การใช้กิจกรรมชี้นำอ่าน - การคิดโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน


กิจกรรมชี้นำการอ่าน - การคิด

งานวิจัยที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การดำเนินการของการวิจัยที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนและหลังการทดลอง  โดยใช้กิจกรรมชี้นำการอ่าน - การคิดด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  ที่กำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน (อ 025) โรงเรียนสันทรายวิทยาคม  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  29  คน  ดำเนินการทดลองแบบกลุ่มเดียว  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ได้แก่  แผนการสอนที่ใช้กิจกรรมชี้นำการอ่าน - การคิดด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จำนวน  8  แผน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่าน  และแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ทำการทดสอบก่อนและหลังการสอนโดยใช้แบบทดสอบวัดความเข้าใจในการ่อานและแบบวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่แผนการสอนที่ใช้วิธีการเรียนโดยใช้กิจกรรมชี้นำการอ่าน-การคิดด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจำนวน 8 แผนๆละ2คาบคาบละ 50 นาที  มีขั้นตอนการสร้างดังนี้

1.1 กำหนดจุดประสงค์ปลายทางโดยศึกษาและพิจารณาจากจุดประสงค์รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน(อ.025)ช้นม.4

1.2 ศึกษาวิธีสอนแบบเอกสารเกี่ยวกับการเรียนที่ใช้กิจกรรมชี้นำการอ่าน การคิด

1.3 คัดเลือดเนื้อหาที่น่าสนใจ เหมาะกับระดับและความสามารถของผู้เรียนโดยผู้วิจัยคัดเลือกจากหนังสือแบบเรียน

1.4 กำหนดจุดประสงค์นำทางโดยพิจารณาจากตุดประสงค์ปลายทางและเนื้อหาที่ได้คัดไว้

1.5 กำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และการใช้สื่อจากบทเรียนคอมพิวเตอร์และเอกสาร

1.6 จัดทำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

   ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

        1.  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมชี้นำการอ่าน - การคิดด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีคะแนนความเข้าใจในการอ่านหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

        2.  นักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมชี้นำการอ่าน - การคิดด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 29871เขียนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2006 16:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 พฤษภาคม 2012 19:12 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

อยากทราบว่างานวิจัยเร่องการใช้กิจกรรมชี้นำการอ่าน-การคิดด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นงานวิจัยของใคร และของมหาวิทยาลัยอะไร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี