Contact

เรียน ผู้ท่านผู้ผ่านเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

  ผลลัพธ์(Outcome) ของกระบวนการจัดการความรู้  

ผลลัพธ์(Outcome) ของกระบวนการจัดการความรู้เรียน ผู้ท่านผู้ผ่านเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กรุณาช่วยตอบคำถามเกี่ยวกับการจัดการความรู้ว่าผลลัพธ์(Outcome) ของกระบวนการจัดการความรู้หากนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนคืออะไร หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาช่วยชี้แจงให้พอเข้าใจ จักขอบพระคุณยิ่ง

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 29903, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 5, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (5)

pc
IP: xxx.113.50.12
Written At 
pls see wellness blog you will see outcome of our students.
qa innov team
IP: xxx.155.1.246
Written At 

เรียน ท่านรองฯ บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์

       ขออนุญาตร่วมค้นหาความหมายด้วยการ ค้นหา blog ที่ชื่อ wellness ดังที่คุณ pc ได้โพสต์ไว้ข้างต้น ค่ะ

 

QA Innov Team

บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
IP: xxx.29.15.140
Written At 

เรียน ท่านผู้ผ่านเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ควรดำเนินการอย่างไร

KM & QA
IP: xxx.188.43.96
Written At 

To Mr. Bandhit,

I found a page which might interest you,

http://gotoknow.org/blog/nurqakm/37049

Best wishes,

Dandelion

  • ไปกำแพงเพชรมา
  • อดพบอาจารย์เลย
  • เซ็งเลย