ยอมือสา วันตากราบนบ พระแก้วเจ้าครบ ตังสามผะก๋าร
อันตั๋วข้านี้ ขอจี๊ไขขาน แจ้งเถิงต๋ำนาน ยอตานขันข้าว
เดือนสิบสองเป็ง มาเล็งแบบเบ้า ฮีตเก่าของเฮา นาล้าน

เชื่อถือกั๋นมา ว่าเปต๋านั้น ถูกปล่อยปิ๊กหั้น เมืองคน
เพื่อมาคอยฮับ เอาบุญกุศล ที่ญาติเมืองบน อุทิศตานหื้อ
วันนี้วันเดียว ได้เหลียวมายื้อ สิบสองเป็งคือ วันนัด

จึ่งเฮาตังหลาย จุ่งได้ไปวัด จัดกับแลข้าว ยอตาน
เขียนสลากไว้ ชื่อใดใผขาน พระเอ่ยนามตาน ปันบุญฝากหื้อ
ผีต๋ายได้กิ๋น ได้ใจ๊ได้ยื้อ ของตานเถิงมือ เปต๊ะ

อุทิศปั๋นปล๋ง ผ่านองค์สังฆะ เปต๊ะจิ้นจ้อย ยินดี
ลางเถิงก๋าละ พ้นอเวจี๋ สู่ฟ้าธานี สวรรค์แห่งห้อง
ควรเฮาหญิงจาย อย่าได้ขัดข้อง สืบฮีตทำนอง เต๊อะครับ

กตัญญุตา คุณาเกินนับ ยิ่งกว่าทรัพย์อั้น อื่นใด
ก๋ารบุญครั้งนี้ บ่หนีไปไหน ตานอุทิศไป ด้วยใจ๋ใฝ่เอื้อ
อันบุญกุศล ส่งย้นหนุนเกื้อ ช่วยเหลือเปตา ตุ๊กข์พ้น

หากบุญมีหลาย จักได้ส่งย้น ต๋นตั๋วแห่งเจ้า ศรัทธา
ร่ำรวยโภคะ วรรณะงามต๋า สุขใจ๋ก๋ายา ทีฆายุหมั้น
โชคดีมีไจย บ่ได้อดกั้น ปัญหาไขมัน เปล่งยัวะ

คาบนี้เครือออน ขอจรก่อนละ อวสานะ วางลง
จ๋ำบันบง จบลงเปียงอี้ เต้านี้ขอลาไป ก่อนแลนายเหย.

ภาพประกอบจาก  www.thelittlekpy.com/informationcollum1.html