • ให้คุณถามเขตพื้นที่ที่คุณสังกัดอยู่นะคะ ว่าเพราะอะไร จึงติดรูปชุดสูทสากลในการติดบัตรค่ะ
ครูจ้าง
IP: xxx.172.247.3
เขียนเมื่อ 

ผมเปนอาจารย์สอนในมหาลัย แต่เป็นอัตราจ้าง ในตำแหน่ง พนักงานตามพันธกิจ สามารถแต่งชุดปกติขาวได้หรือไม่ และอีกอย่าง ผมกำลังจะรับปริญญาโท ปีนี้2556ที่ มทร.ธัญบุรี จะสามารถแต่งชุดขาวเข้ารับพระราชทานปริญญาได้หรือไม่ครับ ถ้าได้ แต่งกายอย่างไรครับ

เขียนเมื่อ 

ศึกษา เรื่อง ข้อหารือการแต่งตั้งพนักงานราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ได้จากที่นี่...

เรื่อง ข้อหารือการแต่งตั้งพนักงานราชการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น เขียนเมื่อ 

ศึกษา...เรื่อง  การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ใหม่ ณ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ ได้จากที่นี่...

การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการใหม่ ณ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ และ ๑ มกราคม ๒๕๕๗

สหภาพนักงานราชการไทย
IP: xxx.77.229.153
เขียนเมื่อ 

https://www.facebook.com/sahapabgmel เปิดตัวเพจสหภาพนักงานราชการไทยครับ อยากให้เกิดการรวมตัวของพนักงานราชการไทย

ิปลาทอง
IP: xxx.7.138.19
เขียนเมื่อ 

มีคำถามค่ะชุดพนักงานราชการ เวลามีงานสำคัญ ต้องมีหมวกหม้อตาลสีขาวด้วยไหมค่ะ กำลังสับสนกับเครื่องแบบพนักงานราชการค่ะ รบกวนให้รู้ช่วยตอบที ขอบคุณมากๆค่ะ

ผศ.แพรวพิสุทธิ์ จันเทศ
IP: xxx.29.68.100
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากที่ให้ข้อมูลดีๆ

gift
IP: xxx.158.167.137
เขียนเมื่อ 

พนักงานราชการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้ใส่ชุดปกติขาวไหมคะ

นายพันสมุทร ขาวล้วน
IP: xxx.158.167.155
เขียนเมื่อ 

ชุดขาวพนักงานราชการ มีหมวกมั้ยครับ ขอบคุฯครับ

หนูแน็ต
IP: xxx.53.3.188
เขียนเมื่อ 

สอบถามค่ะ

คือหนูเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัด อปท. อยากทราบว่าใส่ชุดขาวรับปริญยาได้มั้ยคะ ถ้าแต่งได้ต้องแต่งกายต้องแต่งแบบไหน

ขอบคุณค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น