สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ รายวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

CAI(Computer Assisted Instruction)

        สิ่งที่คาดหวังจากการเรียนรู้ รายวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1. สามารถนำสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ ไปใช้กับการทำงาน

2. สามารถใช้งานโปรแกรม FLASH และ โปรแกรม AUTOWARE ผลิตสื่อสื่อคอมพิวเตอร์ช่วย

    สอน CAI (Computer Assisted Instruction)

3. สามารถนำเอาความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ไปนำเสนอถ่ายทอดให้กับผู้ที่มี

    ความสนใจ

       สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้ รายวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สิ่งที่ข้าพเจ้าได้รับจากการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

      โดยท่านอาจารย์ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร

       สิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้

1. ความรู้ความเข้าใจในการทำงานของโปรแกรม FLASH และ โปรแกรม AUTOWARE รวมถึงสิ่ง

    สำคัญ ที่จำเป็นสำหรับการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำงาน

2. ประโยชน์ของโปรแกรม FLASH และ โปรแกรม AUTOWARE สำหรับการออกแบบและพัฒนา

    ผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

3. ทฤษฎี หลักการ และ แนวคิด ในการออกแบบและพัฒนาผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

    CAI

    สิ่งที่ไม่ได้รับจากการเรียนรู้ รายวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

    สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับจากการเรียนรู้ คือความรู้ในช่วงสัปดาห์แรกของการเรียนการสอนที่  

ข้าพเจ้าป่วย และไม่ทราบว่ามีการเรียนการสอน 

ซึ่งข้าพเจ้าได้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้ที่ท่านอาจารย์ 

    สิ่งที่สามารถนำไปใช้ จากการเรียนรู้ รายวิชาการออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1. ทฤษฎี หลักการ และ แนวคิด ในการออกแบบและพัฒนาผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

    CAI Computer Assisted Instruction

2. ประโยชน์ของโปรแกรม FLASH และ โปรแกรม AUTOWARE สำหรับการออกแบบและพัฒนา

    สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI Computer Assisted Instruction

3. การใช้งานในโปรแกรม FLASH และ โปรแกรม AUTOWARE สำหรับการออกแบบและพัฒนา

    สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI Computer Assisted Instruction

         

          ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความรู้

ความเข้าใจ ต่อศิษย์ทุกๆคน เป็นอย่างดียิ่งเสมอมา

          

 

 

 

   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นพพงศ์ มีพยุง : V3ความเห็น (0)