นายอุ่น นิกรรัมย์

เครื่องจักรกลเกษตรกร
เครื่องจักรกลเกษตรกร  หมายถึงเครื่องจักรกลที่เกษตรกรจำเป็นต้องใช้  ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องจักรกลที่ใช้สำหรับการทำการเกษตร  อาจเป็นยานพาหนะ  การขนส่งผลิตผลการเกษตรหรือแม้แต่เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานสมัยใหม่  เช่น  คอมพิวเตอร์ กล้องมิจิตอล เป็นต้น  เพราะ เกษตรกรสมัยใหม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็น เพื่อความสะดวกสบายในการบริหารงานฟาร์ม  การสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต  การเก็บข้อมูลและการแลกเปลี่ยน  การประสานงาน  การจัดการความรู้  ห้องเหลบ  ในการเพาะเนื้อเยื่อ  การผสมเทียมการตรวจเชื้อ  การทำวัคซีน  การเพาะจุลินทรีย์เพื่อการเกษตร  เพราะคนต้องอาศัยพืช  สัตว์  จุลินทรีย์  แร่ธาตุ  อินทรีย์วัถตุ  น้ำ ลม  อากาศ  เพื่อป้องกันมลพิษ  ช่วยชลอไม่ให้โลกร้อนเร็วเกินไป  ระงับความแห้งแล้ง  ชะลอการละลายของน้ำแข็งขั้นโลกและซึ่งจะเกี่ยวกับอตุนิยมวัตจักรของโลก  มันเกี่ยวพันกันหมด แม้แต่ดาวเทียมการทำจรวตส่งดาวเทียมก็เป็นเครื่องจักรเกษตรกร  เช่นกัน
 
                ซึ่งต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะขอเปิดโลกกว้างด้วยความคิดในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรเหล่านี้ด้วยความคิดอิสระ  ไม่มีเงื่อนไข  ไม่มีทำแพงวิชาการ  ไม่มีร่องรอยหรือรางของความคิดของใครมาบังคับให้ต้องคิดอย่านันคิดอย่างนี้    หรือทำอย่างนั้นทำอย่างนี้  อันมีกฎเกณฑ์อยู่แล้ว
 
                ส่วนความคิดของข้าพเจ้านั้น  เป็นแต่เพียงความฝันออกาเป็นจินตนาการ  รูปร่างหน้าตา  ซึ่งนำไปสู่การออกแบบและหาข้อมูลความเป็นไปได้  ความเหมาะสมและวิชาการมาปรับอีกครั้งหนึ่ง  เพราะข้าพเจ้าคิดว่า  รอบตัวข้าพเจ้ามีอยู่  360 องศา ทุกองศามีทางออกของมันหรือ 360 องศาสามารถ 106 องศาอื่นๆ มาบวกกันเข้าให้ได้ 360 มันอาจมีเป็นร้อยเป็นพันแบบก็ได้ขอให้ผลบวก  ผลคูณ  ผลหารหรอผลลบเป็น 360 องศาก็เป็นอันใช้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฐานการเรียนรู้บ้านหนองขมารความเห็น (0)