ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานด้านงานอนามัยของโรงเรียนราษฎร์วิทยา  อ.แม่สอด  จ.ตาก  มาเป็นเวลา  3  ปี  ได้นำความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทำงานมากมายเช่น  ทำสถิติการใช้ห้องพยาบาลของนักเรียน  คณะครูรวมถึงพนักงานภารโรงและยาม , ทำสถิติน้ำหนักของนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และน้ำหนักเกินเกณฑ์ ,  ทำแบบบันทึกการชั่งนำหนัก  ส่วนสูง , แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 - มัธยมศึกษาปีที่  3  ,แบบบันทึกการสำรวจลูกน้ำยุงลาย  แบบบันทึกการตรวจหู , ตา , ฟัน ,  การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน , การวิจัยชั้นเรียน , การรายงานการประชุมประจำเดือน  การทำหนังสือบันทึกข้อความถึงคณะครูในโรงเรียน  จัดทำคำสั่งต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงานในโรงเรียนและพิมพ์หนังสือถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  การสรุปโครงการที่ตนเองทำทั้งหมด

         ผลการใช้คอมพิวเตอร์  ทำให้การทำงานรวดเร็ว  สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประหยัดเวลาในการเขียน  ตัวอย่างเช่นการทำจดหมายเวียนถึงหน่วยงานต่าง ๆ