การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการเรียนการสอนที่ข้าพเจ้านำมาใช้ส่วนมากนำมาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้ที่สอน เช่น  ภาษาไทย, สังคมศึกษาและศิลปะ โดยสร้างเป็นบัตรคำ  แถบประโยค  ใบความรู้และใบงาน  นอกจากนี้ยังได้ฝึกทำชิ้นงานในpower ponit และสร้าง e - book ที่ได้รับความรู้จากการเรียนในวิชานี้นำไปสอนนักเรียนในชั้นเรียนซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมากพร้อมด้วยคณะครูในโรงเรียน                    

             ข้าพเจ้าตั้งใจว่า  จะนำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในวิชานี้ไปพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญต่อไป