กองทุนสำรองเลี้ยงชีพาหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมครั้งที่ 4/2552  เมื่อวันที่ 1  กันยายน 2552  มีมติอนุมัติรับสมาชิกใหม่ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน จำนวน  1167  ราย เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และให้งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิกให้เข้าสมัครเป็นสมาชิกกองทุนได้ นั้น  งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ จึงใคร่ขอแจ้งรายละเอียดสิทธิผลประโยชน์ ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พนักงานราชการ  พนักงานองค์กรในกำกับ   และลูกจ้างชั่วคราว ที่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกกองทุน ได้รับทราบและใช้ประกอบในการตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนโดยมีรายละเอียด ดังนี้

                  วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกองทุนฯ

      1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการ  

      2. เป็นหลักประกันให้แก่สมาชิก   เมื่อสมาชิก   ตาย   หรือเมื่อออกจากการปฏิบัติราชการ

    คุณสมบัติของสมาชิก

                      1. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานองค์กรในกำกับ และได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า  1   ปี

                  การหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของสมาชิกกองทุนฯ

                    1.  สมาชิกจะถูกหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง สะสมเข้ากองทุนฯ  3%  ของเงินเดือนหรือค่าจ้างทุกเดือน

                  การเลือกการลงทุน 

                    1. สมาชิกสามารถเลือกกองทุนได้ 1 กองทุนคือ กสล. เพิ่มขวัญมั่นคง หรือ กสล.ไทยพาณิชย์รวมทรัพย์ 

                  ประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากกองทุนฯ

                    1.จะได้รับเงินสมทบจากมหาวิทยาลัย 3% ของ เงินเดือน เท่ากับเงินที่สมาชิกจ่ายสะสมในแต่ละเดือน          

                    2. สิทธิประโยชน์ทางภาษี สามารถนำยอดเงินสะสมไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้

                    3. สมาชิกจะได้รับผลประโยชน์จากการนำเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุน ประมาณ 3% - 6%   ต่อปี

                    4. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก เช่น ลาออกหรือเกษียณอายุ ลาออกจากสมาชิก หรือเสียชีวิต สมาชิกจะได้รับเงินสะสม เงินสมทบ และเงินผลประโยชน์คืนจากกองทุนตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ

                 หากบุคลากรท่านใดประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก กองทุน    สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครเป็นสมาชิกได้ที่คุณมานิตย์  ไสย์ฮาตวงษ์ หรือคุณสุภาพร  ไชยน้อย โทร. ภายใน 12036  หรือเข้าเยี่ยมชมที่เวปไซค์   http://personweb.kku.ac.th   เพื่อศึกษาข้อบังคับได้ตลอดเวลา   

                                          ใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร        เลขที่สมาชิก...............................

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                                                                                      สังกัดคณะ//หน่วยงาน...................................................                                           

                                                                                                     วันที่ ............  เดือน ............... พ.ศ. .............................

1. ข้อมูลผู้สมัคร  ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).......................................................สกุล.......................................................

วันเดือนปีที่เกิด......................................อายุ .........ปี  วันบรรจุเข้าทำงาน.................................เงินเดือน................... บาท ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่............หมู่ที่...........ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................แขวง/ตำบล...........................เขต/อำเภอ............................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์.................  โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.................................

เลขบัตรประจำตัวประชาชน   5 555555555555        ขณะที่สมัครนี้มีสถานะเป็น

 (    )  พนักงานมหาวิทยาลัย        (    )  พนักงานราชการ         (    )  พนักงานองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย       (    )  ลูกจ้างชั่วคราว   ตำแหน่ง......................................................................  สังกัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า นายจ้าง 

2. การสมัคร  ขอสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า  กองทุน   และเลือกกองทุนที่ลงทุนในประเภทต่างๆ  ดังนี้ (เลือกเพียงข้อเดียว)   (       )   กสล. เพิ่มขวัญมั่นคง    (     )   กสล. ไทยพาณิชย์รวมทรัพย์

3. การหักเงินเดือน  ข้าพเจ้ายินยอมให้นายจ้างหักเงินเดือนของข้าพเจ้าตามอัตราที่ข้อบังคับกองทุนกำหนดเพื่อนำส่งให้กองทุนตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกของกองทุนโดยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนให้เข้าเป็นสมาชิกเป็นต้นไป

4. ผู้รับผลประโยชน์  หากข้าพเจ้าถึงแก่กรรม ให้กองทุนจ่ายเงินตามจำนวนที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากกองทุนดังกล่าว ให้แก่บุคคลผู้มีชื่อเป็นผู้รับผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้ (หากจะระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์เพิ่มให้ทำเป็นเอกสารแนบท้าย)

            1. ชื่อผู้รับผลประโยชน์................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น........................

ที่อยู่.................................................................................................................โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจำนวน..................%

            2. ชื่อผู้รับผลประโยชน์................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น........................

ที่อยู่.................................................................................................................โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจำนวน..................%

            3. ชื่อผู้รับผลประโยชน์................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น........................

ที่อยู่.................................................................................................................โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจำนวน..................%

            4. ชื่อผู้รับผลประโยชน์................................................................................................เกี่ยวข้องเป็น........................

ที่อยู่.................................................................................................................โดยให้ได้รับส่วนแบ่งจำนวน..................%

                                                                                                              รวมทั้งสิ้น                             100       %                                                      

           ในกรณีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุเงื่อนไขไว้ หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรืออาจตีความได้หลายนัย ให้กองทุนจัดสรรให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามส่วนเท่า ๆ กัน และสำหรับในกรณีเป็นการจ่ายตามส่วนเท่าๆ กัน ถ้าผู้รับผลประโยชน์คนหนึ่งคนใดได้ถึงแก่กรรมกองทุนจะกระจายให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ที่ยังมีชีวิตอยู่ตามส่วนเท่าๆ กัน

5. คำยืนยัน  ข้าพเจ้าได้รับทราบและเข้าใจข้อกำหนดต่างๆ ในข้อบังคับของกองทุนแล้ว และข้าพเจ้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆในข้อบังคับกองทุน ทั้งที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและที่จะได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้าทุกประการ

(ลงชื่อ)................................................................................ผู้สมัคร

           (................................................................................)

6. การอนุมัติ  ได้ตรวจสอบแล้วและอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนได้  ตั้งแต่.................................................................

                       (ลงชื่อ)...........................................................          (ลงชื่อ)............................................................

      กรรมการกองทุนผู้มีอำนาจลงนาม                         กรรมการกองทุนผู้มีอำนาจลงนาม

    วันที่ ............................................                           วันที่ ............................................

หมายเหตุ :  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  1  ชุด

 

 

 

ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จดทะเบียนแล้ว

------------------------- ----------

                โดยที่เห็นเป็นการสมควรจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่จดทะเบียนแล้วเพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับพนักงาน ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นและพนักงานจึงได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  .. 2530  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยตกลงกันให้มีข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ   1.   ข้อบังคับนี้เรียกว่า  ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ที่จดทะเบียน
แล้ว  .. 2552”

ข้อ   2. ข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่นายทะเบียนได้อนุมัติการจดทะเบียนกองทุนและออกใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแล้วเป็นต้นไป

ข้อ   3.   ในข้อบังคับนี้

                                ข้อบังคับ                            หมายถึง ข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร

                                                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่จดทะเบียนแล้ว

                                กองทุน                                      หมายถึง   กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น           

                                                                                                ที่จดทะเบียนแล้ว

                                มหาวิทยาลัย     หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หน่วยงาน                         หมายถึง คณะ บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาเขตหนองคาย  สำนักงานอธิการบดี  สถาบัน  สำนัก  ศูนย์ ที่เทียบเท่าคณะ และให้หมายความรวมถึงองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกด้วย

พนักงาน                           หมายถึง พนักงานผู้ซึ่งตกลงทำงานให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดย
ได้รับค่าจ้าง
  และที่มีสัญญาจ้างเป็นหนังสือ และให้หมายความรวมถึงลูกจ้างชั่วคราวด้วย

บุคลากร                             หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างชั่วคราว

สมาชิก                               หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานองค์กรในกำกับของมหาวิทยาลัย  ลูกจ้างชั่วคราว ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกองทุน และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนตามข้อบังคับนี้

                                คณะกรรมการกองทุน  หมายถึง   คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร                                                                                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จดทะเบียนแล้ว ประกอบด้วยคณะบุคคลที่

                                                                                ได้รับการแต่งตั้ง หรือเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนตามข้อบังคับนี้

 

                                ค่าจ้าง                                 หมายถึง  เงินเดือนที่มหาวิทยาลัยจ่ายให้แก่พนักงาน

                                เงินสะสม          หมายถึง  เงินที่สมาชิกจ่ายเข้ากองทุนเพื่อตนเอง  ตามหลักเกณฑ์ที่
                                                กำหนดในข้อบังคับนี้

เงินสมทบ                         หมายถึง  เงินที่มหาวิทยาลัยจ่ายเข้ากองทุนเพื่อสมาชิกเป็นรายเดือน
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝ่ายวิชาการ กองการเจ้าหน้าที่

คำสำคัญ (Tags)#กองการเจ้าหน้าที่

หมายเลขบันทึก: 294160, เขียน: 04 Sep 2009 @ 10:33 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 10:17 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

kkuempclub
IP: xxx.148.222.167
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่ดีมาก พนักงานมหาวิทยาลัย 

kkuempclub
IP: xxx.148.222.167
เขียนเมื่อ 

เป็นข้อมูลที่ดีมากเลยครับ เป็นประโยชน์ ต่อ พนักงานมหาวิทยาลัยมากครับ