"ในการเรียนรู้พุทธศาสนา   เราต้องอดทนเยี่ยงอูฐและกล้าหาญเยี่ยงสิงโต"

แก่นธรรม (1)   แก่นธรรม (2)   แก่นธรรม (3)    แก่นธรรม (4)   แก่นธรรม (5)

แก่นธรรม (6)   แก่นธรรม (7)   แก่นธรรม (8)    แก่นธรรม (9)  

ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน