เรื่องที่ ๔ อยากรู้ว่าเครือข่ายหรือคนที่ทำงานร่วมกับเรารู้สึกอย่างไรบ้างกับการทำงานที่ผ่านมา

ส่วนมากก็จะบอกว่าเป็นเรื่องที่ดี เป็นสิ่งกระตุ้นให้มีการทำงานให้มากขึ้น ให้เกิดแนวคิด เพิ่มความคิด

ได้ขอ้มูล ความรู้มาก ทั้งจาการที่มีการพูดคุยแบบแลกเปลี่ยน ถกเถียง ให้ข้อสเนอแนะ การศึกษาดูงาน

แต่สิ่งที่อยากเสนอคือให้ทีมวิจัยมรการเสนอข้อมูลกลับมายังกองทุนบ้างหลังจากที่รวบรวมข้อมูลเสร็จแล้ว ไม่ต้องห่วงอย่างไรต้องทำให้อยู่แล้วแหละค่ะ