ส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยหนังสือ

ลูกแกะ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อ่านหนังสือ เปิดความคิด ชีวิตเปลี่ยน

หนังสือมีประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็ก

หนังสือ  ไม่เพียงเป็นสื่อที่ให้ความรู้แก่เด็กเท่านั้น  หนังสือมีคุณประโยชน์ต่อพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน หากพ่อแม่ ผู้ปกครอง  หรือครูเลือกใช้หนังสือที่เหมาะสมและใช้เวลาอ่านหนังสือกับเด็กอย่างมีคุณภาพ  ฝึกฝนให้เด็กรักการอ่านและมีหนังสือเป็นกิจกรรมทำยามว่างเสมอ  บ่มเพาะลักษณะนิสัยของการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็ก

หนังสือ  ถือเป็นกลยุทธ์และกระบวนการที่สำคัญต่อการพัฒนาเด็ก เพราะเด็กมีธรรมชาติแต่ยังเป็นทารก  กระบวนการเหล่านี้นำสู่การสร้างความคุ้นเคยระหว่างเด็กกับหนังสือ ถือเป็นการบ่มเพาะนิสัยรักการอ่านหนังสือในเด็กได้อย่างแยบยล  อีกทั้งหนังสือยังมีบทบาทสำคัญต่อการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กในทุกด้าน (การส่งเสริมนิสัยรักหนังสือในเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี สำนักงานเลขาธิการ สถาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,มกราคม 2548)

พัฒนาการด้านสติปัญญา

-          การอ่านหนังสือ เป็นกิจกรรมที่สมองต้องทำงานด้วยการคิด ตีความ วิเคราะห์  และฝึกการสร้างจินตนาการจากตัวหน้งสือให้เป็นภาพ

-          ในขณะที่อ่านหนังสือให้เด็กเล็กๆ ฟัง เด็กมักจะนั่งนิ่งและตั้งใจฟังอย่างจดจ่อเพื่อติดตามเรื่องราว ทำให้เด็กมีสมาธิดีขึ้น  และเด็กที่มีสมาธิดีก็จะมีความสามารถในการเรียนรู้ได้เร็ว

พัฒนาการด้านภาษา

-          ภาษาเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการเรียนรู้ในทุกแขนกวิชา พัฒนาการทางภาษาของเด็กผ่านการอ่านหนังสือเริ่มจากการฟังเสียงอ่านของพ่อแม่และดูภาพตาม เรียนรู้คำศัพท์  จดจำความหมายของคำ และการใช้ประโยคต่างๆ

-          คนที่มีทักษะการอ่านที่ดีจะมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการพูดและการเขียนที่ดีตามไปด้วย

พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ

-          เมื่อพ่อแม่โอบกอดลูกไว้พร้อมกับอ่านหนังสือให้ลูกฟัง ความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกจะเกิดขึ้น เป็นการปูพื้นฐานของพัฒนาการทางอารมณ์และจิตใจที่มั่นคง นอกจากนี้ การอ่านหนังสือยังให้ความสนุกสนาน ความบันเทิง จิตใจ ผ่อนคลาย

-          หนังสือที่ให้ข้อคิดเรื่องคุณธรรม คติสอนใจ คุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ต่างๆ ยังเป็นการปลูกฝังแบบอย่างให้แก่เด็ก แล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรมประจำใจ

พัฒนาการด้านสังคม

            เด็กที่มีพื้นฐานทางอารมณ์ที่มั่นคง  และมีสายสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีจะสามารถสร้างความสัมพันธ์กับสังคมรอบข้างได้ดี

หากพ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่ยังเล็ก ส่งผลให้

-          สร้างความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกและเด็กได้เรียนรู้วิธีการสื่อสารระหว่างบุคคล

-          ปลูกฟังให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสำเร็จในชีวิต

-          ส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาของเด็ก ทั้งเรื่องตัวอักษร เสียง คำ ประโยค หลักการใช้ภาษา และความหมายของคำ

-          พัฒนาทักษะการฟัง  และฝึกสมาธิในการตั้งใจฟัง  มีความสนใจจดจ่อตามเนื้อเรื่องของหนังสือ ซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียนรู้ที่จำเป็น

-          การอ่านหนังสือทำให้เด็กพัฒนาความสามารถใจการแสดงออกด้วยการพูดและเขียน

-          ช่วยกระตุ้นให้เด็กเป็นคนสนใจใฝ่รู้

-          พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และกระตุ้นให้เด็กมีจินตนาการ

-          เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ใหม่ๆ และพฤติกรรมที่เหมาะสม

(อ้างอิงจาก www.littleonesreadingresource.com/chilfrens-stories.html)

http://www.paidi-th.com/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เล่าเรื่อง ท่องเที่ยว และ ภาพถ่ายความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กู๊ดดี้ก็ชอบอ่านหนังสือคับ..ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ คับ..