งานวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

CAI

ชื่อเรื่อง : การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้จัดทำ : สุรางค์ สุวรรณหล่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ และศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนห้อง 2/1 จำนวน 40 คน ปีการศึกษา 2545

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย

- แผนการสอนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 แผน รวมเวลา 8 ชั่วโมง

- แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 30 ข้อ
- แบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียนของนักเรียน

ขั้นตอนการสร้างแผนการสอน

1. ศึกษาหลักสูตรประถมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533)

2. เลือกคำศัพท์จากคู่มือการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษชั้น ป.2

3. ศึกษาวิธีการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยนำมาปรับใช้เป็นวิธีสอนของตนเองเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เนื้อหาระดับของผู้เรียน

4. จัดทำแผนการสอนกำหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมกำหนดกิจกรรมในการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนื้อหาและเหมาะสมกับผู้เรียน

5. นำแผนการสอนที่สร้างเสร็จแล้วให้กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้า และผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1. กำหนดวัตถุประสงค์ตามคู่มือการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษชั้น ป.2

2. ออกแบบโดยใช้โปรแกรม ToolBook 5

3. สร้างองค์ประกอบต่าง ๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้

4.  นำบทเรียนที่สร้างเสร็จแล้วไปให้กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง

ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ

1. สร้างแบบทดสอบตามวัตถุประสงค์การเรียนและให้สอดคล้องกับเนื้อหาของกิจกรรมตามคู่มือการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม

2. นำแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ

3. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโดบใช้เทคนิคของ Hampill และ Westie ในการให้ความคิดเห็นจะเป็น

    +1 รู้สึกแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ข้อนั้น

    0 รู้สึกไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ข้อนั้น

    -1 รู้สึกแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่ได้วัดตรงตามวัตถุประสงค์ข้อนั้น

พิจารณาว่าเลือกเฉพาะข้อที่มี ค่ามากกว่า .05 เท่านั้น

ขั้นตอนการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียนของนักเรียน

1. สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียนของนักเรียนตามที่ผู้สึกษาต้องการสังเกตพฤติกรรมความสนใจในการเรียนของนักเรียน

2. นำไปให้กรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าและผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบชี้แนะ

3. ปรับปรุงตามคำแนะนำและตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง

ขั้นการทดลองใช้

1. การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง คัดเลือกนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนดีมาก ปานกลาง และอ่อน ซึ่งทดลองใช้โปรแกรมครั้งละหนึ่งคน แล้วหาข้อบกพร่องทั้งในด้านเนื้อหา การนำเสนอ ความสมบูรณ์ในการทำงานของโปรแกรม และด้านอื่น ๆ

2. การทดลองแบบกลุ่มเล็ก คัดเลือกนักเรียนที่เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนดีมาก 4 คน ปานกลาง 4 คน และอ่อน 4 คน  แล้วหาข้อบกพร่องทั้งในด้านเนื้อหา การนำเสนอ ความสมบูรณ์ในการทำงานของโปรแกรม และด้านอื่น ๆ

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. จัดกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้ในการทดลอง ผู้ศึกษาชี้แจงทำความเข้าใจกับนักเรียนแล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

2. ดำเนินการสอนด้วยแผนการสอนเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

3. ขณะที่ผู้เรียนกำลังปฏิบัติกิจกรรมนั้น ผู้ศึกษาทำการสังเกตความสนใจในการเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมความสนใจของนักเรียน

4. ทิ้งช่วงระยะเวลาไว้ 1 อาทิตย์ จึงให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้น สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังฤษได้เป็นอย่างดี

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. พฤติกรรมความสนใจเรียนของนักเรียนในการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมากทุกพฤติกรรม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาญจนา (แม่สอด)ความเห็น (3)

ก็ดีนะน่าสนใจ
IP: xxx.120.158.78
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจดีอยากได้ข้อมูลเรื่องนี้อยู่เหมือนกันทำงานส่งนะ

สุรางค์ สุวสรรณหล่อ
IP: xxx.142.63.110
เขียนเมื่อ 

หากอยากได้ศึกษาทั้ง 5 บท ขอให้ดูใน web ของห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์

หรือ หอสมุด ม.ช.ได้เลยนะคะ

หากจะขอ CAI ยินดีให้โดยผ่าน e-mail หรือทำ หนังสือถึง

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ. เชียงใหม่

โดยตรงถึงผ้อำนวยการ จะขอบคุณมาก

ตอนนี้มีทำ เพิ่ม CAI อีก 2 ชุด

เป็นภาษาอังกฤษ ป.4

คณิตโจทย์ปัญหา ป.4

การสอนในวิชาต่างๆด้วย โปรแกรมmovie makerด้วยนะคะได้ผลดีมากนักเรียนมีผลงาน ผู้ปกครองก็ชื่นชม ได้ผลแต่ไม่ร้อยเปอร์เซนต์นะคะ ประมาณ 98.50 คะ

ด้วยข้อจำกัดของนักเรียนที่มี เหมือนกันกันทุกโรงเรียน

ที่ยังมีนักเรียน ที่เรียนช้าก็มีอยู่บ้าง

เพราะนโยบายโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ให้การสนับยสนุนในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ

ความก้าวหน้าของกระบวนการสอนแบบ IT ในทุกวิชา

สำหรับ โปรแกรมmovie maker ขอมอบเครดิต ให้ ครูป๊อดเชียงรายเป็นผู้อบรมให้2วันที่โรงเรียนยุพราชคะ....

ขอบคุณมากค่ะ น้อง