ผลลัพธ์(Outcome) ของกระบวนการจัดการความรู้เรียน ผู้ท่านผู้ผ่านเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กรุณาช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้ว่าผลลัพธ์(Outcome) ของกระบวนการจัดการความรู้หากนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนคืออะไร หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาช่วยชี้แจงให้พอเข้าใจ จักขอบพระคุณยิ่ง