งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

ใช้แล้วมีประโยชน์

       ชื่อเรื่อง  ปัญหาการวิจัย การผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอน “การปฐมพยาบาล”
       ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วัลย์ เรืองขจร
       ทำการวิจัยเสร็จเรียบร้อย พ.ศ. 2544
       วัตถุประสงค์
              เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน “การปฐมพยาบาล” ในระบบสื่อหลายแบบ ที่มีประสิทธิภาพด้านความรู้และเจตคติ 80/80 และด้านการปฏิบัติ 75/75
       กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเพื่อคำนวณหาประสิทธิภาพของบทเรียน
              เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ของสถาบันราชภัฏสงขลา ที่ได้จากการประกาศรับสมัครเป็นกลุ่มเรียน แล้วสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จำนวน 1 กลุ่มเรียน 28 คน

        ขั้นตอนการคำเนินการวิจัย 4 ขั้น ได้แก่ (1) กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย (2) สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและจัดทำคู่มือการใช้โปรแกรม (3) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (4) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยการหาค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพของกระบวนการ

        ผลการวิจัยสรุปได้ว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน “การปฐมพยาบาล” ในระบบสื่อหลายแบบที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพด้านความรู้ 86.29/83.16 ด้านเจตคติ 86.80/81.40 และด้านการปฏิบัติ 89.06/83.72
       ประโยชน์ของการวิจัย
               นักศึกษาที่เรียนการปฐมพยาบาล มีผลสัมฤทธิ์ของการเรียนที่ดี และประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง อันจะเป็นผลลดอัตราการตายและความรุนแรงของการบาดเจ็บต่าง ๆ ด้วยอุบัติภัยจากการจราจรทางบกลงได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ละมัย เพชรปัญญา :(แม่สอด)ความเห็น (0)