แนวทางผลักดันความรู้สู่การปฏิบัติ ขอเสนอแนะแนวทาง  ดังนี้

     1.  คำนึงถึง  ทำไม ก่อนอย่างไร

      2.  ความรู้ความเข้าใจภูมิปัญญาเกิดจากการได้มีโอกาสลงมือทำ

       3. การลงมือปฎิบัติมีความหมายมากกว่าการวางแผน

       4.  การปฏิบัติทุกอย่างมีข้อผิดพลาดแล้วแต่ว่าองคืกรจะมีปฏิกริยาอย่างไร

       5.  ความกลัวทำให้ช่องว่าของสิ่งที่ควรรู้กับสิ่งที่ทำอยู่กว้างขึ้น

       6.  ระวังอุปมาอุปไมยที่เป็นเท็จ  ต่อสู้กับการแข่งขัน มิใช่มาต่อสู้กับตนเอง

        7.  ประเมินสิ่งที่เป็นสาระ และช่วยผลักดันความรู้สู่การปฏิบัติ

      8.  สิ่งที่ผู้นำทำ หรือให้เวลา สิ่งที่ผู้นำจัดสรรทรัพยากรให้นั้นสำคัญมาก