ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเนื่องจากคอมพิวเตอร์มีระบบโปรแกรมต่างๆที่อำนวยความสะดวกในงานหลายๆด้านเช่นสื่อบันเทิงต่างๆ การสืบค้นข้อมูล การคำนวนต่างๆ ฯลฯ

   ส่วนคอมพิวเตอร์ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพราะคอมพิวเตอร์สามารถเร้าความสนใจในการเรียนการสอนของนักเรียน ได้เนื่องจากเราสามารถที่จะสอดแทรกเทคโนโลยี หรือสื่อมัลติมิเดียต่างๆที่เราไม่สามารถทึ่จะนำเสนอของจริงให้นักเรียนดูได้

  ดังนั้นข้าพเจ้าคิดว่าคอมพิวเตอร์มีบทบาทต่อการเรียนการสอนในปัจจุบันมากแต่ควรใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดหรือถูกวิธีจึงจะได้ผลสำฤทธิ์มาก