ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
                ดินแดนไทยเมื่อครั้งอดีตเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรโบราณหลายแห่ง ทั้งนี้เราไม่อาจหาข้อยุติได้ว่าบรรพบุรุษของชนชาติไทยถือกำเนิดมาจากที่ใด  ทราบแต่เพียงว่าเป็นชนชาติเก่าแก่ที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมสืบต่อกันมา
                จากชุมชนระดับหมู่บ้าน  ค่อย ๆ  พัฒนามาสู่ความเป็นเมือง  เป็นแคว้น  จนในที่สุดก็สามารถสถานนาอาณาจักรแห่งแรกของคนไทยได้สำเร็จ  คือ  อาณาจักรสุโขทัย  เมื่อประมาณเกือบ  800  ปีล่วงมาแล้ว
                ทั้งนี้  มรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยก็ได้รับการรังสรรค์  พัฒนา  สั่งสม  และถ่ายทอดสืบต่อเนื่องกันมาจากอาณาจักรสุโขทัยสู่อาณาจักรอยุธยา  อาณาจักรธนบุรี  และอาณาจักรรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน