เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2549  ผศ.ดร.อรทัย  ตั้งวรสิทธิชัย  ได้เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารสถาบันผลิตบัญฑิตเทคนิคการแพทย์  เรื่อง "มาตรฐานหลักสูตรเทคนิคการแพทย์และความร่วมมือทางวิชาการ" และได้สรุปมาฝากดังนี้ค่ะ

1.ความคาดหวัง(เป้าหมายหรือความมุ่งหมายก่อนเข้าร่วมสัมมนาครั้งนื้ คือ ได้แลกเปลี่ยนมาตรฐานการสอนระหว่างสถาบัน และได้พบอาจารย์ในกลุ่มวิชาชีเดียวกัน

2.สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนา คือ ได้พบอาจารย์จำนวนมากที่มาจากหลายๆ สถาบัน

3.สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ การแลกเปลี่ยนความรู้ในกลุ่มสาขาวิชาเฑาะ ทำให้ได้รับความร่วมมือ

4.หลังจากการสัมมนาสิ่งที่จะกลับมาทำหรือปรับปรุงพัฒนา คือ ต้องทำมาตรฐานหลักสูตรที่พัฒนาในครั้งนี้ มาประกอบการเรียนการสอน

5.ถ้ามีโอกาสทำสิ่งนี้อีก คิดว่า ควรให้มีเวลาการเข้าร่วมสัมมนามากขึ้น  และให้ผู้บริหารได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นมากขึ้น