การพัฒนาครูในการสร้าง Blog

หลังจากที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมนักจัดการความรู้ด้าน ITและการสร้าง Blog เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความร้  เมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2549  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแล้ว  เป็นความโชคดีมาก  ทำให้มีความรู้  และจัดการความรู้ เข้าไปแลกเปลี่ยนรู้กับผู้เชี่ยวชาญและชุมชนอื่นได้  นอกจากนั้นได้จัดประชุมครูในโรงเรียน ทำให้ครูมีความรู้  ความเข้าใจในการจัดการความรู้ได้แท้จริงและร่วมสมัครเป็นสามชิกของ gotoknow.ต่อไป  ต้องขอบขอบพระคุณเจ้าของโครงการ วิทยากร ที่ได้ให้ความรู้อย่างชัดเจน  ทำในสิ่งที่ยากให้ง่ายขึ้น  เห็นผลที่เด่นชัด  นำสู่การปฏิบัติได้รวดเร็ว ซึ่งผลดีต่อครู  นักเรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านสวายความเห็น (2)

Tadsanee
IP: xxx.170.161.245
เขียนเมื่อ 

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนโครงการวิจัยค่ะ   หลายโรงเรียนก็ได้ขอ

เข้าอยู่ในชุมชนเรียบร้อยแล้ว สำหรับblog ที่ขอเข้าร่วมชุมชน

คณะวิจัยก็จะตอบรับและส่งข้อมูลจุดเด่นของโรงเรียนที่คณะวิจัยได้มองเห็นเมื่อตอนที่มาเยี่ยมสพท.และโรงเรียนสำหรับโรงเรียนของอาจารย์เราบันทึกไว้ดังนี้ค่ะ

โรงเรียนบ้านสวาย เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบการสอนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา โรงเรียนมีข้อได้เปรียบด้านสภาพแวดล้อมที่มีความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่า จนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนของบริษัทฮอนด้า และมูลนิธิสร้างสรรค์ไทย  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเคยทำงานในองค์กรระดับสากล (UNICEF) เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาแนวคิดและผลักดันโครงการพัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้า โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและได้รับการสนับสนุนจาก อบต.  เช่น  วงดุริยางค์  การสร้างถนนเพื่อความสะดวกต่อการเดินทางมาเรียนของนักเรียน  จัดหาคอมพิวเตอร์ 

จะมีการฝึกอบรมทีมการจัดการความรู้เพื่อเริ่มต้นโครงการในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า คณะวิจัยหวังว่าเราคงได้ใช้ blog นี้

ช่วยให้งานวิจัยเคลื่อนไปได้รวดเร็วนะคะ

Tadsanee
IP: xxx.121.173.248
เขียนเมื่อ 
อาจารย์คะโรงเรียนของอาจารย์ได้ส่งทีมแกนนำการจัดการ ความรู้ไปร่วมอบรมแล้ว มีเรื่องเล่าเร้าพลังที่น่าจะนำมาใส่ใน บล็อกนี้เพื่อให้โรงเรียนอื่นได้เรียนรู้บ้างค่ะ