โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ

เพื่อเฉลิมฉลองพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าที่ปังกรรัศมีโชติ พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา

          เนื่องในวโรกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา  ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร  ทรงมีพระประสูติกาลพระโอรส  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548  นั้น  ได้นำมาซึ่งความปิติยินดีแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า  ดังนั้น  เพื่อเฉลิมฉลองพระโอรสในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึงกำหนดให้โครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร  พร้อมเฉลิมฉลองพระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  พระวรชายา ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร 

         โครงการคลินิกเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฏราชกุมาร  พร้อมเฉลิมฉลองพระโอรสฯ  จัดขึ้นในรูปแบบบูรณาการงานบริการวิชาการเกษตรทุกสาขา  ทั้งด้านพืช  ปศุสัตว์  ประมง  พัฒนาที่ดิน ฯลฯ โดยอาศัยอุปกรณ์เข้าช่วยในการปฏิบัติงานให้บริการแก่เกษตรกร  ณ  จุดเดียว  เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว  และยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ 

         อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดงานเมื่อ
 วันที่  2 - 3 พฤษภาคม  2549  
 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้  อำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

   นายวิชม  ทองสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธี
ทำพิธีเปิดกรวยถวายสักการะและกล่าวสดุดี เทิดพระเกียรติฯ

นายสุทิน ศรีเผด็จ  เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงาน

นายวิชม  ทองสงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
กล่าวเปิดงานและพบปะผู้ร่วมงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางเรียนรู้อันยาวไกลความเห็น (0)