ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปากพนัง ได้จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ปล่อยปะการังเทียมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  เขตอำเภอปากพนัง และองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก  โดยการนำของ ผอ.ศุภชัย  สกุลแก้ว พร้อมบุคลากรและนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกับประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความร่วมมือ โดยการนำท่อเพื่อปล่อยปะการังเทียมลงสู่ทะเล  และการเก็บขยะริมชายฝั่งทะเล โดยมีนายอำเภอปากพนังเป็นประธาน  จากการเข้าร่วมกิจกรรมทำให้บริเวณชายฝั่งทะเลแหลมตะลุมพุกสะอาดและปลูกฝังให้ช่วยกันรักษาความสะอาด และช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้คงทนถาวร เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป