ระดมความคิด สู่สังคมแห่งการเรียนรู้

 หว่างวันที่ ๒ ถึง ๔ มิถุนยาน ๒๕๔๙ ทีมงาน KKU_KM นำโดย คุณเอื้อ รศ.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร รศ.นส.พ ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัย และ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์

  เรียนเชิญ คุณเอื้อ คุณอำนวย คุณกิจ ท่านที่สนใจ "ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือ การจัดการความรู้" มาร่วม เสนอแนวทาง เพื่อวาง "แผนยุทธศาสตร์ ร่วมกัน"

 เรียนแจ้งชื่อ ที่อยูที่ติดต่อได้ ทั้งทาง Blog หรือ Fax เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญทางการ

 หากท่านใดที่สนใจ แต่ติดภาระกิจ กรุณา "เสนอแนะ ข้อคิดเห็นผ่านมาทาง Blog"Computing นี้ได้ครับ

 JJ