OD ร่วมจัดกิจกรรมสร้างทึมงานกับคณาจารย์สำนักวิชาการจัดการภายใต้แนวคิด KM

การทำงานเป็นทีม ถือเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ

วันนี้ผมได้ร่วมปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงานหน่วย OD ของเรา เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ทางงาน OD จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสร้างทีมงานกับคณาจารย์ของสำนักวิชาการจัดการที่จะมีการสัมมนานอกสถานที่ตามคำเชิญที่ ผมเองก็รู้สึกประทับแทนน้อง ๆ ในหน่วย OD ไม่ได้ ที่รู้สึกว่าคณาจารย์ของสำนักวิชาการจัดการได้เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ซึ่งโดยหลักของการบริหารแล้วการทำงานเป็นทีมถือเป็นรากฐานสำคัญหรือวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นแก่นของการก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนของหน่วยงานต่าง ๆ  สิ่งที่เราได้หารือกัน และเห็นแนวทางที่ดีก็คือ งาน OD ก็จะนำแนวคิดของการจัดการความรู้เข้าไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทีมงาน ซึ่งก็ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนดีทีเดียว สำนักวิชาการจัดการจะนำคณาจารย์ไปสัมมนานอกสถานที่ในวันที่ 19-21พ.ค. นี้ครับ เข้าใจว่าแถว ๆ ภูเก็ตครับ ถ้ายังไงผมคิดว่าหลังจากการดำเนินกิจกรรมได้ผ่านไปแล้ว ทางงาน OD ก็คงจะได้นำผลงานมาเล่าสู่พวกเราฟังในบันทึกนี้ต่อไปครับ แต่สิ่งสำคัญที่ผมอยากจะแสดงความคิดเห็นไว้ในบันทึกนี้ ก็คือ การทำงานเป็นทีม ถือเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ จะสามารถประสบความสำเร็จและนำหน้าคู่แข่งขันได้ แต่การสร้างค่านิยมหรือวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมในหมู่ผู้รู้หรือนักวิชาการก็ค่อนข้างที่จะทำได้ยาก ดังนั้นสิ่งที่ท้าทายวลัยลักษณ์ของเราซึ่งเป็นองค์กรทางด้านการศึกษา และเต็มไปด้วยผู้รู้หรือนักวิชาการมากมาย ก็คือ พวกเราจะช่วยกันสร้างค่านิยมหรือวัฒนธรรมของการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นในพนักงานทุกคน ทุกสาย ได้อย่างไร ที่สำคัญผมอยากจะบอกว่า พวกเราต้องมาร่วมช่วยกันสร้าง จึงจะทำได้ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM ใน ม.วลัยลักษณ์ความเห็น (4)

JJ
IP: xxx.121.177.208
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านรองฯสมนึก

 JJ นำเรื่องการ "จัดการความรู้-สึก" ของ ม.วัยลักษณ์ ไปขยายหลายแห่ง

 "กินใจ ดี เหลือเกินครับ"

 ทำ KM ต้อง CARE ถึง SHARE กันได้ครับ

 

ปิติกานต์ จันทร์แย้ม
IP: xxx.19.211.1
เขียนเมื่อ 
กิจกรรมนี้ ทางทีมงานจากหน่วยODและส่วนกิจการนักศึกษามีความยินดีและเต็มใจมากคะที่จะได้ร่วมสนับสนุนการสัมมนาครั้งนี้ พรุ่งนี้ (19 พฤษภาคม 2549) เราพร้อมด้วยอาจารย์สำนักวิชาการจัดการประมาณ 40 ท่าน คนขับรถอีก 4 ท่าน ออกเดินทางตั้งแต่ 07.00 น. และจะกลับมาวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม และจะเก็บมาเล่าให้อาจารย์และเพื่อนๆ ฟังนะคะ
ปิติกานต์
IP: xxx.28.68.33
เขียนเมื่อ 
เกิดความรู้สึกดีใจและยินดีมากที่สำนักการจัดการได้ให้โอกาสทีมหน่วยพัฒนาองค์กรและส่วนกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมสัมมนาสำนักวิชาการจัดการในครั้งนี้ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ทีมงานจะได้เรียนรู้และสนับสนุน ช่วยเหลือกัน
กิจกรรมวันแรก เป็นกิจกรรมสัมพันธ์ในลักษณะ Group Dynamic ซึ่งเราต่างก็แตกต่างกันกระบวนการกลุ่มจะปรับสภาพกลุ่มให้สามารถอยู่ร่วมกัน แสดงศักยภาพในทิศทางเดียวสร้างความสนิทสนม สนุกสนานโดยเน้นที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นศูนย์กลาง ทำให้การสัมมนาเกิดบรรยากาศเป็นกันเองและสนุกสนาน ภายหลังกิจกรรมสัมพันธ์ก็เป็นการทบทวนปัญหาของสำนักวิชาในปีที่ผ่านมาและนำเสนอแผนงานในปี 49 ของแต่ละฝ่ายงานที่สำนักวิชากำหนดขึ้น ได้แก่
1.      ฝ่ายกิจกรรม เช่น ได้กำหนดแนวทางกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่, Management Day, Enhancing for your learning บูรณาการกับส่วนกิจการนักศกษา, พี่ติวน้อง Math Stat, กีฬา 4 เบี้ย
2.      ฝ่ายวิชาการ เช่น ได้การกำหนดจัดทำแผนการสอนและรับแก้ปัญหาระหว่างเทอม ส่งเสริมให้มีการใช้ m-learning
3.      ฝ่ายอบรม สัมมนา วิจัย เช่นได้การจัดให้มีการอบรมภาษาเกาหลี อบรมการจองตั๋วเครื่องบิน อบรมมัคคุเทศน์ สัมมนาเศรษฐกิจภาคใต้ อบรมครูผู้ทำบัญชี อบรมครูเศรษฐศาสตร์และจัดสัมมนาใหญ่ของสำนักวิชาการจัดการ
4.      ฝ่ายวางแผนและพัฒนา เช่น ได้กำหนดปรับปรุงและพัฒนา Website ให้ทันสมัยงาน จัดเตรียมแผนกำลังคน การทำวิจัยเศรษฐกิจภาคใต้ ประมง สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
      และช่วงเย็นทุกคนก็ร่วมสนุกในกิจกรรมกีฬาชายหาด
       
            กิจกรรมสัมพันธ์และกิจกรรมชายหาดทำให้ผู้เข้าร่วมกิจรรมเกิดความสัมพันธ์ สนุกสนานในบรรยากาศเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรืออาจารย์ เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมร่วมกัน เห็นแล้วก็รู้สึกดีใจและประทับใจมาก สัมผัสถึงพลังและความเหนียวแน่นที่เกิดขึ้นในสำนักวิชาการจัดการ และการทบทวนงานที่ผ่านมาและการแลกเปลี่ยนถึงแผนกิจกรรมในปีหน้าเป็นการยืนยันถึงความก้าวหน้า เติบโตของสำนักที่มั่นคง

กิจกรรมวันที่สอง
       ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความประทับใจและภาคภูมิใจในเพื่อนร่วมงานที่ให้ความร่วมมือ เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติภารกิจ สนใจที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยมีประสบการณ์ ความใส่ใจ ทุ่มเทในการให้การช่วยเหลือนักศึกษา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาด้านการเรียนแก่นักศึกษา ความภูมิใจในบุคลากรสำนักวิชาการPublic Awareness ที่มีสำนึกในการมีส่วนร่วมในการตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน โดยการปิดไฟฟ้า แอร์ หลังเลิกใช้ ไม่ใช้เฉพาะตนเองแต่รวมถึงส่วนรวมด้วย โดยการแจ้งซ่อมกรณีอุปกรณ์ชำรุดหรือการช่วยกันสอดส่องดูแลร่วมกัน นอกจากนั้นยังได้มีการเปิดใจพูดคุยถึงประเด็นปัญหาในปัจจุบันพร้อมร่วมเสนอแนวทางแก้ไขร่วมกัน บุคลากรในสำนักยังได้มีโอกาสพูดถึงความหวัง ความตั้งใจต่อการทำงาน ความรู้สึกที่มีต่อกัน บรรยากาศในการพูดคุยเป็นกันเอง ทุกคนในสำนักวิชามีความตั้งใจในการทำงาน มีความเคารพซึ่งกันและกัน ถ่ายทอดแนวคิดประสบการณ์การทำงานด้านการเป็นครูและชีวิตการทำงาน...บรรยากาศอบอุ่นมาก
สิ่งที่ตนเองรู้สึกประทับใจและได้เรียนรู้จากการจัดกิจกรรมสัมมนาครั้งนี้คือ
1. ได้เรียนรู้ถึงแนวคิดของการเป็นนักวิชาการที่ดีที่ ผศ.ทวีวิทย์ ได้ให้ความคิดเห็นว่า "นักวิชาการที่ดีนอกจากจะให้ข้อสังเกตหรือข้อวิจารณ์ นักวิชาการที่ดีจะต้องเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสิ่งนั้นจะทำให้เราก้าวไปข้างหน้าได้"
2.เรียนรู้แนวทางการจัดกิจกรรมที่ดีให้หน่วยงานคือหน่วยงานควรร่วมกับหน่วยพัฒนาองค์กรร่วมคิดให้ข้อคิดเห็น วัตถุประสงค์ เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันและดำเนินกิจกรรมร่วมกันตลอดกระบวนการ

     ท้ายสุดต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารและคณะทำงานในการจัดสัมมนาสำนักการจัดการที่ให้โอกาสที่จะได้เรียนรู้ ใกล้ชิดและช่วยเหลือกันในการพัฒนางาน ตนเองรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สัมผัสถึงความทุ่มเท ความเป็นกันเองของอาจารย์และพนักงานในสำนัก ความเข้มแข็งและเหนียวแน่นของสำนักวิชาที่จะร่วมปฏิบัติภาระกิจอย่างเต็มที่ และหวังว่าความทุ่มเทและตั้งใจนี้จะทำให้สำนักประสบความสำเร็จตามที่หวังและขอเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์และพนักงานทุกคน...สู้ สู้
(สำหรับภาพบรรยากาศการสัมมนาจะนำไปใส่ใน http://km.wu.ac.th/ ในวันจันทร์หน้านะคะ (29 พ.ค.49)

IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

เก็บตกภาพบรรยากาศการสัมมาสำนักการจัดการ
19-21 เมษายน 2549

ฝ่ายวางแผนและพัฒนายิ้มกันทุกคนเลยนะคะ

ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะทำงานฝ่ายกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการที่เอาจริงเอาจัง

 

พี่ไก่...พนักงานที่ชาวการจัดการรู้สึกประทับใจ Service mind ยอดเยี่ยม

เป็นภาพบรรยากาศดีๆ ที่เห็นแล้วรู้สึกประทับใจมากและคิดว่าก็จะอยู่ในความทรงจำของทุกคน