งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน

Jass
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สงสัยจริง ....ทำไมต้องวิจัย

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาฟิสิกส์เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่างๆ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
Name: รุ่งอรุณ สมบัติรักษ์
Organization: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Keyword: อินเตอร์เน็ตในการศึกษา. ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน.
http://gotoknow.org/file/superjass/jass1.pdf

http://dc.thailis.or.th:8000/dcms/stou//00650/Chap3.doc

http://dc.thailis.or.th:8000/dcms/stou//00650/Chap5.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โสภา สุขวิทยาภรณ์ความเห็น (0)