ร่วมประชุมที่ สปป. ลาว

คิดและทำอย่างเป็นระบบ

ระหว่างวันที่ 14-17 พค 2549 นี้ ได้รับมอบหมายจากท่านคณบดี รศ.ดร. บุญเสริม ชีวะอิสระกุล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เข้าร่วมประชุมแทน ที่ สปป. ลาว

กองประชุมมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 18 ท่าน เป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (NUoL) คณะเกษตรและคณะป่าไม้ ทั่วประเทศ และครูผู้สอนในโรงเรียนกสิกรรมและป่าไม้ของกระทรวงเกษตรลาว

กองประชุมมีจุดประสงค์เพื่อทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาของกระบวนวิชาวนเกษตร (Agroforestry) ซึ่งมีการใช้งานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และรวมรวบพลังของคณาจารย์เพื่อสร้างหลักสูตรใหม่ร่วมกัน

สิ่งที่น่าชื่นชมมาก ได้แก่ การที่คณาจารย์และครูได้ร่วมหารือบนพื้นฐานว่า

"เกษตรกรและผู้ด้อยโอกาสในสังคมลาวเป็นเป้าหมายหลักของการเปลี่ยนแปลง"

เมื่อมีหลักคิดดังกล่าวแล้ว การปฏิบัติเพื่อหารือก็เป็นไปอย่างเปิดเผย ครอบคลุมเนื้อหาการสอนการเรียนโดยไม่มีการโกรธ หรือ การเสียหน้า ทำให้กองประชุมสามารถมุ่งถึงข้อสรุปของเนื้อหาและประเด็นที่ควรบรรจุในหลักสูตรในระดับ ก่อนปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี กองประชุมได้กล่าวถึงการวิจัยของระบบเพื่อจะได้สืบเนื่องในอนาคนต่อไป

อรรถชัย จินตะเวช

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เกี่ยวกับแบบจำลองระบบเกษตรความเห็น (0)