การัพฒนาครูในการสร้าง Blog

หลังจากที่ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมนักจัดการความรู้ด้าน ITและการสร้าง Blog เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความร้  เมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2549  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแล้ว  เป็นความโชคดีมาก  ทำให้มีความรู้  และจัดการความรู้ เข้าไปแลกเปลี่ยนรู้กับผู้เชี่ยวชาญและชุมชนอื่นได้  นอกจากนั้นได้จัดประชุมครูในโรงเรียน ทำให้ครูมีความรู้  ความเข้าใจในการจัดการความรู้ได้แท้จริงและร่วมสมัครเป็นสามชิกของ gotoknow.ต่อไป  ต้องขอบขอบพระคุณเจ้าของโครงการ วิทยากร ที่ได้ให้ความรู้อย่างชัดเจน  ทำในสิ่งที่ยากให้ง่ายขึ้น  เห็นผลที่เด่นชัด  นำสู่การปฏิบัติได้รวดเร็ว ซึ่งผลดีต่อครู  นักเรียนในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบ้านสวายความเห็น (0)