วันนี้ผมได้ร่วมปรึกษาหารือกับเพื่อนร่วมงานหน่วย OD ของเรา เกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางในการดำเนินกิจกรรม ทางงาน OD จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสร้างทีมงานกับคณาจารย์ของสำนักวิชาการจัดการที่จะมีการสัมมนานอกสถานที่ตามคำเชิญที่ ผมเองก็รู้สึกประทับแทนน้อง ๆ ในหน่วย OD ไม่ได้ ที่รู้สึกว่าคณาจารย์ของสำนักวิชาการจัดการได้เห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ซึ่งโดยหลักของการบริหารแล้วการทำงานเป็นทีมถือเป็นรากฐานสำคัญหรือวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นแก่นของการก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนของหน่วยงานต่าง ๆ  สิ่งที่เราได้หารือกัน และเห็นแนวทางที่ดีก็คือ งาน OD ก็จะนำแนวคิดของการจัดการความรู้เข้าไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทีมงาน ซึ่งก็ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนดีทีเดียว สำนักวิชาการจัดการจะนำคณาจารย์ไปสัมมนานอกสถานที่ในวันที่ 19-21พ.ค. นี้ครับ เข้าใจว่าแถว ๆ ภูเก็ตครับ ถ้ายังไงผมคิดว่าหลังจากการดำเนินกิจกรรมได้ผ่านไปแล้ว ทางงาน OD ก็คงจะได้นำผลงานมาเล่าสู่พวกเราฟังในบันทึกนี้ต่อไปครับ แต่สิ่งสำคัญที่ผมอยากจะแสดงความคิดเห็นไว้ในบันทึกนี้ ก็คือ การทำงานเป็นทีม ถือเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญที่จะทำให้องค์กรหรือหน่วยงานใด ๆ จะสามารถประสบความสำเร็จและนำหน้าคู่แข่งขันได้ แต่การสร้างค่านิยมหรือวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมในหมู่ผู้รู้หรือนักวิชาการก็ค่อนข้างที่จะทำได้ยาก ดังนั้นสิ่งที่ท้าทายวลัยลักษณ์ของเราซึ่งเป็นองค์กรทางด้านการศึกษา และเต็มไปด้วยผู้รู้หรือนักวิชาการมากมาย ก็คือ พวกเราจะช่วยกันสร้างค่านิยมหรือวัฒนธรรมของการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นในพนักงานทุกคน ทุกสาย ได้อย่างไร ที่สำคัญผมอยากจะบอกว่า พวกเราต้องมาร่วมช่วยกันสร้าง จึงจะทำได้ครับ