แนวคิดการใช้คอมพิวเตอร์จัดการเรียนการสอน

คิดได้อย่างไร

          ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีการสารสนเทศต่อการจัดการศึกษา ในแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540 – 2544 มุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษาและองค์การสื่อมวลชนต่างๆ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยขยายการบริการการศึกษาให้มีทางเลือกที่หลากหลาย ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกตามความถนัดและเหมาะสมกับสภาพปัญหาหรือข้อจำกัดของตน และพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นระบบและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารกับแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกระบบโรงเรียนเข้าด้วยกัน เพื่อใช้เป็นแหล่งของกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป (วันชัย ศิรชนะ. 2543 : 6)

          นอกจากนี้แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8 ยังสนับสนุนการนำเทคโนโลยีการสารเทศที่ทันสมัยมาพัฒนาการเรียนการสอน โดยการจัดหาฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีการสารเทศที่จำเป็นต่อการศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย อุปกรณ์ต่อเชื่อม โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ และการพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและงานที่สนับสนุนการศึกษา
สถาบันราชภัฏเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจในการจัดการศึกษาการค้นคว้าวิจัย การให้บริการทางวิชาการ การปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้แก่คนในท้องถิ่น สถาบันราชภัฏในแต่ละแห่งมีองค์ประกอบของท้องถิ่นที่หลากหลาย ได้แก่ คน วัฒนธรรม ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแต่ละสถาบันราชภัฏ ส่งผลต่อแนวทางหรือนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหาร การจัดการศึกษา และด้านอื่นๆ มีความเหมือนและต่างกัน ฉะนั้นสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งต้องรู้จักบูรณาการความรู้ ภารกิจ ทรัพยากรต่างๆ ตลอดจนบุคลากร ร่วมกับท้องถิ่น โดยเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นและสถาบันมีส่วนร่วมวางแนวทางดำเนินการในการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งสถาบันราชภัฏแต่ละแห่งมีอิสระในการดำเนินการบริหารและจัดการด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของท้องถิ่นตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ละมัย เพชรปัญญา :(แม่สอด)

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 29869, เขียน: 20 May 2006 @ 16:25 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:58 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)