เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2549 งานบริการสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ ได้จัดอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคคลทั่วไปขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทีมงานทุกคนเป็นอย่างดี จึงทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณค่ะ

                               

       วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา  คนทางซ้ายมือสุด คือ นายวัชระ  เปียแก้ว  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานทะเบียนการค้า 8 ว   คนกลาง คือ นางชุลีกร  โคตรนนท์  นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตร 8 ว   และคนขวามือ คือ นายศรุต  วรัตพงศ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทะเบียนการค้า  

     

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี  เจียรนัยกูร                   รองศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  คำเหม็ง 
    รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ                    รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม                  ให้เกียรติเป็นประธานปิดการอบรม

 

นางสาวสิรินทร  วงษ์ชาลี

พิธีกรดำเนินรายการสุดสวยของเรา

 

 

   

 

 

   

                              ภาพบรรยากาศในการอบรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


<p>
 </p>