ผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง รุ่น 1 กลับมาอีกครั้ง

ผมจะพยายามนำ Blog ของผู้นำรุ่น 1 อันเดิมกลับมา ส่วน Blog นี้ ตั้งขึ้นมาเพื่อให้ ผู้นำสหกรณ์รุ่น 1 ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นผู้นำของสันนิบาตสหกรณ์อยู่ด้วย  ได้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทำงานอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อไป

จีระ หงส์ลดารมภ์