ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 และ ข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยรายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 โดยอนุมัติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 13/2548 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศเกี่ยวกับรายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการประชุม อบรม หรือสัมมนาภายในส่วนราชการของมหาวิทยาลัย

1.1  ค่าอาหารสำหรับวิทยากร ผุ้บรรยาย หรือผู้ที่ได้ร้บอนุมัติให้เข้าร่วมให้เบิกจ่ายได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน

1.2  ค่าเครื่องดื่มและของว่างสำหรับวิทยากร ผุ้บรรยาย หรือผุ้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วม ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ 30 บาทต่อครั้ง

ในกรณีที่มีการประชุม อบรม หรือสัมมนาตลอดทั้งวัน ทั้งในเวลาก่อนเที่ยงและหลังเที่ยง ถึงแม้จะเป็นการประชุมในเรื่องเดียวกัน ให้ถือเป็นการประชุม 2 ครั้งในแต่ละวันดังกล่าว

1.3  ค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม สัมมนา ที่มิใช่หน่วยงานของรัฐจัดฝึกอบรม หรือสัมมนา ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง

ข้อ 2  ค่าตอบแทนแก่ผุ้ที่ได้รับเชิญมาเป็ฯวิทยากรหรือผุ้บรรยาย ในการประชุม อบรมหรือสัมมนา ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินคนละ 1,000 บาทต่อชั่วโมง

ข้อ 3  ค่ารับรองประจำส่วนราชการระดับคณะ หรือกองเพื่อใช้ในการรับรองผู้มาเยี่ยมเยี่ยนติดต่อ ประชุม หรือทำงานร่วมกับคณะ หรือกอง ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท

ข้อ 4  ค่าเลี้ยงรับรองสำหรับแขกที่มาเยี่ยมเยียน ชมกิจการ ให้ความช่วยเหลือ หรือทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย คณะ หรือ กอง รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เข้าร่วมเลี้ยงรับรองให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ 200 บาท

ข้อ 5  ค่าของขวัญ หรือของที่ระลึกสำหรับชาวต่างประเทศที่มาเยี่ยมเยียนชมกิจการ เจรจา หารือเกี่ยวกับงาน หรือทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว และสำหรับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการด้านการศึกษา อบรม ค้นคว้า หรือวิจัยของคณะ ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 2,000 บาทต่อชิ้น

ข้อ 6  ค่ากระเช้าดอกไม้หรือพวงหรีด ในโอกาสแดสงความยินดีหรือแสดงความเสียใจต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย คู่สมรส สามี ภรรยา พ่อ แม่ หรือบุตรของบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือผุ้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย ให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินรายละ 700 บาท

ข้อ 7  ค่าพวงมาลา หรือเครื่องบูชาเพื่อสักการบูชาปูชนียบุคคล หรือถือปฏิบัติเป็นประเพณีหรือในโอกาสพิเศษ ให้เบิกจ่ยได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินโอกาสละ 2,000 บาท

ข้อ 8  ค่าเครื่องบูชาเพื่อสักการบูชาปูชนียบุคคล หรือถือปฏิบัติเป็นประเพณีหรือในโอกาสพิเศษ ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินโอกาสละ 2,000 บาท

ข้อ 9  ค่าโล่ผู้เกษียณอายุราชการ ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,500 บาทต่อชิ้น

ข้อ 10 ค่าของรางวัล สำหรับการแข่งขันกีฬา หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่เสียงอันตรายหรือกิจกรรมอื่นที่เหมาะสม ให้เบิกจ่ายได้ในอัตรา 500 บาทต่อคน หรือต่อชิ้น

ข้อ 11 ค่าเครื่องชุดกีฬา ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินชุดละ 500 บาท

ข้อ 12 ค่าชุดวอร์มนักกีฬาและผู้จัดการทีม ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินชุดละ 750 บาท

ข้อ 13 ค่าน้ำดื่มสำหรับนักกีฬาระหว่างฝึกซ้อมและแข่งขัน ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30 บาทต่อวัน

ข้อ 14 ค่าธรรมเนียมหรือค่าลงทะเบียนในการสมัครเข้าแข่งขัน ให้เบิกจ่ายได้ตามจ่ายจริง แต่ไม่เกินทีมละ 2,000 บาท

ข้อ 15 ค่าน้ำดื่มระหว่างทำการฝึกซ้อม หรือแสดงดนตรี หรือนาฎศิลป์ ไม่กิน คนละ 30 บาทต่อวัน

ข้อ 16 ค่าตอบแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

16.1 กรณีผู้ประเมินเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไม่เกินคนละ 250 บาทต่อชั่วโมง

16.2 กรณีผู้ประเมินเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่เกินคนละ 500 บาทต่อชั่วโมง

ข้อ 17 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงในกรณีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการชั่วคราวโดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ให้เหมาจ่ายกิโลเมตรละ 3 บาท หรือใช้รถจักรยานยนต์เหมาจ่ายกิโลเมตรละ 2 บาท

ข้อ 18 ค่าอาหาร อาหารว่างสำหรับนิสิตระดับการศึกษาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่จัดกิจกรรม หรือประชุม สัมมนา และฝึกอบรมภายในมหาวิทยาลัย

18.1 กรณีจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม

18.1.1 ค่าอาหารว่าง ไม่เกินคนละ 15 บาท/วัน  18.1.2 ค่าอาหารไม่เกินคนละ 20 บาท/วัน

18.2 กรณีจัดกิจกรรม ค่าอาหารไม่เกินคนละ 60 บาทต่อวัน

ข้อ 19 ค่าที่พักและค่าอาหารสำหรับนิสิตของมหาวิทยลัย กรณีไปศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนานอกสถานที่

19.1 กรณีระดับการศึกษาบัณฑิต

19.1.1  ค่าเช่าที่พักคืนละ 100 บาทต่อคน     19.1.2 ค่าอาหารวันละ 60 บาทต่อคน

19.2 กรณีระดับบัณฑิตศึกษา 

19.2.1  ค่าเช่าที่พักคืนละ 400 บาทต่อคน     19.2.2 ค่าอาหารวันละ 120 บาทต่อคน

ข้อ 20 ค่าชุดแต่งกายสำหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร ปีละไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน

ข้อ 21 ค่าตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวของมหาวิทยาลัยให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ 1,000 บาท

ข้อ 22 เงินรางวัล หรือค่าของรางวัลที่จัดให้มีการประกวดแข่งขัน

22.1 รางวัลที่ 1 ไม่เกิน  3,000 บาท

22.2 รางวัลที่ 2 ไม่เกิน 2,000 บาท

22.3 รางวัลที่ 3 ไม่เกิน 1,000 บาท

22.4 รางวัลชมเชย ไม่กิน 500 บาท

ข้อ 23  ค่าวงดุริยางค์ในงานสถาปนา หรืองานพิธีการต่าง ๆ ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง ไม่เกินครั้งละ 5,000 บาท

ข้อ 24 ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์ในงานสถาปนา หรืองานพิธีการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัด ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อรูป

ข้อ 25 ค่าปัจจัยถวายพระสงฆ์สำหรับงานพระราชทานปริญญาบัตร ไม่เกินรูปละ 2,000 บาท

ข้อ 26 ค่าตอบแทนพราหมณ์บวงสรวงในงานสถาปนา หรืองานพิธีการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาท

ข้อ 27 ค่าตอบแทนผุ้อาราธนาศีลในงานสถาปนา หรืองานพิธีการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 300 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2548

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NOOMKRUB : )ความเห็น (0)