วันนี้ ธนาคารโรงเรีนเขมราฐพิทยาคม  ได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากคณะผู้บริหารโรงเรียน ของสพท.อบ.2 จำนวน  15 ท่าน ที่ไปเยี่ยมชมและให้กำลังใจการปฏิบัติงาน ในนามเจ้าหน้าที่พนักงาน ขอขอบคุณคณะท่านเป็นอย่างสูง  โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันที่สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนประสบผลสำเร็จ  เช่น  เป็นคนดี  มีความสามารถ  มีคุณภาพ และมีคุณลักษณะตามที่ผู้ปกครอง  ชุมชน  และสังคมคาดหวังไว้   ธนาคารโรงเรียนเป็นโครงการที่จัดตั้งขี้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน เน้นนักเรียนให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมและการฝึกบริหารจัดการ โดยมีนายบัญญัติ  อุทธา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นที่ปรึกษา คณะครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นผู้ประสานงาน อำนวยการ นักเรียนเป็นผู้ปฏิบัติการ  เปิดทำการทุกวันทำการระหว่างเวลา 11.30 - 13.30  น. บริการฝาก-ถอน และให้ยืม (กรณียืมจะต้องจัดกลุ่มเสนอโครงการ)