การสัมภาษณ์  เป็นการชี้นำแนวทางพัฒนา และซ่อมเสริมในสิ่งที่พบจุด

 

บกพร่อง สร้างความเข้าใจ ให้เชื่อมั่นได้ว่าผู้รับแ จะสามารถนำกระบวนการทางลูกเสือไปใช้ได้ถูกต้องตามกระบวนการ ในขณะเดียวกันคณะกรรมการผู้ทรงคุณวูฒิจะได้เสนอแนะให้ความรู้  รับฟังข้อคิดเห็น เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา  ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับงานพัฒนากิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา  ดังนั้นบรรยากาศของการสัมภาษณ์ จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้รับการตรวจขั้นที่ 5 ให้ได้แสดงความรู้สึก  ได้ฝึกและทบทวนความรู้เรื่องลูกเสือ ถือเป็นครั้งสุดท้ายของการอบรมขั้นความรู้ชั้นสูง

การสัมภาษณ์  จะพิจารณาสอบถามปัญหาต่าง  ๆ  จากแบบประเมินผลที่

กำหนดให้ 20 ข้อ เลือกตอบเพียง 10 ข้อ   เพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติการนั้น มีความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้ ชัดเจนเพียงใด    มี 5 ข้อที่บังคับ คือ

1.  เรื่องเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการบริหารฯหรือกองลูกเสือ

2.  พระราชบัญญัติลูกเสือ

3.  ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ

4.  กฏกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ

5.  คำปฏิญาณ และกฏ

นอกจากนี้  สาระความรู้อื่น ๆ ที่จะต้องได้รับการสัมภาษณ์ เพิ่มเติม 5 ข้อ ดังนี้

1.   ระบบหมู่

2.   การประชุมนายหมู่

3.   การฝึกอบรมวิชาตามหลักสูตร

4.   การบำเพ็ญประโยชน์

5.   การร่วมมือกับบุคคลและองค์การที่เกี่ยวข้อง

6.   การเดินทางไกลและการอยู่ค่ายพักแรม

7.   การจัดกิจกรรมลูกเสือ

           เรื่องอื่น ๆ ที่เห็นสมควร

ข้อสังเกตจากการสัมภาษณ์  เป็นภาระงานในหน้าที่ ที่ผู้ผ่านการฝึกอบรมขั้น

ความรู้ชั้นสูงมาแล้ว และปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง จะสามารถให้คำตอบจากคำถาม  และการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิได้  ในการสัมภาษณ์และสนทนานั้น  จะมีกรอบของการนำเสนอเพื่อดึงเอาศักยภาพที่แท้จริงของผู้บังคับบัญชา

ลูกเสือออกมา  ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมคิดค้นหาคำตอบ  ให้รู้ที่มาของการนำไปสู่การแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมการสอน    และกระตุ้นให้เกิดความศรัทธาต่อกิจการ ลูกเสือ เพื่อให้ได้นำวิธีการลูกเสือไปใช้ได้อย่างถูกวิธี  ลงถึงตัวเด็กและเยาวชน  ตามพระราชประสงค์ที่องค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้    กิจการลูกเสือ เป็นกระบวนการพัฒนาเยาวชนเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป

     ต่อไปนี้เป็นกรอบของการสัมภาษณ์ และสนทนา  ตามหัวข้อสัมภาษณ์  ดังนี้

หัวข้อคำถาม

กรอบแนวคิด/การสนทนา/คำถาม

เรื่องเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการบริหารฯหรือกองลูกเสือ

บุคลสำคัญที่เกี่ยวข้อง ตามบทบาทหน้าที่   และความสำคัญของบุคคลที่เกี่ยวข้องจนถึงระดับสถานศึกษา

พระราชบัญญัติลูกเสือ

มาตราที่เกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือ โดยเฉพาะ มาตราที่ 7  และการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. รูปแบบเอกสารที่ใช้เป็นคู่มือ

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ

แนวปฏิบัติที่กองลูกเสือต้องดำเนินการ เอกสารคู่มือที่สามารถสืบค้นได้

กฏกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ

แนวทางในการพัฒนาตนเอง ให้ถูกต้องตามกฏกระทรวง  เอกสารที่ใช้เป็นสื่อค้นคว้า

การฝึกอบรม

วิธีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตามกระบวนการลูกเสือ  ทำไมต้องเน้นให้มีพิธีการลูกเสือ  ความจำเป็นที่ต้องจัดกิจกรรมตามหลักสูตรกำหนด  และการจัดทำหลักสูตรลูกเสือ

เกี่ยวกับระบบหมู่

ระบบหมู่  บทบาทของการอยู่ร่วมกันตามวิถีทางประชาิปไตย  บทบาทผู้นำ ผู้ตาม และหน้าที่ที่พึงกระทำ

การประชุมนายหมู่

วิธีการจัด  ความสำคัญ  การจัดระเบียบวาระการประชุม  กำหนดการประชุมที่ควรทำ ฯ

หัวข้อคำถาม

กรอบแนวคิด/การสนทนา/คำถาม

คำปฏิญาณ และกฏ

การนำกฏ และคำปฏิญาณมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน และจัดการเรียนการสอน

การลูกเสือโลก

ความรู้ และความเป็นมาของกิจการลูกเสือโลก

การบำเพ็ญประโยชน์และ

การบริการ

บทบาทหน้าที่ และวิธีการจัดกิจกรรมให้ลูกเสือสามารถไปพัฒนาสาธารณประโยชน์ได้ในชุมชน

การจัดกิจกรรมลูกเสือ

วิธีการจัดกิจกรรมลูกเสือที่หลากหลายตามหลัก ทฤษี การจัดการเรียนรู้ เช่น เรียนปนเล่น  เรียนด้วยการกระทำ  การค้นพบองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ฯลฯ

ความร่วมมือในกิจกรรมลูกเสือ

การให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือตามบทบาทหน้าที่ของ ผก. และรองผก. ลูกเสือ และ

ศูนย์ฝึกกิลเวลล์ปาร์ค

ความรู้เรื่อง กิลเวลล์ปาร์ค

การประชุมต่าง ๆ

วิธีการจัดประชุมรูปแบบต่าง ๆ ที่จำเป็นในการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เช่น ประชุมเชิงปฏิบัติการ  , การบรรยาย , การฝึกอบรม ฯลฯ

การปฏิบัติตามระเบียบบริหารดีเพียงไร

การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ ผก.ลูกเสือ ตามนโยบายที่ผู้บริหารสถานศึกษากำหนด

ความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ

วิธีการ ประสานงาน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  การพัฒนากิจการลูกเสือ โดยให้หน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเหลือ ฯ

การอยู่ค่ายพักแรมและการเยี่ยมเยียนลูกเสือกองอื่น ๆ

การจัดกิจกรรมค่ายพักแรมของลูกเสือ และวิธีการดำเินงานของโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบ ฯลฯ

การปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนา

ความรู้เรื่องการนำศาสนพิธีมาใช้ในกระบวนการ

ลูกเสืออย่างถูกวิธี

ความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือที่ตนรับผิดชอบ

การกระตุ้น ส่งเสริมให้เยาวชนและชุมชน เห็นความสำคัญของกิจการลูกเสือในสถานศึกษา

อื่น ๆ แล้วแต่ผู้สัมภาษณ์จะเห็น

สมควร

ตามความสนใจของผู้รับการตรวจขั้นที่ 5 ที่เสนอขอ

บัญชีสัมภาษณ์ประกอบการรายงานผลงาน การตรวจขั้นที่ 5

ของ……………………………ตำแหน่ง……………..สังกัด………………………………..

ผ่านการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ………ขั้น…………..เมื่อวันที่…………………………

ณ ค่ายลูกเสือ…………………………อำเภอ…..………….จังหวัด……………………………….

ข้อที่

ถามความรู้ความเข้าใจของการปฏิบัติ

คะแนน

ข้อละ 10

หมายเหตุ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

เรื่องเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการบริหารฯหรือกองลูกเสือ

พระราชบัญญัติลูกเสือ

ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ

กฏกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ

การฝึกอบรม

เกี่ยวกับระบบหมู่

การประชุมนายหมู่

คำปฏิญาณ และกฏ

การลูกเสือโลก

การบำเพ็ญประโยชน์และการบริการ

การจัดกิจกรรมลูกเสือ

ความร่วมมือในกิจกรรมลูกเสือ

ศูนย์ฝึกกิลเวลล์ปาร์ค

การประชุมต่าง ๆ

การปฏิบัติตามระเบียบบริหารดีเพียงไร

ความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ

การอยู่ค่ายพักแรมและการเยี่ยมเยียนลูกเสือกองอื่น ๆ

การปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนา

ความเจริญก้าวหน้าของกิจการลูกเสือที่ตนรับผิดชอบ

อื่น ๆ แล้วแต่ผู้สัมภาษณ์จะเห็นสมควร

 

 

 

                                           รวมคะแนน

 

 

ความเห็นของผู้สัมภาษณ์……………………………………………………

หมายเหตุ  เลือกถาม 10 ข้อ  ข้อ 1, 2 , 3 , 4 , 8  เป็นข้อบังคับ

                                                         ลงชื่อ………………………..ผู้สัมภาษณ์

  รายงานผลการตรวจ

 

การเสนอรายงานผลการตรวจเมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีหน้าที่ในการตรวจ ได้ตรวจแล้ว ปรากฏผลอย่างไร  ให้เสนอแบบรายงานผลการตรวจต่อ  ผู้อำนวยการกองกองลูกเสือ   กรมพลศึกษา   หรือศึกษาธิการเขต (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด.) แล้วแต่กรณีถ้ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ยังไม่พอใจในผลการปฏิบัติงาน จะนัดหมายเพื่อทำการตรวจใหม่อีกก็ทำได้

การได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ให้ผู้อำนวยการกอง กองลูกเสือ กรมพลศึกษาหรือศึกษาธิการเขตแล้วแต่กรณี เสนอรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน  และประกาศนียบัตรไปยังผู้ตรวจการลูกเสือฝ่ายฝึกอบรมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเสนอ   เลขา

ธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ อนุมัติ

การรายงานผลการตรวจ    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จะเรียกหลักฐานเพื่อ

แนบท้ายแบบรายงานผลการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและ ประเมินผล  ดังนี้                                     

ลส. 13  สำเนาใบแต่งตั้งเป็น ผบ. ลส.

สำเนาวุฒิบัตรแสดงว่าผ่านฝึกอบรมขั้นสูง

ลส. 12  สั่งตั้งกองลูกเสือที่ตนสอนอยู่

ต่อไปนี้   จึงได้เสนอแบบรายงานการตรวจขั้นที่ 5  มาเพื่อให้ทราบแนวพัฒนา

และใช้เป็นเครื่องมือ นำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ดังนี้