ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไปที่...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/notic_9.pdf สำหรับชุดเครื่องแบบ เป็นชุดปกติขาวเหมือนกับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ...

ชุดปกติขาว เป็นเสื้อสีขาว แขนยาว

(ชาย) กางเกงขายาวสีขาว (หญิง) กระโปรง (สีขาว)

(รองเท้าหนังสีดำ)

พนักงานราชการทั่วประเทศ ทุกกระทรวง กรม เป็นชุดปกติขาวเหมือนกัน...

อย่าลืมดู - ความหมายของ คำว่า ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย แตกต่างกันอย่างไร

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/306519

- พนักงานราชการตรงกับคำศัพท์ ภาษาอังกฤษว่าอะไร

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/299319

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/308316

- บัญชี 32 การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับพนักงานราชการ http://gotoknow.org/blog/bussayamas/309383

- พนักงานราชการตรงกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอะไร ด้วยนะค่ะ

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/299319

จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ใน (www.gotoknow.org)

หรือคลิกตรงประวัติ แล้วเลือกดู blog ด้านขวามือ...

ถึง น้อง ๆ พนักงานราชการทุกท่าน

ขณะนี้ สำนักงาน ก.พ. อยู่ในการแจ้งเวียนหนังสือ (ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) รวม 3 เรื่อง ดังนี้

1. เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552

2. เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552

3. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 และคู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

ให้กับทุกหน่วยงานได้รับทราบ ผู้ที่รับผิดชอบ 3 เรื่องดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน ฝ่ายเลขานุการ คพร. โทร 0 2547 1963 ค่ะ ซึ่งขณะนี้ ได้แจ้งเวียนให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบแล้ว...ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.5/47 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552 ใจเย็นสักนิดค่ะ...เพราะเป็นเรื่องใหม่...ขอเวลาให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย...

เครื่องแบบพิธีการกำหนดให้ใช้เครื่องแบบพิธีการในลักษณะเดียวกับลูกจ้างประจำ ได้แก่ เครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบครึ่งยศ และเครื่องแบบเต็มยศ

เครื่องแบบปกติในการปฏิบัติงาน ให้ส่วนราชการเป็นผู้กำหนด

"ตัวอย่างรูปถ่ายของข้าราชการ"

(การแต่งเครื่องแบบปกติขาวของข้าราชการ)

อินทรธนูบนบ่าของข้าราชการเป็น "ช่อชัยพฤกษ์" ซึ่งยังใช้ของเดิมที่ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนในการเข้าสู่แท่งค่ะ (ซึ่งแต่ละซีจะแตกต่างกันค่ะ ระหว่างช่อชัยพฤกษ์) สำหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติ ของแต่ละบุคคล...

(ให้ทายค่ะว่า รูปนี้ คือใคร...)

"ตัวอย่างรูปถ่ายของพนักงานราชการ"

เป็นตัวอย่างของพนักงานราชการที่ใส่ชุดเครื่องแบบปกติขาวซึ่งสามารถใช้ติดบัตรประจำตัวพนักงานราชการได้ (ต้องขอขอบคุณ "ครูจิ๋ว" สมาชิก www.gotoknow.org มาก ๆ ค่ะที่ส่งรูปมาให้เพื่อเป็นตัวอย่างให้พวกเพื่อน ๆ พนักงานราชการได้ดูค่ะ...

(บ่าทั้งสองข้างติดอินทรธนู ดอกพิกุล,ตรงคอปกเสื้อเป็นรูปเสมา (กระทรวงศึกษาธิการ หากท่านใดสังกัดกระทรวงใดก็ให้ติดเครื่องหมายของกระทรวงนั้น) สำหรับแถบแพรด้านซ้าย เป็นแถบแพรเปล่าค่ะ เนื่องจากยังไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมงกุฏหรือชั้นช้างเผือก)

(ทั้งสองรูปบน เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง

การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการและ

พนักงานราชการ)

สำหรับท่านที่สนใจต้องการดูภาพการใส่ชุดปกติขาวของพนักงานราชการ แบบเต็มตัว ไปดูที่ หัวข้อ "บรรยากาศงานพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา" ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/317611

สำหรับพนักงานราชการที่สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดูระเบียบการแต่งเครื่องแบบ ฯ ของพนักงานราชการ (ชุดปฏิบัติงานหรือชุดกากี) ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้างล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/view/461948

http://gotoknow.org/file/bussayamas/view/461949

http://gotoknow.org/file/bussayamas/view/461951

โดยให้สอบถามไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยว่า ระเบียบนี้ยังคงใช้อยู่หรือไม่ ถ้ายังใช้อยู่ในถือปฏิบัติตามนี้...

หมายเหตุ : ขอให้พนักงานราชการที่สังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดูระเบียบของ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ข้างต้น)

ด้วยนะค่ะ...ไม่ทราบว่ายังใช้ถือปฏิบัติอยู่หรือเปล่า...

ผู้เขียนเห็นว่ามีข้อความในประกาศ ข้อ 1 แจ้งว่า

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเครื่องแบบพิธีการ

ของพนักงานราชการ ซึ่ง ชื่อประกาศ ด้านบน คือ

ประกาศเรื่องการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

(ขัดกันกับข้อ 1 ค่ะ...แจ้งว่า ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ เรื่องเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ)

เพราะ คพร.กำหนดให้ส่วนราชการกำหนด

ให้ทำแต่เรื่องเครื่องแบบปกติ ไม่เกี่ยวกับเครื่องแบบพิธีการ

ของพนักงานราชการค่ะ... สำหรับข้อ 3.3 อินทรธนูอ่อน

ก็มิได้ระบุว่ามีเครื่องหมายใดประดับบนอินทรธนู...

จึงทำให้พนักงานราชการเกิดอาการงง... (ให้ศึกษาระเบียบ

เครื่องแบบของลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527 เพื่อเทียบเคียงดูก็ได้)

จะทำให้เห็นข้อแตกต่างกันค่ะ...

ศึกษาระเบียบเครื่องแบบของลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2527

ตามไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bb11111.doc

หน่วยงานที่สังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศึกษาได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้ค่ะ...

http://www.sueksa.go.th/subordinate-units.html

ศึกษาเรื่อง เครื่องแบบลูกจ้างประจำกับพนักงานราชการ

ได้ตามบล็อกด้านล่าง...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/367304

สำหรับพนักงานราชการของสพฐ. ให้ถือปฏิบัติตามที่ สพฐ.กำหนด...เพราะผู้เขียนยังไม่เคยอ่านประกาศในการกำหนดให้พนักงานราชการของ สพฐ.ใส่เครื่องแบบชุดปกติ...ถ้าสงสัยว่าจะใส่ถูกหรือไม่...ลองส่งเมล์มาให้ผู้เขียนได้อ่านก่อนค่ะ...ถึงจะบอกได้ว่าถูกหรือผิด...ต้องมีหลักฐานตามประกาศ ฯ ค่ะ...เพราะการบอกว่าถูกหรือผิดต้องพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปค่ะ...

ถึง พนักงานราชการทุกท่าน...

สำหรับเรื่องเครื่องเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ผู้เขียนได้โทร. ประสานฝ่ายเลขานุการ คพร. + สำนักเลขาคณะรัฐมนตรีให้ทราบแล้ว...เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 เวลาประมาณ 10.30 น. ทางสำนักเลขาคณะรัฐมนตรี แจ้งว่าสำหรับเรื่องเครื่องแบบถ้าเป็นของข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ตลอดจนเครื่องหมาย ท่านใดจะนำไปแต่งไม่ได้...เพราะเป็นไปตามที่ผู้เขียนได้เขียนไว้...สำหรับเรื่องเครื่องแบบของพนักงานราชการ สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี มอบอำนาจให้ คพร. เป็นผู้กำหนด...โดย คพร. ได้กำหนดในส่วนของเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการไปแล้ว และมอบให้ส่วนราชการไปกำหนดเรื่องเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการเอง...ซึ่งการที่ส่วนราชการกำหนดนั้น ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของแต่ละฉบับ (ตามที่ผู้เขียนได้เขียนไปแล้วนั้น)...ถ้าน้อง ๆ พนักงานราชการท่านใดอ่านแล้ว...ให้ดูของตนเองว่าเข้าข่ายไม่ถูกต้องหรือไม่...ให้โทร.สอบถามไปที่คุณลักขณา (คพร.) เบอร์ตรง...โทร. 0 - 25471977...ค่ะ...

"อย่าลืม!...เตรียมประกาศของส่วนราชการที่เราสงสัยว่าไม่ถูกต้อง

ตามที่พี่เขียนไว้เพื่อปรึกษาเจ้าหน้าที่ด้วยนะค่ะ..."

การแต่งเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ...สิ่งที่ถูกต้อง...

ให้แต่ตามประกาศของส่วนราชการกำหนด...ถ้าไม่มีประกาศแจ้ง

เรื่อง การแต่งเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

ก็ไม่สามารถแต่งได้ค่ะ...ต้องมีหลักฐานแสดงค่ะ...

ตัวอย่าง "ประกาศการแต่งกายเครื่องแบบปกติของพนักงาน

ราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข...

ตามไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bbbbbb11111.pdf

ศึกษารายละเอียดเรื่อง ตัวอย่าง "ประกาศการแต่งกายเครื่องแบบ

ปกติของพนักงานราชการ" ที่ถูกต้อง ตามบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/374970

ผลงานที่ผู้เขียนได้เขียนใน blog ของ gotoknow ค่ะ สามารถอ่านเพื่อเป็นความรู้ (โดยได้รับความรู้ใหม่ + ความรู้เดิม + ประสบการณ์) สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ตาม Web Site ข้างล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/users/bussayamas/view

ดูภาพการแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้างล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussaya28/325196

ดูบรรยากาศการประดับอินทรธนูของพนักงานราชการและ

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามข้างล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussaya27/325399

พนักงานราชการทุกท่านสามารถทำความเข้าใจ

ระบบพนักงานราชการ

ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas49

http://gotoknow.org/blog/bussayamas49?page=1

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก 108 คำถาม

ของพนักงานราชการได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/108_70708_3.pdf

ศึกษารายละเอียด เรื่อง "การจ่ายค่าตอบแทนและเงินอื่นที่จ่าย

ควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ" ได้จากไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/359357

...ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า...

"ก.พ. เปิดรับสมัครสอบภาค ก. ประจำปี 2553"

ระหว่างวันที่ 3 - 25 พฤษภาคม 2553

ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussaya13/355399

ศึกษารายละเอียด เรื่อง "การเทียบตำแหน่งของพนักงานราชการ

เทียบเท่ากับข้าราชการพลเรือนประเภทและระดับตำแหน่งใด"...

ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/366393

ศึกษารายละเอียด เรื่อง "ข้อมูลเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษ

ของพนักงานราชการ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2551"

ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/366526

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่อง "สิทธิการลาและค่าตอบแทน

ระหว่างลาของพนักงานราชการ" ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/366533

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่อง "การเบิกเงินค่าตอบแทน

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานราชการ"

ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/366604

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่อง "ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ไปราชการของพนักงานราชการ" ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/366621

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่อง "ค่าตอบแทน

การออกจากราชการโดยไม่มีความผิดของพนักงานราชการ"

ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/367171

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่อง "เงินทดแทน

กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงาน

ให้ราชการของพนักงานราชการ" ได้จากเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/367175

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่อง

"เครื่องแบบลูกจ้างประจำกับเครื่องแบบพนักงานราชการ"...

ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/367304

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง

"การได้รับสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ"...

ตามบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/373301

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง

"ทัศนคติที่ดีต่อการทำงานภาครัฐ ตอนที่ 1 - 2"...

ตามบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussaya14/373330

http://gotoknow.org/blog/bussaya14/373337

ผู้เขียนขอฝากให้พนักงานราชการอ่านเรื่อง "การวางแผนชีวิต"

ทำให้ได้ข้อคิดในการดำเนินชีวิต...ตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้...

...อย่าลืมอ่านนะค่ะ...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas7/362463

http://gotoknow.org/blog/bussaya7/355050

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/364791

ศึกษารายละเอียดเรื่อง การเรียน HRD e - Learning

ของสำนักงาน ก.พ. สำหรับพนักงานราชการ

ได้จากบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/373542

ศึกษารายละเอียด เรื่อง “ตัวอย่าง” ของใบประกาศนียบัตร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้จากบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/392988

ศึกษา...เรื่อง "ครบรอบ 1 ปี ของการเป็นสมาชิก Gotoknow"

(19 กันยายน 2552 - 19 กันยายน 2553) ได้จากบล็อกด้านล่างนี้..

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/392863

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ

เรื่อง ชนิดของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ได้จากบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/393007

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น

ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก มีกี่ชั้น?...ได้จากบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/393012

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งมงกุฎไทย มีกี่ชั้น?...ได้จากบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/393017

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ เรื่อง เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น

ที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ มีกี่ชั้น?...ได้จากบล็อกด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/blog/bussayamas/393024

จากการที่ผู้เขียนได้เขียนบล็อกนี้...ทำให้ผู้เขียนทราบถึงปัญหา

ความเป็นอยู่ในการทำงานของพนักงานราชการทุกท่าน

และทราบถึงการแบ่งเป็นกลุ่มประเภทบุคคล เช่น กลุ่มข้าราชการ

กลุ่มลูกจ้างประจำ กลุ่มพนักงานราชการ และกลุ่มพนักงาน

มหาวิทยาลัยตลอดรวมถึงกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว จึงทำให้ผู้เขียน

ได้เขียนบล็อก เรื่อง "การคิดเชิงบวก" (Positive